Aktualizováno 26. 11. 2021

Omezení obchodu a služeb a odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpor a opatření proti šíření koronaviru

Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky ohledně podpůrných COVID programů.

Na stránce naleznete odpovědi na nejčastější otázky na:

Jak na to?

 • V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.
 • Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím informační linky 1212.

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!

Další info: www.businessinfo.cz/koronavirus

Celorepublikové bezplatné informační linky

Informační linka ke koronaviru

1221

 • pracovní dny od 8 do 19 hodin
 • víkendy 9 až 16:30 hodin

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 1. Registrace a rezervace k očkování proti COVID19
 2. Informace o očkování
 3. Izolace a karanténa
 4. Rizikový kontakt
 5. Výsledky mých testů
 6. Rezervace na antigenní/PCR testování
 7. Aktuálně platná mimořádná opatření (vč. informací o zákazu volného pohybu osob, omezení hromadných akcí, pohybu a pobytu v přírodě, organizaci svateb a pohřbů, právu pokojného shromažďování a hygienické doporučení zaměstnavatelům)

Speciální linka pro firmy a OSVČ

1212

 • pracovní dny od 8 do 16 hodin

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 1. COVID 2021
 2. COVID Nepokryté náklady
 3. „Ošetřovné“ pro OSVČ
 4. Bohemia Energy aj.
 5. Programy NRB (ČMZRB)
 6. Obecné dotazy MPO

Lze volat i ze zahraničí nebo v ceně flat tarifu volajícího na alternativní geografické číslo 220 801 212. Při volání v mimopracovní době pracovníci linky zavolají zpět v následující pracovní den.

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Aktuální omezení platné od 26. listopadu

Archiv zákazů a omezení k jednotlivým datům

Čtětě též souhrnný text „Jak se uvolňuje nebo zpřísňuje?“

Omezení provozu, zákazy a podmínky

Maloobchodní prodejny zboží a služeb a provozovny těchto služeb, s výjimkou provozů zařizujících nebo poskytujících služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a knihovny

Za podmínek:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech než 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metru), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně
 • zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu

Další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živností, při nichž je porušována integrita kůže:

 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 1,5 metru
 • zákazníkovi se zakazuje využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou;
 • provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením poskytování služby splnění podmínek pro vstup kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout

Zpět na přehled

Provozovny stravovacích služeb, hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky, herny a kasina

Za podmínek:

 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 22:00 hod. a 04:59 hod
 • zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru
 • provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení
 • provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch
 • v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m
 • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
 • provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu, podle níže uvedeného bodu u vstupu a v provozovně
 • zakazuje se zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; provozovatelům uvedených provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny

Zpět na přehled

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

Za podmínek:

 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.)
 • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
 • zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (vč. prostoru tzv. food court) s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny stravovacích služeb

Zpět na přehled

Tržiště, tržnice a mobilní provozovny (prodej ve stáncích,v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení)

 • zakazuje se provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich

Podmínky pro celoročně otevřená tržiště

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa
 • v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
  • v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny
  • zákazníkovi se zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou

Zpět na přehled

Krátkodobé a rekreační ubytovací služby

Za podmínek:

 • poskytovatelům se nařizuje při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistit možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače)
 • osobě se zakazuje využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou, není-li dále uvedeno jinak
 • poskytovatelům se zakazuje uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak,  osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby
 • poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, před zahájením ubytování splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se poskytovateli jí ubytování poskytnout
 • osoby, které prokáží splnění podmínek pro vstup, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat
 • bez splnění výše uvedených podmínek lze ubytovací služby poskytnout:
  • osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit
  • osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu
  • osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby
  • osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí krizového opatření vlády, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto krizového opatření
  • u těchto výjimek se pravidla týkající se povinností ubytovatele (povinnost kontroly ubytovaných osob apod. stanovená v bodě 4 a 5 výše) použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • bez splnění výše uvedených podmínek lze poskytnout ubytovací služby v oddělených budovách:
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
  • osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

Zpět na přehled

Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Za podmínek:

 • zakazuje se pacientovi nastoupit hospitalizaci,
  • pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo
  • nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami
 • nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí pacienta k hospitalizaci splnění podmínek pro vstup a pacientovi se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci

Zpět na přehled

Sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), taneční studia, posilovny a fitness centra

Za podmínek:

 • zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovených pod tabulkou; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních
 • provozovateli se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, při vstupu do prostor splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit
 • nařizuje se osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby
 • provozovateli se nařizuje zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu

Zpět na přehled

Umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně

Za podmínek:

 • zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory
 • provozovateli se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, při vstupu do prostor splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit
 • nařizuje se provozovatelům dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
  • provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny
 • nařizuje se osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti, nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující

Zpět na přehled

Lyžařské vleky a lanové dráhy

Za podmínek:

 • zakazuje se využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat
 • provozovateli se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek pro vstup provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě jízdenku (skipas) prodat
 • provozovateli se dále nařizuje kontrolovat splnění podmínek pro vstup u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit využití služby
 • osobám se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující
 • provozovateli se nařizuje dodržovat následující pravidla:
  • aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující
  • umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.
  • zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.
  • zajistí informování zákazníků o pravidlech podle výše uvedených bodů, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
  • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků

Zpět na přehled

ZOO, botanické zahrady, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária, konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav

Za podmínek:

 • nařizuje se provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru, a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován
 • zakazuje se účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby
 • organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, před zahájením prohlídky splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce

Zpět na přehled

Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let

Za podmínek:

 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob
 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby
 • zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu
 • provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky, před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se  provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách
 • trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek pro vstup ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní
 • nařizuje se organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek pro vstup zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let se nařizuje akci neprodleně opustit, a v případě osoby mladší 18 let bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce

Zpět na přehled

Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (kina, divadla apod.) včetně cirkusů a varieté, sportovní utkání, zápasy, závody apod., kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou vzdělávacích akcí a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání podle školského zákona, nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad

Za podmínek:

 • organizátorovi akce se nařizuje neumožnit přítomnost více než 1000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“)
 • zakazuje se účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí
 • nařizuje se organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, při vstupu na akci splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek

Zpět na přehled

Veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní (jiné než koncerty apod. uvedené v tabulce výše), taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Za podmínek:

 • nařizuje se organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li dále stanoveno jinak.
 • na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje:
  • pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí
  • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak
  • jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob
  • jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob
 • organizátorovi akce se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci
 • v případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy
  • nařizuje se osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání
  • jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní
  • osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky pro vstup, před účastí na sportovní přípravě nebo sportovním utkání, na němž je regulován vstup, splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
  • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě nebo sportovním utkání
 • organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že:
  • ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, splňují podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou
  • organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osoby splnění podmínek pro vstup kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
  • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi činnosti pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na akci
  • organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti

Zpět na přehled

Výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Za podmínek:

 • koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry
 • koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce

Zpět na přehled

Volby orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob

Za podmínek:

 • zakazuje se účast účastníkovi, který
  • vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,
  • nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami
 • provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek pro vstup kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat
 • v případě, že účastník splnění podmínek pro vstup neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor

Zpět na přehled

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno krizovým opatřením

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
  • osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
   • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.
  • za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
   • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
   • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle výše uvedeného bodu, pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Povinnost pro pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně

MO MZ takovým pořadatelům nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce. V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Co je prodejní plochou?

 • Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:
  • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
  • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
  • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.
 • Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Archiv omezení

Archiv omezení: od 22. listopadu 2021 v PDF (225 kB), od 1. listopadu 2021 v PDF (249 kB), od 30. září 2021 v PDF (246 kB), od 13. září 2021 v PDF (243 kB), od 1. září 2021 v PDF (219 kB)

Zpět na začátekzpět na přehled

ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ DOTAZY

Poznámka: Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.
Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím speciální e-maily pro firmy a OSVČ:

Další opatření a programy mimo gesci MPO

COVID – KULTURA
Veškeré informace jsou dostupné na https://www.mpo.cz/kulturaOdpovědi na nejčastější dotazy k programu jsou v samostatném dokumentu

PROGRAMY COVID V GESCI MMR
Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva pro místní rozvoj

S dotazy k povinnostem souvisejícím s evidencí tržeb v EET se prosím obracejte na Finanční správu na tel. 225 092 392.

1.   COVID – Nepokryté náklady II

Vláda dne 6. května 2021 schválila 2. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady. Výzva byla vyhlášena 10. června 2021. Příjem žádostí probíhá od 28. června do 13. září 2021.

Základní parametry II. výzvy programu COVID – Nepokryté náklady

 1. Je možné podporu kombinovat s podporou v programu COVID 2021?
  Ano, podpora z programu COVID 2021 bude nicméně muset být zohledněna v rámci Přehledu o dotacích.
 2. Dle bodu 8.7 Výzvy 2 programu COVID – Nepokryté náklady není možné podporu z programu kombinovat s Kompenzačním bonusem. To je jasné u OSVČ, kdy OSVČ = firma, tedy není možné žádat v obou dvou programech. Je ale možné čerpat Kompenzační bonus pro jednatele malých s.r.o.? Dá se to vykládat tak, že o COVID – Nepokryté náklady žádá společnost a o Kompenzační bonus žádají společníci (fyzické osoby), tedy je v tomto případě možné žádat o oba programy?
  Ne, takto to vykládat nelze. Uvedený výklad by byl v rozporu se zákonnou úpravou, na jejímž základě je podnikatelům kompenzační bonus vyplácen. Kompenzační bonus za duben a květen 2021 je vyplácen na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Zákon obsahuje ustanovení § 9, které určuje, kdy podnikateli nevznikne nárok na vyplacení kompenzačního bonusu. Žadatel nemá nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, pokud mu byla vyplacena jakákoli jiná podpora, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného a podpory v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ.
  Žadateli o podporu ve formě kompenzačního bonusu mohou být jak OSVČ, tak společníci s.r.o. (nikoliv jednatelé, ti způsobilými žadateli, nejsou-li zároveň i společníky, nejsou). Výluka § 9 hovoří obecně o podmínkách, kdy subjektu kompenzačního bonusu na něj nevznikne nárok; společníci s.r.o. jsou pak výslovně uvedeni v § 9 odst. 1 písm. d) zákona, a tedy nejsou nikterak vyděleni.
  Společníkům s.r.o. je dotace v podobě kompenzačního bonusu přidělena právě protože jsou společníci daného s.r.o. Jinými slovy, pokud by nebyli společníky s.r.o., na kompenzační bonus by nedosáhli. Protože je tato dávka ze své samé podstaty spjata s danou s.r.o., je nutné kompenzační bonus za rozhodné období buď následně navrátit, anebo žádost do programu nepokryté náklady nepodávat a kompenzační bonus si ponechat. Je na Vašem uvážení, jaká varianta je pro Vás výhodnější.
 3. Jak to, že není možná kombinace s kompenzačním bonusem, když se v zákoně umožňuje souběh s podporou nájemného? Myslel jsem, že podpora, která slouží k úhradě nájemného, je v současnosti COVID – Nepokryté náklady, jakožto nástupce dřívějšího programu COVID-Nájemné.
  Ano, podpora z programu Nepokryté náklady může být použita i na úhradu nájemného, není k tomu nicméně výslovně určena. Jedná se o plošnou podporu na nepokryté náklady podnikatelů, kam mohou, ale nemusí, spadnout náklady na nájemné. Protože tedy nejde z podstaty programu o sektorovou podporu nájemného podnikatelů, nelze ji kombinovat s podporou ve formě kompenzačního bonusu.
 4. Kompenzační bonus mám tedy vrátit až ve chvíli, kdy by se rozhodlo, že nám v rámci programu COVID – Nepokryté náklady budou prostředky přiděleny? Chápu to takto správně? Není tedy potřeba kompenzační bonus navracet teď hned před podáním žádosti?
  Ano, chápete to správně; v okamžiku přiznání dotace z programu Nepokryté náklady se totiž dostanete do rozporu se zákonem o kompenzačním bonusu, jehož podmínku již nebudete splňovat, a řešením uvedeného rozporu je buď navrácení dotace z programu Nepokryté náklady, anebo kompenzačního bonusu. Rozhodně jej tedy nenavracejte ještě před podáním žádosti. Pro další informace ohledně vrácení kompenzačního bonusu se obraťte na Finanční správu.
 5. Započítává se do Výkazu zisku a ztrát i náhrada mzdy čerpaná z programu Antivirus, nebo se podpořené mzdové náklady vylučují z upraveného Výkazu?
  Do Upraveného výkazu zisku a ztrát se započítají mzdové náklady (i ty podpořené z programu Antivirus) s tím, že osobní náklady na zaměstnance v dané pozici v přepočtu na jeden měsíc nesmí překročit průměrné měsíční osobní náklady na tuto pozici v roce 2019, nebo v roce 2020. Následně se do Přehledu o dotacích (tabulka 3 Přílohy 2 Výzvy) započítá podpora obdržená v rámci programu Antivirus A, B nebo A Plus v poměrné výši. O souhrnnou výši dotací v tabulce 3 Přílohy 2 Výzvy se následně sníží výsledná ztráta (nepokryté náklady).
 6. Ve výzvě je uvedeno, že je třeba zohlednit požádané a obdržené dotace. Požádali jsme o podporu v programu COVID 2021, ale doposud o ní nebylo rozhodnuto. Jak máme tedy započítat tuto dotaci?
  Na tento případ je ve Výzvě výslovně pamatováno: „Žadatel sníží ztrátu prokázanou Upraveným výkazem dle této Přílohy 2 Výzvy o součet dotací uvedených v Přehledu o dotacích. Do tohoto součtu se zahrnují i dotace, o které má žadatel požádáno, ale není o nich ještě rozhodnuto. Celkový přehled je uveden v Tabulce 4a, nebo 4b.“ Z dotace si započítáte pouze poměrnou částku za překryv rozhodných období, dle tabulky Přehled o dotacích (tedy 30, respektive 39 dnů za COVID 2021, v závislosti na tom, zda žadatel zvolí jako rozhodné období pouze duben, či duben i květen).
  V rámci žádosti je v souladu s podmínkami bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise třeba přiznat mimo jiné i veškeré dotace podle bodu 3.1. Dočasného rámce, u kterých je překryv rozhodných období s rozhodným obdobím programu Nepokryté náklady. Proto, abyste nebyli z Výzvy vyřazeni, namísto přiznané dotace z programu COVID 2021 uvedete tu částku, o kterou jste v programu požádali, ačkoli Vám ještě nebyla přidělena. Jinými slovy, bude se s ní pro účely výpočtu dotace z programu Nepokryté náklady počítat, jako by Vám již přiznána byla. Pokud ji neuvedete, a přesto požádáte, dostanete se do rozporu s podmínkami Výzvy a dotace Vám nebude udělena; pokud bude na základě následných kontrol zjištěno, že částky dotací jsou výsledně vyšší, než kolik jste uvedl v Přehledu o dotacích (včetně částek dotací, o nichž v době podání žádosti v rámci této Výzvy nebylo rozhodnuto, tedy na základě konečného rozhodnutí byla stanovena jiná částka, než o kterou jste v programu COVID 2021 žádal a kterou jste uvedl do Přehledu o dotacích) přistoupíme k částečnému nebo úplnému odnětí dotace, v souladu s čl. 18 Výzvy.
 7. Za loňský rok jsme čerpali dotaci COVID – Nájemné III (rozhodné období 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020), v současné chvíli bychom rádi požádali o dotaci z druhé Výzvy programu COVID – Nepokryté náklady, ale během jejího rozhodného období jsme obdrželi právě tuto první dotaci (přišla 3.4.2021). Je nutné jí tedy započítat do tržeb v tomto období, nebo jí pro účely výpočtu můžeme vyjmout?
  Do Přehledu dotací (viz tabulka 3 Přílohy 2 Výzvy) se uvádí ty dotace, které žadatel získal (příp. o něž požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto) za rozhodné období (1.4.2021 – 31.5.2021, respektive 1.4.2021 – 30.4.2021) nebo jeho část. Program COVID – Nájemné III nemá překryv v rozhodném období, proto se do Přehledu dotací neuvádí, i když k jeho vyplacení došlo až v dubnu 2021. Rozhodující tedy není okamžik, kdy je dotace vyplacena, ale to, zda se jiný program, v rámci nějž bylo žádáno o podporu, svým rozhodným obdobím překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů.
 8. Mohou o podporu v rámci programu COVID – Nepokryté náklady žádat také spolky/nadace/nestátní neziskové organizace/školské právnické osoby?
  Ano, za předpokladu, že splňují podmínky Výzvy, tedy že jde o oprávněné žadatele dle čl. 5, tedy podnikatele, vykonávající svou činnost na základě zákona o živnostenském oprávnění, nebo obdobným způsobem, kteří jsou za rozhodné období ve ztrátě a kterým poklesl obrat za rozhodné období oproti srovnávanému období minimálně o 50 %. Na právní formě žadatele nám nezáleží. S ohledem na čl. 8.17 Výzvy mohou požádat pouze o podporu na svou podnikatelskou činnost.
 9. Jsme společnost, která má vícero provozoven/různou podnikatelskou činnost, vše pod jedním IČO. Ztrátu jsme zaznamenali pouze u některé ze svých činností, zbylé byly v provozu, bez ztráty/s poklesem obratu, který byl nižší, než 50 %. Můžeme žádat o podporu v programu COVID – Nepokryté náklady pouze na tu na naši činnost/na ty naše provozovny, kde jsme ztrátu/pokles obratu nejméně o 50% zaznamenali? Lze oddělit naše podnikatelské činnosti/provozovny pro účely podpory?
  Při posuzování poklesu obratu se hledí na podnikatele jako celek, jak uvádí mj. čl. 8.17 Výzvy. Nelze oddělovat podnikatelovu činnost. Pokud podnikatel není ve ztrátě a nesplňuje podmínku poklesu obratu za rozhodné období v porovnání se srovnávacím období minimálně o 50 % dle čl. 5 Výzvy, a to za celou společnost (za celé IČO), tedy veškeré provozovny/celou svou podnikatelskou činnost, není oprávněným žadatelem v programu.
 10. Mohu do nepokrytých nákladů dát zaplacené sociální a zdravotní pojištění OSVČ?
  Náklady na zdravotní a sociální pojištění OSVČ bohužel nelze zahrnout do Upraveného výkazu zisku a ztráty,  neboť nejde o daňově uznatelný náklad.
 11. Cestovní kanceláře účtují ve zvláštním režimu, příjmy za služby do odletu klientů jsou v zálohách a nejsou tedy tržbami. Mohou je počítat do výnosů?
  Jak je uvedeno v Příloze 2 Výzvy, žadatelé uvedou do Upraveného výkazu náklady a výnosy za Rozhodné období při respektování účetní zásady věcné a časové souvislosti tak, jak požaduje § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví „Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.“
  Pouze pro účely Výkazu o poklesu obratu jsou přijaté zálohové platby za služby, které plátci DPH účtují ve zvláštním režimu pro cestovní službu dle §89 zákona o DPH, považovány za výnosy a lze je pro účely prokázání poklesu výnosů zahrnout do Výnosů z vlastních výkonů a zboží. V případě, že tak bude učiněno, je nutné je takto zahrnovat do rozhodného i srovnávacího období. Jinými slovy, pokud žadatel chce uplatnit zálohy za rozhodné období, musí zahrnout i ty zálohy, které obdržel ve srovnávacím období.
 12. Je potřeba mít podklady dotace ověřené auditorem, anebo postačí účetní?
  Upravený výkaz zisku a ztrát musí být ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností pouze v případě, že ztráta prokázaná žadatelem dle Výsledku hospodaření před zdaněním a před započtením dotací (viz řádek 49 Tabulky 1 Přílohy 2 Výzvy nebo u daňové evidence rozdíl příjmů a výdajů) Upraveného výkazu za Rozhodné období je vyšší než 5 mil. Kč.
 13. Ve Výzvě je uvedeno, že pokud ztráta přesáhne 5 milionů Kč, je potřeba doložit i zprávu od auditora. Rozumíme správně, že je myšlena ztráta před zohledněním přijatých podpor? Naše celková ztráta z podnikání činila -6 mil Kč, získali jsme podpory ve výši 4 mil Kč. Celková ztráta po zohlednění přijatých podpor je tedy -2 mil Kč. Je i tak je potřeba doložit zprávu auditora?
  Ano, ověření Upraveného výkazu zisku a ztráty a Zpráva auditora je v takovém případě třeba. Pro toto určení je rozhodující ztráta podle Upraveného výkazu, kam se podpora ještě nezapočítává: „V případě, že ztráta prokázaná žadatelem dle Výsledku hospodaření před zdaněním (viz řádek 49 Tabulky 1 nebo u daňové evidence rozdíl příjmů a výdajů) Upraveného výkazu za Rozhodné období je vyšší než 5 mil. Kč, musí být Upravený výkaz ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností (dále pro obě varianty společně jen „auditor“) podle této Přílohy 2 Výzvy oddílu D.“
 14. Vstoupí zálohy, které měsíčně platíme za energie/nájemné/leasing, do upraveného výkazu zisků a ztrát? Vyúčtovací faktury máme 1x ročně, takže v nákladech průběžně nejsou.
  Platí princip věcné a časové souvislosti, proto je třeba vycházet ze skutečné reálné spotřeby za Rozhodné období. Pokud není ještě energie za Rozhodné období vyfakturována, může žadatel spotřebu energie za Rozhodné období odhadnout (a to v případě podvojného účetnictví, nikoliv v případě daňové evidence; pouze pokud by pro účely žádosti žadatel, který vede daňovou evidenci, sestavil Upravený výkaz zisku a ztráty a Výkaz o poklesu obratu tak, jako by daný subjekt byl účetní jednotkou, může tak také učinit) a tento účetní odhad podložit pro účely výkazu a případnou kontrolu. Leasingové splátky mohou být zahrnuty pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň z příjmů, opět při respektování účetního principu věcné a časové souvislosti.
 15. Jak postupovat v případě, když OSVČ uplatňuje výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje)?
  Pokud podnikatel nevede účetnictví, ale pouze daňovou evidenci, je třeba, chce-li podat žádost do programu Nepokryté náklady, do Upraveného výkazu zahrnout skutečné příjmy a výdaje za Rozhodné období vstupující do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání, a to na základě daňové evidence vedené dle § 7b zákona o daních z příjmů. Jako Upravený výkaz předloží přehled skutečných příjmů a výdajů za Rozhodné období v sumarizované podobě a členění dle § 7b zákona o daních z příjmů, popřípadě pokud není daňová evidence dostačující, např. pro prokázání poklesu tržeb dle Výkazu o poklesu obratu či z jiných důvodů, může takový žadatel pouze pro účely Výzvy Upravený výkaz zisku a ztráty a Výkaz o poklesu obratu sestavit tak, jako by byl účetní jednotkou. V takovém případě musí ale dodržet všechna kritéria a požadavky pro sestavení těchto výkazů jako by byl účetní jednotkou
  Pokud uplatňuje výdaje procentem z příjmů, tedy uplatňuje tzv. paušální výdaje, nemůže žádost do programu bez dalšího podat. Paušálními výdaji pro účely podmínek Výzvy totiž nelze doložit ztrátu, ani pokles obratu za rozhodné období. V takovém případě je tedy třeba doložit skutečné příjmy a výdaje, které podnikatel za rozhodné a srovnávací období měl, a zpracovat podle nich Upravený výkaz zisku a ztrát. Není-li toho schopen, nemůže o podporu v programu žádat.
 16. Spadají do nákladů splátky půjček?
  Splátky půjček a úvěrů nejsou nákladem. Nákladem jsou úroky z půjček, bankovní poplatky spojené se získáním půjčky apod.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.   Testování zaměstnanců a OSVČ

Informace pro OSVČ níže

Základní informace

Testování probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021.

Povinnost zaměstnavatele

 • Všichni zaměstnavatelé na území ČR jsou povinni testovat své zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, poprvé do 29. listopadu 2021.
 • Testování se bude provádět na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Pracovištěm se rozumí místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office).
 • Zaměstnavatelé jsou povinni vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Kdo se rovněž považuje za zaměstnavatele?

 • zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka státu a územní samosprávný celek
 • služební úřad v případě státních zaměstnanců
 • bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů
 • Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání

Povinnost zaměstnance

 • Všichni zaměstnanci musí na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li dále stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.
 • Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Kdo se rovněž považuje za zaměstnance?

 • státní zaměstnanec
 • příslušník bezpečnostního sboru
 • voják z povolání
 • soudce
 • státní zástupce
 • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce
 • dobrovolníci

Výjimky z povinného testování

Povinnost pravidelného testování se nevztahuje na osoby, které

 • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem

Zaměstnanci jsou uvedené skutečnosti povinni zaměstnavateli prokázat, a to

 • V případě očkování – národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle výše uvedeného bodu, pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití
 • V případě prodělané nemoci – záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Následky odmítnutí testování se zaměstnancem

 • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, zaměstnavatel musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje
  • nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob
  • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Následky pozitivity testu u zaměstnanců

Zaměstnancům, kteří si sami provedli, nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost
 • pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu

Nepřítomnost na pracovišti z důvodu pozitivního výsledku provedeného testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele do výsledku konfirmačního vyšetření.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Testování OSVČ

 • Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR rovněž musí podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), není-li dále stanoveno jinak, poprvé do 29. listopadu 2021.
 • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti, nejsou povinny podstoupit pravidelné testování.
 • OSVČ jsou povinny vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Výjimky z povinného testování u OSVČ

Povinnost pravidelného testování se nevztahuje na osoby, které

 • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem

Následky pozitivity testu u OSVČ

OSVČ, které si samy provedly, nebo jim byl laickou osobou proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní

 • opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost
 • pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!
Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Zpět na začátek

Archiv programu Ošetřovné pro OSVČ II

Výzva za období 6. dubna až 16. května 2021 byla zveřejněna 28. 5. 2021, příjem žádostí byl zahájen 31. 5. 2021 a ukončen 30. 6. 2021.
Výzva za březen 2021 byla zveřejněna 21. 4. 2021, příjem žádostí byl zahájen 22. 4. 2021 a ukončen 21. 5. 2021.
Výzva za období 1. až 28. února 2021 byla zveřejněna 18. 3. 2021, příjem žádostí byl zahájen 19. 3. 2021 a ukončen 19. 4. 2021.
Výzva za leden 2021 a 21. a 22. prosince 2020 byla zveřejněna 9. 2. 2021, příjem žádostí byl zahájen 10. 2. 2021 a ukončen 11. 3. 2021.
Výzva za období 1. až 30. listopadu 2020 byla zveřejněna 18. 12. 2020, příjem žádostí byl zahájen 21. 12. 2020 a ukončen 21. 1. 2021.
Výzva za období 14. až 31. října 2020 byla zveřejněna 5. 11. 2020, příjem žádostí byl zahájen 9. 11. 2020 a ukončen 9. 12. 2020.
Dotazy je možné zasílat na osetrovne@mpo.cz

Metodika výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2
a obchodních center do 5000 m

Co je prodejní plochou?
Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

 • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
 • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
 • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory!

Plocha obchodního centra
Neuplatní se možnost umělého zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Ani do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Zpět na začátek

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všechny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, redakce BusinessInfo.cz
• Teritorium: Česká republika