Aktualizováno 12. 8. 2022

Omezení obchodu i služeb a informace o ohledně podpor a opatření proti šíření koronaviru

Informace odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací ohledně podpůrných COVID programů.

Ilustrační fotografie

V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.

Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím informační linky 1212.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

Celorepublikové bezplatné informační linky

Informační linka ke koronaviru

1221

 • každý den od 8 do 19 hodin

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 • Očkování
 • Karanténa a Izolace
 • Certifikáty
 • Opatření
 • Systém ON a Testování
 • Cestování
 • Ostatní

Pro volání ze zahraničí / zahraničních SIM karet můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

Speciální linka pro firmy a OSVČ

1212

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu je aktuálně v rekonstrukci a pracuje se na zkvalitnění jejích služeb.

Těší se na vás opět v září. V případě potřeby se obracejte na oficiální kontakty uvedené na webových stránkách mpo.cz.

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

K datu 1. března 2022 už žádná omezení nejsou v platnosti

Čtětě též souhrnný text „Jak se uvolňuje nebo zpřísňuje?“

Podpůrné materiály (letáky, grafické návody) ke stažení z webu Ministerstva zdravotnictví

Archiv omezení

Archiv omezení: od 19. února 2022 (128 kB), od 10. února 2022 v PDF (126 kB), od 1. února 2022 v PDF (255 kB), od 17. ledna 2022 v PDF (255 kB), od 3. ledna 2022 v PDF (253 kB), od 30. prosince 2021 do 2. ledna 2022 v PDF (252 kB), od 29. prosince 2021 v PDF (252 KB), od 26. do 28. prosince 2021 v PDF (255 kB), od 23. do 25. prosince 2021 v PDF (255 kB), od 26. listopadu 2021 v PDF (255 kB)

Zpět na začátekZpět na přehled

Informace a odpovědi na konkrétní dotazy

Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím speciální e-maily pro firmy a OSVČ:

1.   COVID – Adventní trhy

Výzva je zaměřena na podporu podnikatelům v oblasti adventních trhů, kterým bylo na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021 přímo zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů. Podpora poskytnutá v rámci Výzvy je určena na kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy, se považuje pro adventní trhovce období od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021 a pro organizátory zrušených adventních trhů od 1. ledna 2021 do 31. prosinec 2021.

Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.

V případě dotazů je možné kontaktovat adventnitrhy@mpo.cz

Oprávněný žadatel

 • a) Je fyzickou podnikající osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), nebo obdobným způsobem.
 • b) V důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl v rámci jeho podnikatelské činnosti spojené s provozováním adventních a vánočních trhů omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb v rozhodném období.
 • c) Je podnikatelským subjektem, který se účastní prodeje v rámci adventních trhů nebo tyto adventní trhy organizuje.
 • d) Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly (nebo nevznikaly) tržby a tím i likvidita.
 • e) Nebyl ke dni 31. prosince 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014; tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • f) Ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 • g) Nemá k datu podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně
 • h) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 31. října 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • i) Dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše limitu de minimis Výzvy na jednoho příjemce podpory (podnik). Podpora v režimu de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu posledních tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v daném tříletém období. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí.

Forma a výše podpory

Podpora adventních trhovců

 • V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den
 • V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den
 • V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

Podpora organizátorů zrušených adventních trhů

 • Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.
 • Podpora nebude poskytnuta organizátorům, jejichž trh nebyl zcela zrušen, ale byl pouze omezen jeho rozsah.
 • Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Podporu z Programu lze za stejné období kombinovat s kompenzačním bonusem podle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022.

Způsobilé náklady

Způsobilými náklady jsou náklady a výdaje, které jsou v přímém vztahu a nezbytné pro organizaci a provozování adventních a vánočních trhů a prodejem na nich. Prokazované náklady musí být spojeny výhradně se zrušeným vánočním nebo adventním trhem v důsledku přijatých krizových opatření dle Usnesení vlády č. 1066 ze dne 25. listopadu 2021.  Nevztahuje se na adventní trhy, jejich provoz a rozsah byl pouze omezen. Prokazované náklady musí být marně vynaložené, prokazatelně uhrazené a nedošlo k jejich vrácení např. ze strany dodavatele.

Další podmínky programu

 • Žadatel může předložit jednu žádost pro výzvu.
 • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy v rámci rozhodného období není možné získat jinou veřejnou podporu.
 • Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud žadatel o dotaci prokazatelně porušil příslušná nařízení Vlády ČR (především usnesení č. 1066 z 25. listopadu 2021) tím, že předmětnou činnost v podobě provozování adventních a vánočních trhů a prodej na nich v době platících omezení provozoval.
 • Vedle standardních náležitostí žádosti je její povinnou přílohou, jde-li o
  • trhovce: doklady prokazatelně potvrzující zrušení adventního trhu, doklad/smlouva o pronájmu adventního místa, včetně uvedení doby pronájmu a počtu pronajatých stánků/míst, které měly být na zrušeném adventním trhu provozovány,
  • organizátory: doklady prokazatelně potvrzující zrušení adventního trhu, doklad/smlouva potvrzující schválení realizace adventního trhu městem/obcí apod., doklady prokazující marně vynaložené náklady organizátora trhu, včetně dokladu o jejich úhradě, vyplněná tabulka Podklady pro výpočet dotace – přehled nákladů spojených s organizací adventního trhu (AT).
 • Žádosti se podávají prostřednictvím systému AIS MPO

Přílohy

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.   COVID 2022

Základní informace 

Výzva je zaměřena na podnikatelské subjekty, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), aby docházelo ke snižování sociálních kontaktů.  

Výzva včetně všech příloh je uvedena na webu MPO. 

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h): e-mail: dotazy@mpo1212.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:00–16:00 h): e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz, telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu (po-pá 8:00–16:00 h): informační linka MPO: 1212

Za rozhodné, respektive srovnávané období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy, se považuje období  

a) od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 v případě těchto sektorů podnikání: Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře 

b) od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 v případě těchto sektorů podnikání: Organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně podnikatelských subjektů z navazujících technických služeb 

Žádosti lze podávat od 5. dubna 2022 od 9:00 hod. do 12. května 2022 do 24:00 hod

Oprávněný žadatel 

a) Je fyzickou osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva vykonávající podnikatelskou činnost1, která spadá do níže uvedených sektorů, a to na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.  

b) Je podnikatelským subjektem vykonávajícím podnikatelskou činnost alespoň zčásti v následujících oblastech, které jsou dále upřesněny v Příloze 1 Výzvy: 

 1. Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře. 
 1. Organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně podnikatelských subjektů z navazujících technických služeb.  

c) V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny jednatelem/majitelem firmy a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1 500 000 Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1 500 000 Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží2. Srovnávané období je období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 v případě rozhodného období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, nebo od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 v případě, že žadatel požaduje, byť jen část dotace podle rozhodného období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Srovnávací období je 

 1. v případě rozhodného období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019. Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla v období od 1. listopadu do 31. prosince 2019 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti, si jako srovnávací období může zvolit jakékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021. 
 1. v případě rozhodného období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022  od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020. Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla v období 1. listopadu 2019 až 29. února 2020 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti, si jako srovnávací období může zvolit jakékoliv čtyři po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021.3 

d) Má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE). 

e) Další podmínky pro oprávněnost žadatele platné ke dni podání žádosti (není-li uvedeno jinak): 

 1. Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20144, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci. 
 1. Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou.  
 1. Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 
 1. Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 1. Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného. 
 1. Není v likvidaci. 
 1. Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci. 
 1. Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku. 
 1. Podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2. 
 1. Žadatel není subjektem figurujícím na tzv. sankčních seznamech Evropské unie vedených v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině 5 v platném, úplném a aktuálním znění. Z okruhu oprávněných žadatelů se tak vylučují všechny fyzické a právnické osoby zahrnuté na sankčních seznamech, vč. osob právnických, které jsou vlastněny, spoluvlastněny, ovládány, nebo jejichž skutečný majitel, či spolumajitel je zahrnut na sankčních seznamech Evropské unie, bez ohledu na výši jejich majetkového podílu. 
 1. Dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).    

Způsobilé náklady a výše poskytované podpory 

 • Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé v rozhodném období.  
 • Maximální výše podpory na jednoho příjemce je, s omezením uvedeným v následujícím odstavci, dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků6 (FTE) krát počet dní rozhodného období.  
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce je 3 mil. Kč s tím, že v případě první skupiny sektorů (poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře) je podpora poskytována do maximální výše 1,5 mil. Kč. 
 • Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci (resp. spolupracující osoby, resp. jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 1. listopadu 20217 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení, a kteří se částí své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti oprávněného žadatele. 

Ostatní podmínky 

 • Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady, COVID BUS, COVID – Adventní trhy a všech ostatních programů podpory na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 (vyjma programů Antivirus a Kompenzační bonus). 
 • Na způsobilé náklady podpořené z Výzvy není možné získat jinou veřejnou podporu.  
 • Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory podle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory, dle kurzu České národní banky platného ke dni vydání Rozhodnutí. 
 • Další podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k programu. 

Konkrétní dotazy

Jaký je termín vyhlášení výzvy?

Termín vyhlášení výzvy je dne 30. března 2022.

Jaká je lhůta pro podání žádostí?

Lhůtu pro příjem žádosti je od 5. 4. 2022 od 9.00 hod. do 12. 5. 2022 do 24.00 hod.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Je podnikatelem, fyzickou osobou, nebo právnickou osobou založenou podle soukromého práva, a vykonává podnikatelskou činnost, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo obdobným způsobem.

Proč je požadováno podávat žádost prostřednictvím informačního systému AIS MPO?

Tento způsob celý proces velmi zrychluje. Pokud se žadatel do systému již registroval v rámci předchozích programů vypisovaných MPO, nová registrace není nutná. Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikaci je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz. V případě zasílání fyzickou poštou je proces hodnocení neúměrně administrativně náročný.

Jaký je přístup např. k nevládním neziskovým organizacím?

Ano, nevládní neziskové organizace patří mezi oprávněné žadatele, pakliže provozují podnikatelskou činnost, například v rámci své vedlejší činnosti.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

Oprávněný žadatel musí prokázat, že v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho celé podnikatelské činnosti (tzn. za celé IČO) poklesly tržby za rozhodné, respektive za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %.

Je k dispozici nějaký videonávod k vyplnění žádosti na portále AIS MPO?

Ano, videonávod k založení, vyplnění a podání žádosti naleznete ZDE.

Je možné v rámci vyplnění žádosti použít i své vlastní přílohy v prokázání potřebných informací?

NE, POUŽÍVEJTE POUZE ŠABLONY (Přílohy č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5) PŘILOŽENÉ K VÝZVĚ. V ŽADNÉM PŘÍPADĚ NENÍ POVOLENO VKLÁDAT VLASTNÍ DOKUMENTY MÍSTO PŘÍLOH VÝZVY ČI UPRAVOVAT TEXT TĚCHTO PŘÍLOH, VYJMA POŽADOVANÉHO DOPLNĚNÍ.

Příslušné šablony potřebných příloh naleznete ZDE.

Jak přistupujete k podnikatelům, kteří provozují například Bowling nebo obdobné aktivity spadající pod provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činností?

Jsou oprávněnými žadateli a mohou podat žádost, viz příloha č. 1 Přehled podporovaných sektorů, část B., bod 2, která je součástí Výzvy COVID 2022 – Sektorová podpora.

Jsou oprávněnými žadateli všechny subjekty provozující kulturně – vzdělávací a zábavní zařízení? Např.: zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie apod.?

Přehled podporovaných podnikatelských činností spadajících do segmentu tzv. kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení je uveden v Příloze 1 – Přehled podporovaných sektorů Výzvy, kde je v části B, bodě 1. uveden úplný výčet podporovaných podnikatelských činností. Jedná se o provoz divadel, hudební produkce a pořádání festivalů; pořádání výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek; provoz hudebních klubů, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností); činnosti, které zajišťují technické firmy a další podnikatelské subjekty v souvislosti s kulturními akcemi – svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap.); činnost uměleckých těles, tj. uměleckých souborů, hudebních těles či orchestrů; umělecko-manažerských agentur, které zprostředkovávají či organizují kulturní program; agentur, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce.

Jiné než v části B, bodu 1. výslovně uvedené kulturně – vzdělávací a zábavní zařízení nespadají mezi podporované podnikatelské činnosti a nejsou oprávněným žadatelem.

Za jakých podmínek může žádat o podporu v rámci Výzvy subjekt/organizace provozující minigolf?

Za splnění ostatních požadavků Výzvy může o podporu žádat subjekt, jehož podnikání spočívá v pořádání a realizaci sportovních akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; činnosti technických firem a dalších podnikatelských subjektů zajišťujících sportovní akce (poskytujících služby, techniku, prostory pro sportovní program ap.), jak je uvedeno v Příloze 1 – Přehledu podporovaných sektorů, části B, v bodu 2. Výzvy.

Lze do vykazovaného počtu zaměstnanců firmy zahrnout: zaměstnance na mateřské, zaměstnance na rodičovské, dlouhodobě nemocného?

Nelze, protože nesplní druhou část podmínky v bodě 6.4 vyhlášené Výzvy COVID 2022, kde je nutné, aby vykazovaní zaměstnanci se částí své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti dle Článku 4.1. Takže pokud zaměstnanec nastoupil na mateřskou/rodičovskou dovolenou anebo zaměstnanec byl dlouhodobě nemocný, již před 1. 11. 2021, nelze je zahrnout do vykazovaného počtu zaměstnanců pro potřeby výpočtu nároku na dotaci.

Lze do vykazovaného počtu zaměstnanců zahrnout také zaměstnance, který byl propuštěn ze zaměstnání již 2. 11. 2021?

Ano, rozhodujícím datem pro potřeby výpočtu nároku na dotace je 1. 11. 2021, aby v tento termín byl evidovaný u ČSSZ.

Jaké období se považuje za rozhodné, resp. srovnávané období a srovnávací období v případě poskytování stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, dále prádelen, cestovních agentur a kanceláří?

Je jím rozhodné, respektive srovnávané období: od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021

Srovnávací období: od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019

Jaké období se považuje za rozhodné, resp. srovnávané období a srovnávací období v případě sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně podnikatelských subjektů z navazujících technických služeb?

Je jím rozhodné, respektive srovnávané období: od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

Srovnávací období: od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020

Co se rozumí tržbami pro účely tohoto výpočtu?

Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží.

Jak se vypočítá dotace?

Je dána součinem 500 Kč krát počet zaměstnanců, který je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období.

Kdo je považován pro účely Programu COVID 2022 za zaměstnance?

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci (resp. spolupracující osoby, resp. jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 1. listopadu 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení, a kteří se částí své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti.

Lze započítat do celkového počtu zaměstnanců i zaměstnance na DPP a DPČ?

Nelze

Jaký je maximální možný úvazek na jednoho zaměstnance?

Je to 1,0 úvazku na jednoho zaměstnance, tzn. 40 hodin týdně.

Mohu čerpat dotaci z COVID 2022, když jsem čerpal Kompenzační bonus Ministerstva financí?

Ano, je to možné.

Mohu čerpat dotaci z COVID 2022, když jsem čerpal podporu z programu COVID – Nepokryté náklady, COVID BUS, COVID – Adventní trhy, případně i ostatních programů podpory na zmírnění dopadů pandemie COVID-19?

Ne, není to možné, výjimkou jsou pouze programy Antivirus a Kompenzační bonus.

Existuje nějaký rozdíl v přístupu mezi programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2022 – Sektorová podpora v souvislosti s oprávněností žadatele z hlediska podporovaných sektorů?

CNN: Program CNN bude v tomto případě komplexním záchranným programem, který bude pro podniky s převažující podporovanou činností (více než 50 % obratu v roce 2019 musí pocházet z podporovaných činností – podmínku tak nesplní herny a kasina).

C22: Podpora bude poskytována i podnikům s minoritní podporovanou činností, pokud splní požadavek na pokles tržeb (žádat se bude moci pouze na zaměstnance z daného sektoru – podporované oblasti činnosti).

Jaký je rozdíl v členění cateringu, konkrétně v Příloze č. 1 v bodech A. a B.?

Do bodu A. spadají v rámci cateringu soukromé akce, tzn.:

 • svatby a
 • rodinné oslavy.

Do bodu B. spadají v rámci cateringu firemní (společenské) akce, tzn.:

 • Banket se dnes označuje společné stolování při mimořádných, oficiálních, nebo slavnostních příležitostech, při kterých se jídla a nápoje podávají sedícím hostům.
 • Brunch business neboli snídaně a oběd v jednom. Součástí pohoštění může být taktéž doprovod podkresové či živé hudby nebo i různé zábavné doprovodné programy.
 • Coffee break představuje minimální formu pohoštění pro účastníky konferencí, seminářů a školení.
 • Číše vína se organizuje při podepisování významných obchodních smluv nebo pro členy vládních delegací. Je zároveň součástí obchodních nebo jiných jednání, kongresů, sympozií apod. Pořádá se v rámci větších setkání v přilehlých prostorách. Má charakter doplňkového občerstvení.
 • Koktejl párty je společenská akce pořádaná při příležitostech menšího významu. Tato forma je vhodná při premiérách, vernisážích, koncertech, ale i třeba veletrzích.
 • Raut je běžnou součástí programu významnějších společenských akcí většinou spojená s večeří.
 • Slavnostní recepce je největší a nejreprezentativnější formou podávání občerstvení při velkých společenských akcích, oslavách významných jubileí firem či V.I.P. osob, otevírání nových staveb, podniků, poboček.
 • Super dining je pracovní večeře ve slavnostnějším duchu. Jedná se o méně okázalejší servis večeře, než je tomu u banketu. Taktéž zde součástí super diningu je zakomponován většinou kulturní program.
 • Taste party ochutnávka neboli degustace všeho druhu může být zařazena do všech sfér servisu cateringu. Jedná se o interaktivní doplňující program jako je ochutnávka sýrů, vín, kávy, čaje, sushi, čokolád, rumu, whisky, doutníků apod.

Pokud jde o podporu na základě bodu 3.1. Dočasného rámce Evropské komise v souvislosti s pandemií COVID-19, kde naleznu kompletní výčet těchto programů?

Kompletní výčet těchto programů naleznete na webových stránkách ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

Jedná se například o tyto programy: 

 • COVID Nájemné,
 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, 
 • COVID 2021,
 • COVID Kultura, 
 • COVID Sport atd.

Kdy postačí ověření údajů o poklesu tržeb jednatelem/majitelem firmy a účetním firmy?

Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny jednatelem/majitelem firmy a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 mil. Kč včetně.

Kdy musí být údaje o poklesu tržeb ověřené auditorem nebo daňovým poradcem?

Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb za celou podnikatelskou činnost (tzn. za celé IČO) auditorem nebo daňovým poradcem.

Proč je umožněno, aby údaje o počtu zaměstnanců nebo propad tržeb za celou podnikatelskou činnost (tzn. za celé IČO) mohl ověřit kromě auditora, také daňový poradce?

Pro potřeby programu COVID 2022 vnímáme autoritu daňového poradce ekvivalentní k autoritě auditora. Daňový poradce při své profesní práci aktivně pracuje účetními výkazy a informacemi o ekonomickém výkonu firmy. 

Co je třeba doložit?

 • Výkazy o poklesu výnosů (tržeb) ve srovnávaném a srovnávacím období v Kč (přílohy č.4a nebo č.4b), a to za celou podnikatelskou činnost (tzn. za celé IČO).
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy (příloha č. 2)
 • Čestné prohlášení příjemce o počtu zaměstnanců, včetně zkrácených pracovních úvazků (příloha č. 5)

Existují nějaká omezení v souvislosti s geopolitickou situací na Ukrajině?

V tomto případě žadatel nesmí být subjektem figurujícím na tzv. sankčních seznamech Evropské unie vedených v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině. Z okruhu oprávněných žadatelů se tak vylučují všechny fyzické a právnické osoby zahrnuté na sankčních seznamech, vč. osob právnických, které jsou vlastněny, spoluvlastněny, ovládány, nebo jejichž skutečný majitel, či spolumajitel je zahrnut na sankčních seznamech Evropské unie, bez ohledu na výši jejich majetkového podílu.

Kde naleznu podrobné informace o COVID 2022?

Podrobné informace o dotačním programu COVID 2022 – Sektorová podpora jsou k dispozici na www.mpo.cz/covid2022. Dotazy k programu mohou podnikatelé posílat na e-mailovou adresu dotazy@mpo1212.cz, také mohou využít linku 1212. S přehledem programů pro firmy a OSVČ, které lze čerpat v současné době, se můžete seznámit na www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus

3.   COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora 

Základní informace 

Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Podpora je zaměřena na ty podnikatelské subjekty, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018)8

Výzva včetně všech příloh je uvedena na webu MPO. 

Žádosti lze podávat od 31. března 2022 do 17. května 2022. 

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h): e-mail: covidnaklady@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:00–16:00 h): e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz, telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu (po-pá 8:00–16:00 h): informační linka MPO: 1212

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy, se považuje období: 

a) od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 v případě žadatelů s podnikatelskou činností stravovací služby, krátkodobé a rekreační ubytování, prádelny, cestovní agentury a kanceláře 

b) od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 v případě žadatelů s podnikatelskou činností organizování sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb 

c) v případě, že podnikatelská činnost žadatele spadá do výčtů uvedených jak v bodě a) tak v bodě b), může žadatel za rozhodné období zvolit buď období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, nebo od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. 

Za srovnávací období, vůči němuž žadatel porovnává pokles obratu v rozhodném období, se  

 1. v případě rozhodného období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 považuje období od1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019, či od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018. Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019, tak v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti, si jako srovnávací období může zvolit jakékoli dva po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021 
 1. v případě rozhodného období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 považuje období od1. listopadu 2019 do 29. února 2020, či od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019. Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, tak v období od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti, si jako srovnávací období může zvolit jakékoli čtyři po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021. 

Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě Upraveného výkazu zisku a ztráty sestaveného žadatelem za Rozhodné období podle požadavků uvedených v Příloze 2 Výzvy písmene A.  

Nepokrytými náklady9 se pro účely Výzvy rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise10, podporu typu Antivirus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty, prokazovaná dle podmínek v Příloze 2 Výzvy. 

Za relevantní skutečnost utlumení podnikatelské činnosti žadatele ve srovnávacím období se považuje zejména mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, dlouhodobá nemoc, přerušení provozování živnosti, či jiné podobné překážky. 

Podporovanou podnikatelskou činností se pro účely Výzvy rozumí činnost v následujících oblastech, které jsou dále upřesněny v Příloze 6 Výzvy: 

 1. stravovací služby, krátkodobé a rekreační ubytování, prádelny, cestovní agentury a kanceláře; 
 1. organizování sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb. 

Oprávněný žadatel 

Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splní všechny podmínky Výzvy: 

 1. Je podnikatelem, fyzickou osobou, nebo právnickou osobou založenou podle soukromého práva, a vykonává podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo obdobným způsobem. 
 1. Jeho obrat z Podporované podnikatelské činnosti v roce 2019 (nebo 2018) činil více než 50 % z celkového obratu z podnikatelské činnosti. Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, tak v období od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti prokáže, že obrat z Podporované podnikatelské činnosti ve Srovnávacím období činil více než 50 % z celkového obratu z podnikatelské činnosti. Převažující obrat Podporované podnikatelské činnosti pro účely této Výzvy bude doložen dle Přílohy 2 Výzvy. 
 1. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 žadateli v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesl obrat za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období alespoň o 50 %. Pokles obratu pro účely této Výzvy bude doložen dle Přílohy 2 Výzvy. 
 1. žadatel prokáže nepokryté náklady za rozhodné období dle bodů 3.3 a 3.4 Výzvy. 
 1. Oprávněný žadatel současně splňuje: 
 • k 31. 12. 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci11
 • pokud mu byla poskytnuta podpora na záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenu; 
 • není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 
 • ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci; 
 • ke dni podání žádosti soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;  
 • ke dni podání žádosti nebyl v likvidaci; 
 • ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;  
 • ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 
 • ke dni podání žádosti nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím12 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí. Za nedoplatky se nepovažují ani platby daní či odvodů, které byly přihlášeny v rámci insolvenčního řízení žadatele, kterému byla povolena reorganizace. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.  
 1. Žadatel není subjektem figurujícím na tzv. sankčních seznamech Evropské unie vedených v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině13 v platném, úplném a aktuálním znění. Z okruhu oprávněných žadatelů se tak vylučují všechny fyzické a právnické osoby zahrnuté na sankčních seznamech, vč. osob právnických, které jsou vlastněny, spoluvlastněny, ovládány, nebo jejichž skutečný majitel, či spolumajitel je zahrnut na sankčních seznamech Evropské unie, bez ohledu na výši jejich majetkového podílu. 
 1. Žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho příjemce podpory (podnik14) dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise15
 1. A uvede požadované informace a doloží nezbytné podklady. 

Výše podpory 

Výše podpory činí  

 • pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 50 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období
 • pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 70 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období

Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše  

 • 1,5 mil. Kč pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. 
 • 3 mil. Kč pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 

Pro účely této Výzvy při výpočtu částky podpory může poskytovatel zaokrouhlit částky podpory na celé koruny směrem dolů. 

Ostatní podmínky 

 • Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory 10 mil. EUR na jednoho příjemce dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise, přepočteno dle kurzu Evropské centrální banky platného ke dni vydání Rozhodnutí. 
 • Podpora se poskytuje od vyhlášení Výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději do 30. června 2022. 
 • Podporu z Programu za stejné období nelze kombinovat s podporou z programu COVID 2022 – Sektorová podpora, COVID – Adventní trhy a COVID BUS. Podpora typu Antivirus či Kompenzační bonus nevylučuje možnost u stejného žadatele podat žádost i ve Výzvě. 
 • Podání žádosti na poskytnutí podpory v rámci Výzvy se nepovažuje za nedodržení podmínek stanovených programy, ve kterých žadatel obdržel dotaci či nezpochybnitelný příslib dotace, notifikovanými dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise a programy Antivirus či Kompenzační bonus s výjimkou programů vyjmenovaných v bodu 8.7 Výzvy, podle nichž podnikatel nemohl následně žádat o další kompenzace ze strany státu na náhradu způsobilých výdajů, a to ani v případě, kdy se rozhodná období programů překrývají. Takto poskytnuté dotace se započítají podle bodu 3.4 Výzvy. 
 • Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy není možné žádat další podporu v rámci rozhodného období. V případě, že žadatel podal žádost v této Výzvě, nemůže již podat další žádost na stejné způsobilé výdaje v jiném programu, jehož celé rozhodné období, či jeho část, se překrývá s rozhodným obdobím této Výzvy. Pouze v případě, že by takovýto program umožňoval podat žádost pouze na část období nepřekrývající se s Rozhodným obdobím této Výzvy, může žadatel na toto nepřekrývající se období žádost podat. 
 • Žádost není možné podat s výhradou, individuální úpravou, ani jinými změnami provedenými žadatelem. 
 • Za účelem ověření způsobilosti žadatele a splnění podmínek pro poskytnutí podpory z programu COVID – Nepokryté náklady žadatel při podání žádosti zprostí příslušné orgány Finanční správy České republiky povinnosti mlčenlivosti podle § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ohledně údajů získaných při správě daní, které se žadatele týkají, a údajů, které byly využity při dokazování jeho povinností při správě daní.  
 • Další podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k programu.

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Zpět na začátek

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všechny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, redakce BusinessInfo.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme