Bělorusko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)
  • -Petrochemický průmysl
  • -Komponenty pro energetiku a energetické strojírenství (podíl na modernizaci)
  • -Strojírenská produkce (dodávky technologických celků)
  • -Dopravní infrastruktura
  • -Agrární /potravinářství

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitostiv Bělorusku - investice do rozvoje dopravní infrastruktury, městské infrastruktury, do petrochemického průmyslu anebo modernizace stávajících  elektráren a rozvodné sítě, energetickéstrojírenství (dodávání investičních celků), dodávky komponentů pro následnou výrobu běloruské strojírenské produkce  a  agrární sektor.

Výše uvedené sektorové příležitosti směřují k státním (v některých případech strategickým) podnikům Běloruska. Tyto klíčové podniky (ze 70%) kontroluje stát (přítok valut), který je také preferuje finančně. Dalším faktorem, je silná proexportní orientovanost Běloruska a široký rozsah průmyslové výroby. Orientace  ze strany ČR na dodávky technologických celků a modernizaci běloruských průmyslových závodů zvyšuje přidanou hodnotu vzhledem k tomu, že v  Bělorusku je „česká značka“ v některých oborech dobře etablovaná, což je v podmínkách této země značná výhoda.  ČR má v současnosti i vysoký podíl  tzv. investičního dovozu – strojů a technologií.

Investoři z České republiky by se primárně mohli soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná o petrochemický průmysl - běloruské státní podniky v oblasti těžby, zpracování surovin (ropa, plyn), distributory ropy a podniky chemického průmyslu. Absence vlastního /běloruského/ energetického strojírenství dává prostor českým dodavatelům investičních celků pro energetiku a energetické strojírenství (prioritou je, v souladu s vládní Strategií rozvoje energetického potencionálu Běloruska do roku 2020,  navyšování energetického výkonu země – výstavba a modernizace existujících objektů, zejména paroplynových cyklů, parních turbín, tepláren apod. Modernizace stávajících elektráren představuje reálné šance v oblasti dodávek zařízení pro vodní elektrárny, větrné elektrárny, parní turbíny a projekty spojené s výstavbou elektrického vedení a trafostanic. Stimulem Běloruska je zájem zvýšit svou roli nejen coby tranzitní země, ale prosadit se jako exportér elektrické energie v regionu. Strojírenská produkce tzn. dodávky technologických celků a modernizace průmyslových závodů, zde jsou příležitosti pro české dodavatele odůvodněné v řadě případů dlouholetou  zkušeností, vyjádřeno statisticky – vysoký podíl investičního dovozu – tedy strojů a technologií, zároveň  ČR je zde vnímána jako obchodní partner s tradicí. Městská infrastruktura - nutnost komplexní modernizace sahající od vodovodních a odpadních sítí, až po rozšíření stávající trasy metra v Minsku. Jedná se o skutečnost, že některé částí této infrastruktury jsou desítky let zastaralé,  příležitosti jsou zejména v oblasti výměn komponentů u odpadních vod-kanalizace, významnou investiční akcí je  plánované rozšíření metra v Minsku. V dopravní infrastruktuře, která souvisí i s běloruským vládním Programem rozvoje logistického systému země, je příležitost v nabídce kolejové techniky (komponentů tj. podvozky, kola, generátory, sedací soupravy apod.) s tím však, že tyto dodávky mohou mít dočasné trvání a pro udržení se na běloruském trhu resp. tento dovoz může být z běloruské strany  podmíněn alespoň částečnou lokalizací výroby.

V agrárním sektoru se jedná o zaměření na výstavbu resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu ( v mlékárenství,  masném průmyslu, cukr, řepka).Zejména chov zvířat (farmy, vepříny)  a následná produkce vepřového masa patří v současnosti mezi priority běloruské vládní politiky v souvislosti s nenaplněností ruského trhu po zavedení sankcí. Chov a zpracování hovězího i vepřového masa má stále značné rezervy – rostoucí spotřeba masných výrobků (zejména do Ruské federace, kam směřuje více jak 90% běloruského vývozu masa a masné produkce), dává předpoklad pro další navyšování, resp. modernizaci stávajících výrobních kapacit (např. porážecí linky). Investice mají směřovat zejména do cechů na výrobu klobás, ale i do skladovacích prostorů, chladících kompresorových zařízení, čističek odpadních vod apod. Živočišná výroba a na ni navazující zpracovatelský průmysl patří ke stěžejním, perspektivním oborům, které jsou a budou běloruským státem finančně podporovány. V potravinářství se v Bělorusku realizuje oborový Program rozvoje podniků masného průmyslu, který předpokládá vytvoření podmínek potřebných pro výrobu širokého sortimentu produkce, navýšení výroby polotovarů, klobás, výrobků z masa, dětské výživy na bázi masa, které odpovídají požadavkům v zemí dovozu. Vedle toho se podniky zaměřují na budování obchodních značek, zlepšení podmínek uchovávání potravin, využívání moderní obalové techniky a obalových materiálů.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bělorusko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy pořádané v Bělorusku v roce 2015

Bližší informace ke všem uvedeným akcím
Adresa: BELINTEREXPO, Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk,
Web: www.belinterexpo.by 
E-mail: mail@belinterexpo.by 
Telefon/fax: +375/17 290 72 52, +375/17 290 72 55, +375/17 290 72 57

Automatizace a elektronika (3. – 6. února) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Technické součástky, automatické, kontrolní a řídicí systémy. IT, elektronika, materiály a vybavení.

Elektrotechnika, světla (3. – 6. února) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Elektrotechnické stroje a aparáty pro výrobu elektroenergie, vysokonapěťové zařízení a výkonové elektrotechniky

Vzdělání a kariéra (19. – 21. února) Minsk, ul. Kozlova 3. Specializovaná výstava vzdělávacích služeb a programů středního a vyššího školství, jazykových kurzů, informačních technologií a podnikatelské přípravy. Více než 100 vystavovatelů z devíti zemí.

Voda a teplo (31. – 3. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Výstava zaměřená na vše okolo vody. Ohřev, čerpadla a bazeny, trouby a armatury, klimatizace a ventilace. Vystavovatelé z devíti zemí.

Kovoobrábění (7. – 10. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstava zaměřená na poslední výdobytky v konstrukci kovoobráběcích strojů a brusných nástrojů. Technologické novinky, inovace a tendence rozvoje kovoobráběcího odvětví.

Prášková metalurgie (7. – 10. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Materiály, technologie a zařízení v práškové metalurgii. V 2013 bylo vystaveno 214 exponátů ze 16 zemí.

Svařování - řezání (7. – 10. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 15. mezinárodní výstava. Zařízení, materiály, technologické postupy při svařování, kontrolní zařízení.

Ochrana před korozí (7. – 10. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Metody a přístroje monitoringu a diagnostiky; zařízení, materiály a technologie antikorozní ochrany.

HoReCa. RetailTech (14. – 17. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. 24. specializováná výstava zaměřená na tendence rozvoje a technologie v pohostinství. Salóny výstavy: Restaurace, Produkce – sýry, Káva – čaj, Retail-Tech, Svět hotelu.

PIVO, víno, nápoje (14. – 17. dubna) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Vybavení a technologie pro pivovarnictví, výrobce likérů a vín. Zejména nápoje nejlepší kvality. V r. 2014 se výstavy zúčastnilo 85 firem ze 6 zemí světa.

Design, nábytek, inovace (5. – 8. května) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní specializovaná výstava nábyteku, bytové techniky, textilu, projekce a designu, dekorace, materiálů, vybavení, zařízení a nástrojů pro výrobu nábytku.

Dekorace, bytová architektura (5. – 8. května) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Výstava materiálů a technologií bytové architektury. Materiály pro vnitřní prostory a příslušenství pro dekoraci, projekty designu.

Běloruské fórum průmyslu (12. – 15. května) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní projekt výstav „Současný průmyslově-ekonomický podnik“ „Ekologie a úspory energií a zdrojů“ „Věda a inovace“. 

Zelený dům (19. – 22. května)Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstava ekologie, ochrany životního prostředí, floristiky. Technologie ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Inovace a vybavení ve sféře úspor energie a čištění vzduchu. 

Svět sportu a zdraví (19. – 22. května) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Výstava a prodej sportovního průmyslu, aktivního oddychu a zdravého způsobu života. Vybavení posiloven, sportovních budov, inženýrství, fitness, sport v zábavním průmyslu nebo třeba ozdravné pobyty.

BELAGRO (2. – 6. června) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, potravinářského a veterinárního odvětví. V rámci výstavy bude připraven salón „Bioplyn 2015“. V r. 2014 se účastnilo výstavy 485 podniků z 18 zemí a počet návštěvníků přesáhl 60 000.

Belferma (2. – 6. června) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, potravinářského a veterinárního odvětví. V rámci výstavy bude připraven salón „Bioplyn 2015“. V r. 2014 se účastnilo výstavy 485 podniků z 18 zemí a počet návštěvníků přesáhl 60 000.

Budprogres (8. – 11. září) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Výstava materiálů, technologií, techniky, vybavení, výroby, architektury, projektování, speciálních oděvů a úspory energie a zdrojů.

Balení a skladování (8. – 11. září) Minsk, ul. J. Kupaly 27. Specializované fórum materiálů a vybavení, technologií, výroby, projektování a výstavby skladů, managementu, logistiky, automatických systémů řízení a mnoho jiného.

Zpracování dřeva (29. – 2. října) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní stavební výstava vybavení a technologie nábytkového a dřevozpracujícího průmyslu. Speciální salón bioenergetiky. V posledním roce se účastnilo 120 firem.

Mateřství a dětství (8. – 11. října) Minsk, ul. Staroviljenskij trakt 41. Výstava a fórum nabídne mimo jiné výrobky pro těhotné a krmící matky, výrobky pro novorozence, služby pro děti a rodiče nebo dětskou literaturu.

Expo-Russia Belarus (21. – 23. října) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Průmyslový výstava zaměřená na energetiku, strojírenství, transport, lehký průmysl, agro-průmyslové komplexy, medicínu, vzdělání a farmaceutika. Cílem je posílení vztahů mezi Ruskou federací a Běloruskem

Mátový lev (27. – 30. října) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstava reklamy, designu a polygrafie. Balení, branding, osvětlovací a zvukové zařízení, zařízení pro foto a video, zaměstnání, media a vzdělání

Zábavní průmysl (27. – 30. října) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Mezinárodní výstava současných technologií, výbavy, tendencí a nových směrů v organizaci promo - akcí, oslav, prezentací, pracovních večírků a koncertních událostí. 

Moderní kancelář (29. – 31. října) Minsk, ul. Pobeditelej 4. Výstava nabídne produkty a služby pro výbavu kanceláří. Design, výzdoba a vybavení kancelářských místností. IT v podnikání, plánování kancelářského prostranství, developeři a pronájem nemovitostí pro komerční účely.

Bankovnictví, pojišťovnictví, leasing (29. – 31. října) Minsk, ul. Pobeditelej 4. Specializovaná výstava. Bankovní finanční produkty, pojistné finanční služby a leasingové finanční produkty. Mikrofinancování, penzijní zabezpečení.

Obytné a komerční nemovitosti (29. – 31. října) Minsk, ul. Pobeditelej 4. Specializovaná výstava bytových nemovitostí, zahradních nemovitostí, komerčních budov. Realitní, právní, projektové služby. Posudky na trhu s nemovitostmi. Bankovní služby, pojištění a leasing.

Prodexpo (10. – 13. listopadu) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2. Velkoobchodní výstava a jarmark potravin a nápojů. Výstavy se účastní více než 100 firem, pokrývajících všechny směry běloruského trhu, ale také exponáty z Ruska, EU, Ukrajiny nebo Kazachstánu.

Vzdělávací prostředí a výuková technologie (11. – 13. listopadu) Minsk, ul. Staroviljenskij trakt 41. Mezinárodní výstava technologického vybavení vzdělávacích zařízení. Počítačová technika a vybavení tříd. Hry rozvíjející myšlení, literatura a hračky.

50 plus (17. – 22. prosince) Minsk, ul. Kozlova 3. Výstava a jarmark produktů a služeb pro starší generaci. Vše od vybavení domu a chalupy až po bankovní a pojišťovací služby.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: