Německé zemské agentury na podporu investic a obchodu – přehled a shrnutí hlavních služeb

10. 9. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

Zemské agentury na podporu investic a obchodu, které zřizují zemské vlády jednotlivých spolkových zemí (příp. dalšími podílníky bývají hospodářské komory, zemské investiční banky či další agentury), nabízejí řadu služeb (ve většině případů zdarma), které usnadní českým investorům a podnikům vstup na německý trh.

Jedná se zejména o poradenství v případě zřizování pobočky či akvizice (administrativní postup a kontakty na instituce a právní kanceláře, nemovitosti, financování a daně, pracovní síla, dotační a pobídkové programy aj.) či zprostředkování informací o trhu a obchodních partnerech. Zemské agentury jsou zpravidla zapojeny do lokálních průmyslových klastrů a spolupracují s významnými výzkumnými institucemi.

Například berlínská agentura Berlin Partner GmbH nabízí balíček pro příchozí firmy, který zahrnuje kancelář, byt a souhrnné poradenství, a to za 4 500 € (brutto) na 3 měsíce.

Zahraniční pobočky českých firem mohou využít dotované služby zemských agentur např. i v rámci podpory exportu či spolupráce ve VaVaI. Využití služeb zemských agentur na podporu investic a obchodu českým subjektům zastupitelský úřad doporučuje. V případě zájmu zprostředkují zastupitelský úřad nebo konzulát českým firmám přímé kontakty do jednotlivých zemských agentur a příp. i iniciují a podpoří jednání s jejími zástupci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Baden-Württemberg International – Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH (bwi)

Adresa: Willi-Bleicher-Straße 19, 70174, Stuttgart
Zřizovatel: Spolková země Bádensko-Württembersko
Další akcionáři: zemská banka L-Bank Bádensko-Württembersko, Zemský průmyslový svaz, Hospodářská komora, Řemeslná komora
www.bw-i.de

Charakteristika: Bw-i funguje už od roku 1984. Podporuje domácí i zahraniční podnikatele a investory, pomáhá při navazování zahraniční spolupráce. Podporuje mezinárodní obchodní spolupráci firem, pomáhá při internacionalizaci, zabývá se i komerční propagací spolkové země.

Pro zahraniční společnosti investující v Bádensko-Württembersku jsou k dispozici různé programy a projekty v oblasti podpory podnikání, kvalifikace a managementu. Cílem je urychlit získávání přístupu na zahraniční trhy pro místní podniky, dlouhodobě zajistit a posílit pozici regionu díky zahraničním kapitálovým investicím, zakládánípodniků, rozvoji spolupráce firem.

Služby: Formální poradenství k projektům, tzn. ve všech fázích zakládání podniku, nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí: pomůže při vyhledávání vhodného místa pro podnikání, podle požadavků klienta navrhne vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální dodavatele, distributory, odběratele, aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP: doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Zemská banka L-Bank je hlavní partnerskou bankou bw-i. Tým bw-i pomáhá zařídit všechny potřebné právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.Po volbě umístění je projekt předán do rukou jedné z lokálních organizací, které pak dále klientovi zprostředkují kontakty na klastry, obchodní a technologické sítě.

Aftercare: nabídka programů na podporu reinvestic. Možnost účasti na domácích a zahraničních akcích, seminářích, veletrzích pořádaných bw-i. MSP každý rok obdrží informace o vývoji trhu a nových příležitostech.

Klastry: mobilita, technologie, IKT, zdravotnictví, OZE a životní prostředí

Více informací pro investory je k nalezení na stránce: www.bw-invest.de

zpět na začátek

Bayern International: Bayerische Gesellschaft für Internationale Wirtschafts Beziehungen mbH

Adresa: Landsberger Straße 300D, 80687, München
Zřizovatel: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
www.bayern-international.de

Charakteristika: Bayern International, založena 1996 bavorským ministerstvem hospodářství, podporuje export, domácí i zahraniční podnikatele a investory, MSP, propagaci Bavorsko jako lokalitu vhodnou pro podnikání a investování.

Agentura poskytuje zájemcům individuální informace, pomáhá s nalezením optimálního místa pro podnikání, zprostředkovává obchodní kontakty nutné pro realizaci projektů. Společnost má k dispozici přes dvacet zahraničních reprezentačních kanceláří a spolupracuje s řadou dalších zemských a spolkových institucí.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta vybere a odprezentuje vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst.

Zprostředkování obchodních kontaktů na odborné pracovníky, poskytovatele služeb, dodavatele, odběratele, aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

Aftercare – přístup k různým programům, např. „Bayern Fit for Partnership" na podporu exportu, možnost využít mezinárodní síť zastupitelských kanceláří k internacionalizaci, přístup do různých podnikatelských sítí, možnost účasti na akcích pořádaných Bayern International a jejími partnerskými společnostmi, na zahraničních veletrzích, pod záštitou bavorského stánku. Bayern International vše naplánuje a zorganizuje, zabezpečí tlumočníky, reklamní materiály. Jedná se o ca. 50 veletrhů ve zhruba 30 různých zemích. Účast je finančně podpořena bavorským ministerstvem hospodářství. Podniky mohou navíc nad rámec běžné podpory MSP, obdržet bez ohledu na velikost, podporu na provádění inovací, výzkum a vývoj.

Klastry: stavebnictví, biotechnologie, průmyslové technologie, strojírenství, mediální průmysl a digitalizace, zdravotnictví, OZE a životní prostředí

Více informací pro investory je k nalezení na stránce: www.invest-in-bavaria.com

zpět na začátek

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

Adresa: Fasanenstraße 8510623, Berlin
Zřizovatel: Berlínský senát
Další akcionáři: Investitionsbank Berlin, Technologiestiftung Berlin, Partner für Berlin Holding Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing mbH, Obchodní a průmyslová komora, řemeslná komora, sdružení podnikatelských svazů Berlín-Braniborsko
www.berlin-partner.de

Charakteristika: Společnost Berlin Partner je zaměřená na obchodní a technologický rozvoj podporuje domácí i zahraniční podnikatele a investory, vědecké instituce. Nabídka služeb propojená s vědeckou sítí tvoří optimální prostředí pro inovace, zakládání podniků, jejich expanzi. Berlin Partner zodpovídá také za marketing hlavního města SRN.

Agentura má uzavřené partnerství s berlínským senátem v jejích podnikatelských sítích se angažuje přes více než 200 společností. Berlin Partner für Wirtschaft nabízí začínajícím, ale i již etablovaným podnikům rozsáhlou nabídku služeb a podpory jak při hledání vhodného umístění, tak při změně místa podnikání.

Služby: Berlin Partner provozuje portál Business Location Center, který se specializuje přímo na služby podnikatelům a investorům.

Formální poradenství k projektům – je poskytováno individuálně, podle městských částí v Berlíně. Poskytne ekonomické i technologické informace o potenciálních místech podnikání, informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, zajistí každému zákazníkovi profesionální projektový tým.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – Business Location Center provozuje realitní portál „Immobilienportal", na kterém si klient může provést rešerši vhodných lokalit sám, anebo si nechat doporučit společností, ta objekty klientovi následně odprezentuje v showroomu, zorganizuje prohlídku a představení s obchodním partnerem.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální dodavatele, distributory, odběratele, aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Zemská investiční banka IBB je hlavní partnerskou bankou. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

HR služby – pomáhá podnikům najít vhodné zaměstnance, odborné pracovníky, ke kterým má přístup díky spolupráci s univerzitami. Poskytuje také dodatečné vzdělávací kurzy a školení.

Aftercare – např. pomoc při internacionalizaci, možnost účasti na veletrzích.

Klastry: zdravotnictví, IKT, doprava /logistika, energetická technika, optika, služby, průmyslová výroba

Specials: Berlin Partner své služby nabízí v šesti ucelených balíčcích. Na nové investory a podnikatele jsou zaměřeny tři z nich:

Business Welcome Package – pro zahraniční podniky, které v Berlíně poprvé investují, nebo chtějí expandovat. Nabízí pomoc s testováním nového místa. Investoři tak za ca. 4.500 € (bez DPH) dostanou 3 měsíce na „otestování nového místa podnikání". V ceně je zahrnuta zařízená kancelář s veškerým vybavením (telefon, internet, recepce, pošta, telefonní služba), zařízený byt, individuální úvodní konzultace, základní právní, účetní a manažerské poradenství, PR a komunikace. Poradenství zajišťuje osobní projektový tým.

Business Location Package – pro zahraniční podniky, které v Berlíně poprvé investují, nebo chtějí expandovat. Nabízí pomoc s vyhledáním nového místa podnikání.

Business Financing Package – pro zahraniční podniky, které v Berlíně poprvé investují, či reinvestují. Ověří způsobilost investičního záměru, nabízí investorům finanční podporu projektu vy výši až 30 % celkového objemu investic, financování probíhá z programů země i EU.

Business Talent Package – podpora investičního záměru tím, že agentura najde kvalifikované pracovníky, poskytne trénink, kvalifikaci.

Business Technology Package – agentura zajistí vědecké pracovníky a specialisty, kteří se budou podílet na tvorbě technického řešení pro klienta a bude tak urychlen transfer technologií mezi vědou a průmyslem.

Business International Package – osobní poradenství v mezinárodních projektech a při vstupu na nové trhy.

E-business – informační kancelář pro firmy, poskytuje informace o e-podnikání, digitálních médiích. Pomáhá MSP, které nemají vlastní IT oddělení.

Více informací pro investory je k nalezení na stránce: www.businesslocationcenter.de/de

zpět na začátek

ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB)

Adresa: Steinstraße 104 - 106, 14480, Potsdam
Zřizovatel: Spolková země Braniborsko
Další akcionáři: Braniborská obchodní a průmyslová komora, řemeslná komora, Sdružení podnikatelských svazů
www.zab-brandenburg.de

Charakteristika: podporuje domácí i zahraniční podnikatele a investory, kterým jsou k dispozici různé programy a projekty v oblasti podpory podnikání od zakládání podniku až po podporu výzkumu a vývoje. Poskytuje poradenství při vstupu na nové trhy, hledá kompetentní pracovníky, podporuje při hledání vhodné lokality pro podnikání. Poskytuje poradenství podnikům a obcím i na poli energetické účinnosti a udržitelnosti. Podporuje výzkumné a vývojové projekty a je nápomocna i v otázce patentování.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta vybere a odprezentuje vhodné lokality, porovnání cen, zorganizuje prohlídku míst.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální odběratele, distributory, dodavatele, aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Braniborská investiční banka je hlavní partnerskou bankou. ZAB pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

HR služby – pomáhá podnikům najít vhodné zaměstnance, odborné pracovníky, ke kterým má přístup díky spolupráci s univerzitami. Spolupracuje také s Berufsforderungdienst der Bundeswehr.

Aftercare – podpora účasti na veletrzích a internacionalizace. Tzv. „Auslands-check" = poskytne informace o vybraném zahraničním trhu, poradenství, semináře ohledně jednotlivých zemí, kontakty a obchodní spojení.

Podpora inovací – zajištění know-how, zprostředkování kontaktů na univerzity a inovační sítě, podpora při patentování. Finanční podpora výzkumu a vývoje.

Klastry: energetika, potravinářství, zdravotnictví, IKT, mediální průmysl, chemický průmysl, kovozpracující průmysl, optika, doprava / logistika, turismus

zpět na začátek

Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB)

Adresa: Kontorhaus am Markt, Langenstraße 2-4, 28195, Bremen
Zřizovatel: Svobodné hanzovní město Brémy
www.big-bremen.de

Charakteristika: WFB funguje v současné podobě od června roku 2009, kdy došlo ke sjednocení společností Bremen Investitions-Gesellschaft mbH, Hanseatische Veranstaltungs-GmbH, Bremen Marketing GmbH a Messe- und Ausstellungsgesellscheft Hansa GmbH. Je zodpovědná za rozvoj a marketingovou propagaci města Brémy. Podporuje domácí i zahraniční podnikatele a investory.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi platforma „Unternehmensservice Bremen" zřízená WFB, která je určena všem, kteří chtějí v Brémách začít podnikat, expandovat, importovat či exportovat. Poskytne informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta společnost vybere a odprezentuje vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální odběratele, distributory, dodavatele, vědecké a výzkumné instituce aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Zemská Bremer Aufbau-Bank GmbH je hlavní partnerskou bankou WFB. Společnost pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady. Bremer Aufbau-Bank zavedla speciální program, který nabízí nově založeným podnikům v Brémách poskytnut dodatečný úrokový příspěvek ve výši 0,20 % p. a.

Aftercare – přístup do mnoha sítí, na různé události a semináře, podpora účasti na veletrzích a internacionalizace, díky členství WFB v „Enterprise Europe Network".

E-business – Lotse je centrum, které podnikatelům poskytne informace o IKT a dalších e-technologiích. Podpora a poradenství je poskytováno v oblastech všech níže zmíněných klastrech.

Klastry: Inovační - letectví a astronautika, větrná energie, námořní průmysl; Ostatní - automobilový průmysl, logistika, IT, potravinářství, OZE a životní prostředí, kulturní průmysl a média, robotika, inovativní materiály, maloobchod

Více informací pro investory je k nalezení na stránce: www.unternehmensservice-bremen.de

zpět na začátek

Hamburg Business Development Corporation (HWF)

Adresa: Wexstraße 7, 20355, Hamburg
Zřizovatel: Hamburg Marketing GmbH
Další akcionáři: Hamburská obchodní komora, řemeslná komora
www.hamburg-economy.de

Charakteristika: HWF podporuje podnikatele a investory jak domácí tak zahraniční, podporují MSP. HFW poskytuje poradenství podnikům, které chtějí expandovat, restrukturalizovat se, realizovat investiční projekt. Rozvoj se soustředí zejména do oblastí OZE, logistiky, leteckého průmyslu, námořního průmyslu, médií, IT a telekomunikace.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta společnost vybere a odprezentuje vhodné lokality, pozemky, budovy. Pokud klient nechce investovat do vlastních kanceláří, může si na určitou dobu pronajmout pracovní místa v tzv. „Bürozentrum", které je cenově výhodnější a smlouvy bývají i krátkodobě flexibilní. Nemá ovšem volně přístupný online portál nemovitostí.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální odběratele, distributory, dodavatele, vědecké a výzkumné instituce aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Hlavní partnerskou bankou HWF je Investitions- und Förderbank (IFB). Společnost pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

HR služby – pomáhá podnikům najít vhodné kvalifikované zaměstnance, spolupracuje s pracovními a personálními agenturami

Aftercare – podpora účasti na vybraných domácích a zahraničních veletrzích, organizuje pro hamburské podnikatele společný stánek

Klastry: letecký průmysl, media a IT, nanotechnologie, námořní průmysl, potravinářství, kulturní průmysl, průmyslová výroba, logistika, OZE, finance a pojišťovnictví, life sciences, chemický průmysl, turismus

Specials: podniky, pro které je Hamburk první zkušeností s podnikáním v SRN, mohou dostávat v prvních šesti měsících příspěvek na pronájem kancelářských prostor, do maximální výše 800 €/ měsíc.

zpět na začátek

Hessen Agentur GmbH (HA)

Adresa: Konradinerallee 9,65189 Wiesbaden
Zřizovatel: Spolková země Hessensko
www.hessen-agentur.de

Charakteristika: Hlavním cílem HA je podpora ekonomického rozvoje země. Agentura působí jako interní poradce a konzultant pro své dceřiné společnosti „Hessen Trade & Invest GmbH" a „HA Stadtentwicklungsgeselschaft mbH".

Činnost agentury zahrnuje regionální a sektorové analýzy, krátko- a dlouhodobé předpovědi, monitoring, výzkumy mezi podniky a domácnostmi, zabývá se tématy jako zalidnění a demografické změny, trh práce a pracovní síla, aj. Dceřiná společnost Hessen Trade and Invest se zaměřuje na domácí i zahraniční investory a na podniky, které se orientují na technologii a inovace.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – denně aktualizovaná databáze, podle požadavků klienta společnost vybere a odprezentuje vhodné lokality, pozemky, budovy, zorganizuje prohlídku.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální odběratele, distributory, dodavatele, vědecké a výzkumné instituce

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled všech možných podpor, doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Společnost pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

Aftercare – možnost účasti na veletrzích, HA vše naplánuje a zorganizuje, zabezpečí tlumočníky, stánky, reklamní materiály. Účast je finančně podpořena hessenským ministerstvem hospodářství. HA podporuje internacionalizaci podniků, pomáhá najít a zprostředkovat důležité kontakty, partnery, licenční procesy aj.

Nejdůležitější odvětví: automobilový a dodavatelský průmysl, biotechnologie, IKT, chemický a farmaceutický průmysl, elektrotechnika, kulturní průmysl, finančnictví, logistika, letectví a kosmonautika, strojírenství, lékařská technika, turismus, environmentální technologie

Více informací pro podnikatele a investory je k nalezení na stránkách:
Hessen Trade and Invest www.htai.de
Invest in Hessen" www.invest-in-hessen.de

zpět na začátek

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Adresa: Schlossgartenallee 15, 19061, Schwerin
Zřizovatel: Spolková země Meklenbursko- Přední Pomořansko
Další akcionáři: Obchodní a průmyslová komora Rostock, Obchodní a průmyslová komora Schwerin, Obchodní a průmyslová komora pro výhodní Mekl.- PPom., řemeslná komora Schwerin, Sdružení podnikatelských svazů Mekl.-PPom.
www.gfw-mv.de

Charakteristika: Invest in MV je partnerem a kontaktním místem všem firmám, které chtějí investovat nebo expandovat do této spolkové země.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta společnost vybere a odprezentuje vhodné lokality, pozemky, budovy. Provozuje vlastní realitní portál, kde si klient může vhodné místo vyhledat sám: www.investguide-mv.de/de

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odběratele, distributory, dodavatele

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled všech možných podpor, doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Společnost pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

HR služby – pomáhá podnikům najít vhodné kvalifikované zaměstnance

Nejdůležitější odvětví: strojnictví a elektrotechnika, námořní průmysl, automobilový a letecký průmysl, BPO/ IT/ servisní centrum, logistika, environmentální technologie, life sciences, potravinářský průmysl, dřevozpracující, papírenský, plastikářský průmysl, turismus

zpět na začátek

Invest in Niedersachsen

Adresa: Friedrichswall 1, 30159 Hannover
Zřizovatel: spolková země Dolní Sasko
www.nds.de

Charakteristika: Invest in Niedersachsen podporuje domácí i zahraniční podnikatele a investory, pomáhá při navazování zahraniční spolupráce. Podporuje mezinárodní obchodní spolupráci firem, pomáhá při internacionalizaci.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta společnost vybere a odprezentuje vhodné lokality, pozemky, budovy, předloží porovnání nákladů jednotlivých možností, zorganizuje prohlídku. Agentura provozuje realitní portál www.KomSIS.de, který klientovi umožňuje provést si vlastní rešerši pozemků a nemovitostí.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odběratele, distributory, dodavatele. Zprostředkování přístupu na univerzitní a výzkumné instituce.

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled všech možných podpor, doporučí vhodné programy financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Společnost pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

Aftercare – možnost účasti na různých seminářích, oborových akcích, integrace do již existujících ale i teprve vznikajících sítí. Průběžná podpora a poradenství v ekonomické oblasti.

Nejdůležitější odvětví a klastry: energetika, mobilita, zemědělství a potravinářství, námořní průmysl, zdravotnictví

zpět na začátek

NRW.INVEST GmbH – Economic Development Agency of the German State of North Rhine-Westphalia

Adresa: Völklinger Straße 4, 40219, Düsseldorf
Zřizovatel: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Energie, Industrie und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen
www.nrwinvest.com

Charakteristika: Podporuje domácí i zahraniční podnikatele a investory, pomáhá při navazování zahraniční spolupráce. Podporuje mezinárodní obchodní spolupráci firem, pomáhá při internacionalizaci, zabývá se i komerční propagací spolkové země. Severní Porýní-Vestfálsko je investory velmi vyhledávanou lokalitou. Počet zahraničních podniků a výše PZI jsou zde nejvyšší z celého Německa.

Agentura má zastoupení v Japonsku, USA, Číně, Indii, Koreji, Rusku a Turecku. NRW.INVEST spolupracuje úzce se všemi lokálními a regionálními orgány hospodářského rozvoje, s ministerstvem hospodářství, firmami, sdruženími, obchodními komorami a dalšími.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – podle požadavků klienta vybere a odprezentuje vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst. NRW.Invest provozuje volně přístupnou databázi podnikatelských nemovitostí.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, dodavatele, distributory, aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

Regionální program ekonomického rozvoje v NRW - jedná se o státem určené strukturálně slabší regiony, ve kterých mohou investoři obdržet finanční podporu státu, za účelem posílení investic do těchto oblastí, tvorby nových pracovních míst a zlepšení ekonomické situace celého regionu. Regiony se podle výše podpory, kterou je možno obdržet, dále dělí na oblasti C a D.

Kdo obdrží podporu? Obchodní společnosti v oblastech C nebo D Co je podporováno? Investice, které vytvoří nebo zajistí pracovní místa, v minimální výši 150.000 € Forma podpory – nevratné dotace. Výše podpory? Oblast C – Malé podniky do výše 25 % celkové výše investice, pokud vytvoří min. 3 pracovní místa. Středně velké podniky do výše 15 %, min. 3 nová pracovní místa. Velké podniky do 10 %, ale pouze do výše investice 2.5 mil. €, min. 30 nových pracovních míst. Oblast D - MP do 20 %, SP do 10 % a velké podniky do 10 %, a max. 200,000 €.

Aftercare – možnost využít služeb zahraničních kanceláří při internacionlizaci, nabídka vzdělávacích nadstavbových kurzů pro zaměstnance

Klastry: Automobilový průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, energetický průmysl, potravinářství, zdravotnictví, IKT, nové materiály, plastikářský průmysl, logistika, strojírenství, media, mikrosystémové technologie, nanotechnologie, environmentální technologie.

zpět na začátek

Investitions und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)

Adresa: Holzhofstraße 4, 55116, Mainz
Zřizovatel: spolková země Porýní-Falc
www.isb.rlp.de

Charakteristika: ISB podporuje investice, zakládání podniků, inovace, expandování, Poskytuje podporu ve formě půjček, nízkoúročených půjček, grantů, úvěrů. Nabízí také poradenství, spolupracuje s dalšími regionálními partnery a agenturami pro hosp. rozvoj, bankami, hosp. komorami, aj. Kromě hospodářského rozvoje podporuje také cenově dostupné a komunitní bydlení, vlastnictví bytů.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi informace o trhu a podnikatelském prostředí, doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Informace o možnostech a zprostředkování podpory pro MSP – ISB spolu s KfW Mittelstandbank podporují podnikatele řadou programů, ISB poskytne poradenství při shánění vhodného způsobu financování. Pomoc poskytují zejména při zakládání a v následných pěti letech provozu podniku. Programy podpory mohou být vzájemně kombinovány a kumulovány.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – pomůže nalézt vhodné místo podnikání ve spolupráci s ve spolupráci s ministerstvem pro hospodářství, obchodní a průmyslovou komorou, řemeslnými komorami, a regionálními poskytovateli služeb.

Specials: Nabízí celkem 25 různých programů podpory. Např. program pro nově zakládané MSP, obsahuje poradenství krok za krokem, obdržení finanční podpory do výše 800€ na den. (Částka obsahuje 50 % na poradenské služby, za jeden den).

Program pro investory - investorovi bude poskytnut tým odborníků, kteří za něj převezmou realizaci projektu, předají mu informace, naleznou pro něj vhodné místo, obchodní partnery.

ISB se zaměřuje hlavně na financování, ostatní služby poskytuje ve spolupráci partnerskými institucemi

zpět na začátek

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar mbH (gwSaar)

Adresa: Franz-Josef-Röder-Straße 17,66119 Saarbrücken, Germany
Zřizovatel:spolková země Sársko; pod zastřešující organizací SHS Strukturholding Saar
www.gwsaar.de

Charakteristika: Spolková země Sársko sjednotila své aktivity v oblasti podpory hospodářského rozvoje a realitních služeb pod jednu střechu a zřídila tak společnost SHS - Strukturholding Saar mbH, která se zaměřuje na investory, zaměstnavatele, zaměstnance, podnikatele, občany.

Pod SHS jako pod zastřešující organizaci spadá právě gwSaar, dále pak SBB (Saarland Bau und Boden Projektgesselscahft mbH, které nabízí klasickou ekonomickou podporu a poradenství investorům, přístup k průmyslovým a obchodním plochám a nabídku komerčních nemovitostí, LEG Saar (Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH, která navrhuje plány a stavební projekty, WOGE Saar (Wohnungsgesellschaft Saarland mbH, která zajišťuje facility management a poskytuje ubytování). Díky integraci gwSaar do SHS má gwSaar přímý přístup ke věem zdrojům sítí SHS. Úzce spolupracuje i s dalšími orgány hospodářské a strukturální politiky. Společnost gwSaar má zastoupení v USA, Izraeli, Francii, Rakousku, Itálii, Koreji a Singapuru

Služby: Formální poradenství k projektům (gwSaar) – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí (SBB) – pomůže při vyhledávání vhodného místa pro podnikání, podle požadavků klienta navrhne vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst, nemovitosti na klíč.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odborné pracovníky, dodavatele, odběratele, aj

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

HR služby – pomáhá podnikům najít vhodné zaměstnance, kterým poskytne bydlení

Aftercare – poskytuje rekvalifikační a vzdělávací kurzy pro zaměstnance, školení, jazykové kurzy.

Nejdůležitější odvětví: automobilový průmysl a technologie, callcentra, IT, logistika, lékařská technika, nanotechnologie

zpět na začátek

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)

Adresa: Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309, Dresden
Zřizovatel: spolková země Sasko
www.wfs.sachsen.de

Charakteristika: Společnost založena roku 1991 spolkovou zemí Sasko, v současné době zastoupenou saským ministerstvem financí. WFS podporuje zakládání nových inovativních podniků na území Saska, tvorbu nových pracovních míst, zahraniční investory. Spolupracuje s řadou lokálních podniků a institucí, zodpovídá také za marketing spolkové země. Úzce spolupracuje také s výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

V rámci společnosti existují jednotlivé pracovní skupiny, které se zabývají určitými tématy, např. „Zahraničně obchodní iniciativa Sasko" nebo „Pracovní skupina pro hospodářský rozvoj v Sasku". WFS zřídila databázi kontaktů, díky které může každý klient snadno vyhledat správnou kontaktní osobu. WFS podporuje spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí, realizuje řadu meziregionálních projektů v rámci různých iniciativ EU.

Služby: Formální poradenství k projektům (gwSaar) – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí (SBB) – pomůže při vyhledávání vhodného místa pro podnikání, podle požadavků klienta navrhne vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst, nemovitosti na klíč.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odborné pracovníky, dodavatele, odběratele, aj

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace.

Aftercare – podpora internacionalizace podniků, možnost účasti na veletrzích v rámci propagace spolkové země, WFS zajistí firmám komplexní služby a optimální prezentaci, vlastní stánek, jednotný vzhled, propagační materiály, ad. WFS každých 14 dní vydává newsletter, informující o všech nových příležitostech v odvětví, programech, aktivitách, apod.

Klastry: strojírenství, mikroelektronika, IKT, mobilita, life sciences, ekologické technologie a energetika

zpět na začátek

Investitions und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)

Adresa: Am Alten Theater 6, 39104, Magdeburg
Zřizovatel: Spolková země Sasko-Anhaltsko; Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
www.img-sachsen-anhalt.de

Charakteristika: IMG podporuje jak zahraniční, tak domácí podnikatele a investory. Navíc je zodpovědná za marketing spolkové země Sasko-Anhaltsko a její propagaci jako místa vhodného k podnikání s rozvinutou vědecko-výzkumnou základnou, a za marketing cestovního ruchu. IMG má zastoupení v zahraničí, např. v Hanoi, Miláně, Šanghaji.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu, včetně pomoci při zpracování investičního plánu, nebo tvorbě koncepce podnikatelského záměru.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – pomůže při vyhledávání vhodného místa pro podnikání, podle požadavků klienta navrhne vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst. Souhrnné informace o vhodných lokalitách obdrží zákazník do jednoho dne.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odborné pracovníky, dodavatele, odběratele, aj.

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

Sasko má nejvyšší sazby pro finanční podporu v Německu. MP mohou obdržet podporu až do výše 35 % celkové hodnoty investice; SP do 25 % a velké podniky do 15 %. (V roce 2018 budou všechny sazby sníženy o 5 %).

Aftercare – podpora internacionalizace podniků, možnost obdržet finanční podporu na výzkumu a vývoje (VaV je klíčová oblast pro roky 2014-2020), kvalifikační kurzy pro zaměstnance. Možnost účasti na domácích i zahraničních veletrzích v rámci propagace spolkové země, IMG zajistí firmám komplexní služby, prezentaci, vlastní stánek, jednotný vzhled, propagační materiály, ad.

Účast podniků je finančně podporována na domácích veletrzích do 8.000 €, v zahraničí do 16.000 €. Pro zcela nové podnikatele se podpora může pohybovat až do výše 12.000 €, eventuálně 24.000 € v zahraničí. Finanční podporu pro účast na veletrhu může podnik obdržet maximálně 3x ročně.

Klastry: energetika, strojírenství a konstruktérství, zdravotnictví, mobilita a logistika, chemie a bioekonomie, potravinářství a zemědělství, IKT, klíčové technologie a kreativní průmysl

zpět na začátek


Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WT.SH)

Adresa: Lorentzendamm 24, 24103, Kiel
Zřizovatel: spolková země Šlesvicko-Holštýnsko (51 %)
Další akcionáři: Obchodní a průmyslová komora (40 %), Řemeslná komora Šlesvicka-Holštýnska (4,5 %), univerzity spolkové země (4,5 %)
www.wtsh.de

Charakteristika: WTSH podporuje především inovace a internacionalizaci podniků. Poskytuje poradenství podnikatelům i investorům, spolupracuje s řadou dalších organizací, s ministerstvy, městy, obcemi podnikatelskými svazy, obchodními komorami, technologickými centry aj. Podporuje propojování a sdílení informací vědecko-výzkumné platformy s praxí.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – pomůže při vyhledávání vhodného místa pro podnikání, podle požadavků klienta navrhne vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst. Provozuje online databázi všech komerčních nemovitostí ve Šles.-Hol.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odborné pracovníky, dodavatele, odběratele, aj. Investorům je poskytnut přístup do rozlehlé sítě partnerů WT.SH.

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady. Podpora investic je silně zaměřená na sektor turismu a hotelnictví a inovativní podniky.

Aftercare – podporuje internacionalizaci firem, možnost účasti na veletrzích

Klastry: digitální průmysl, námořní průmysl, turismus

zpět na začátek

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen)

Adresa: Mainzerhofstraße 12, 99084, Erfurt
Zřizovatel: svobodný stát Duryňsko
www.leg-thueringen.de

Charakteristika: Durynská LEG už od roku 1992 podporuje hospodářský růst, zakládání podniků, jejich internacionalizaci a navazování obchodních kontaktů. Zodpovídá i za marketing spolkové země, podporuje výměnu a spolupráci v oblasti inovací a technologií, láká do země investory a spravuje nemovitosti.

Služby: Formální poradenství k projektům – poskytne klientovi spolehlivé informace o trhu a podnikatelském prostředí, jednotlivých odvětvích a technologiích, právních a daňových záležitostech. Doprovází klienta ve všech fázích zakládání podniku nebo realizace investičního plánu.

Správa databáze podnikatelských nemovitostí – pomůže při vyhledávání vhodného místa pro podnikání, podle požadavků klienta navrhne vhodné lokality, zorganizuje prohlídku míst. Provozuje online databázi všech komerčních nemovitostí ve Šles.-Hol. Provozuje samostatný realitní portál, který kromě podnikatelských nemovitostí nabízí i rodinné domy.

Zprostředkování obchodních kontaktů na potenciální obchodní partnery, odborné pracovníky, dodavatele, odběratele, i na mezinárodní úrovni

Informace o možnostech podpory pro MSP – poskytne přehled finančních nástrojů, doporučí vhodný způsob financování, zprostředkuje klientovi důležité kontakty na banky a jiné finanční instituce, pomůže mu při žádání o dotace. Pomůže zařídit i všechny právní záležitosti a dokumenty, komunikuje s úřady.

HR služby – pomáhá podnikům najít vhodné zaměstnance.

Aftercare – podpora internacionalizace, organizuje pro podnikatele cesty na zahraniční trhy, kde mají možnost poznat trh zblízka, LEG zajistí program a naplánuje cestu. Možnost účasti na domácích i zahraničních veletrzích, LEG nabízí různé balíčky spolupráce s účastí na veletrzích.

Klastry: optika a optoelektronika, life sciences, OZE a udržitelné technologie, strojírenství, plasty a keramika, automobilový průmysl, mikro a nanotechnologie, měřící a regulační technika, servisní robotika, potravinářství, logistika

zpět na začátek

 

Výše uvedená chrakteristika německých zemských agentur na podporu investic a obchodu v PDF (699 kB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek