Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 za rok 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo pro informaci členů vlády Zprávu o plnění Exportní strategie ČR za rok 2019 (na programu jednání vlády 11. května 2020). Zpráva obsahuje informace o plnění exportní strategie v roce 2019, konkrétně charakteristiku ekonomického vývoje a vývoje zahraničního obchodu, indikátory plnění Exportní strategie, informace o působení ve vybraných teritoriích a vyhodnocení využívání nástrojů podpory exportu.

Zpráva o plnění Exportní strategie vznikala v období počínající pandemie virové nemoci covid-19 na začátku roku 2020, je však zaměřena na dění v oblasti podpory exportu v roce 2019. Obsahuje výsledky zahraničního obchodu na základě předběžných dat, přehled sledovaných indikátorů Exportní strategie, informace o působení ve vybraných teritoriích, využívání proexportních nástrojů a hlavních realizovaných opatřeních.

Materiál informuje o aktivitách v oblasti zefektivňování podpory exportu, které vychází z programového prohlášení vlády a souvisí s integrací agentur CzechTrade a CzechInvest, jejich společného působení v regionech i v zahraničí a začleňování do ekonomických týmů zastupitelských úřadů. V roce 2019 byla navázána těsnější spolupráce s agenturou CzechTourism a zároveň bylo připraveno sestěhování ústředí všech tří agentur. Ve zprávě je uvedeno řešení situace v systému financování a pojišťování exportu se státní podporou a příprava nového institucionálního uspořádání, kdy vláda schválila vlastnickou konsolidaci ČEB jako 100% dceřiné společnosti EGAP.

Nejobsažnější část Zprávy je zaměřena na informace o využívání nástrojů exportu, jako je exportní financování a pojišťování, společné účasti na výstavách a veletrzích, podnikatelské mise, asistenční služby Jednotné zahraniční sítě, Projekty na podporu ekonomické diplomacie – PROPED či informační služby. Jsou však zmíněny i nástroje podpory obchodu na úrovni EU týkající se společné obchodní politiky a odstraňování překážek na vnitřním trhu.

Co se týká dalšího směřování podpory exportu a tvorby nové Exportní strategie, bude nutné zohlednit nové skutečnosti a trendy vznikající v souvislosti s pandemií virové nemoci covid-19. Je zřejmé, že v oblasti zahraničního obchodu se současná krize odrazí jak na výsledcích, zároveň bude nutné reagovat novým nastavením nástrojů podpory exportu jak v krátkodobém, tak i střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Přetrvávajícím úkolem je koordinace exportní politiky s vládou schválenou Inovační strategií a podpora rozvíjení inovačního úsilí v ČR s cílem zvyšování přidané hodnoty produkce českých firem, jejich konkurenceschopnosti a získávání lepších pozic v hodnotových řetězcích.

Zpráva byla zpracována Odborem řízení exportní strategie a služeb ve spolupráci s věcně příslušnými útvary Ministerstva průmyslu a obchodu, agenturami CzechTrade a CzechInvest a dalšími resorty – Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany.

Další informace naleznete v článku Aktualizace Exportní strategie ČR 2012–2020

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme