Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 za rok 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo pro informaci členů vlády Zprávu o plnění Exportní strategie ČR za rok 2018 (na programu jednání vlády 15. dubna 2019). Zpráva obsahuje informace o plnění exportní strategie, konkrétně charakteristiku ekonomického vývoje a vývoje zahraničního obchodu, indikátory plnění Exportní strategie, informace o působení ve vybraných teritoriích a vyhodnocení využívání nástrojů podpory exportu.Zpráva obsahuje hospodářský kontext a výkon české ekonomiky, který souvisí s výsledky zahraničního obchodu České republiky v roce 2018 a jeho provázaností s průmyslovou výrobou v ČR. Kapitola o zahraničním obchodu se věnuje pozitivním výsledkům exportu v roce 2018 a dalším jeho faktorům a charakteristikám z hlediska teritoriálního či komoditního členění.

Ve zprávě jsou uvedeny hodnoty, které dosahují indikátory plnění Exportní strategie, mezi které patří export per capita, počet exportujících firem, počet exportujících firem ze segmentu MSP, obchodní bilance se státy EU, export do zemí mimo EU či produktová diverzifikace. Ačkoliv dle indikátorů Exportní strategie byla ČR v posledních obdobích vývozně úspěšná, výzvou stále zůstává podpora produktové diverzifikace především směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou a s tím související potřeba inovací, což je předpoklad pro posun na výhodnější pozice v hodnotových řetězcích.

Další součástí zprávy je popis realizovaných systémových opatření v roce 2018 vycházejících z programového prohlášení vlády, jež se týkaly především zefektivňování podpory exportu a jejich nástrojů (po stránce nákladů i výkonu). Jedná se o integraci agentur CzechTrade a CzechInvest, kdy byla sloučena zahraniční i regionální síť, vytvořena společná strategie a nabídka služeb; posilování horizontálních vazeb a spolupráce mezi státními proexportními institucemi; dále revize všech zahraničních zastoupení, kdy byl vytvořen plán začleňování zahraničních zastoupení agentur do zastupitelských úřadů. Zpráva též informuje o konceptu teritoriálních strategií, které MPO v roce 2018 začalo vytvářet s cílem efektivní koordinace použití nástrojů podpory exportu dle podmínek v dané zemi.

Nejobsažnější část Zprávy je zaměřena na vyhodnocení využívání stávajících nástrojů podpory exportu v členění dle pilířů Aktualizace exportní strategie: 1) Finanční nástroje, 2) Informace a služby a 3) Rozvoj obchodních příležitostí. U každé kapitoly či podkapitoly jsou popsány významné aktivity v dané věcné oblasti podpory exportu v roce 2018.

Materiál byl zpracován Odborem řízení exportní strategie a služeb ve spolupráci s věcně příslušnými útvary Ministerstva průmyslu a obchodu, agenturami CzechTrade a CzechInvest a dalšími resorty – Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany. V materiálu jsou použity údaje zahraničního obchodu k 6. únoru 2019.

Dokument ke stažení:

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme