Bělorusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Česko - Běloruské  obchodní vztahy prošly za rok 2014 mírným poklesem vzájemného obchodu ( ČR klesla z 9. na 13. místo). Z předběžných údajů vyplývá, že český export poklesl v roce 2014 oproti roku 2013 o 14,2 %.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod zbožím ČR - Bělorusko za posledních 5 let  v tis. USD/CZK
 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Um.

CZK

USD

Um.

CZK

USD

Um.

CZK

USD

2010

326 994

36.

6 249 188

107 704

52.

2 058 339

434 698

46.

8 307 527

219290

2011

348 850

40.

6 170 454

146 967

53.

2 599 551

495 817

49.

8 770 005

145 241

2012

402 438

39.

7 879 399

219 137 546

51.

4 343 807

621 575

46.

12 223 206

183 301

2013

485 334

33.

9 495 558

123 443

56.

2 415 162

608 777

44.

11 910 720

361 891

2014

414 812

41.

10 377351

158 733

56.

3 971 023

573 545

47.

14 348 375

256 079

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamější položky českého vývozu:

 • stroje a přepravní zařízení
 • osobní automobily
 • chemikálie
 • zařízení k automat. zpracovávání dat
 • čerpadla a dopravníky na kapaliny
 • zařízení pro průmyslová odvětví
 • kohouty, ventily aj. armatury
 • stroje pro papírny, celulózky
 • kotle, zařízení k ohřevu a chlazení
 • stroje točivé elektrické

Nejvýznamější položky českého dovozu

 • drátěné pletivo
 • dřevo (surové, hrubě hraněné)
 • umělá hnojiva
 • dráty železné, ocelové
 • minerální paliva a mazadla
 • propan a butan zkapalněný
 • konstrukce včetně částí ze železa, oceli
 • oleje z nerostů živičných
 • komponenty k rozvodu elektrické energie
 • textilní příze

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z dostupných údajů vyplývá, že český vývoz služeb dosáhl (v roce 2013) podle běloruských statistik 65,1 mil. USD, běloruský 78,5 mil. USD. Kladné saldo bylo ve prospěch Běloruska ve výši 13,4 mil. USD.

Na české straně dominovaly stavební služby, na běloruské straně doprava, stavební práce.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů běloruského ministerstva ekonomiky k 2. 5. 2014 působí v zemi 66 společných česko-běloruských podniků a 48 podniků s českým kapitálem. Přibližně 10 z nich podniká v rámci Svobodných ekonomických zón. Další české firmy působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení, k výše uvedenému datu bylo registrováno 21 zastoupení českých firem, nebo oficielních distributorů.

Mezi řadou oborů, v kterých se české firmy v Bělorusku realizují, jsou významné např. podíly na výstavbě logistických skladů, zabezpečovací a modernizační  systémy na železnici,  výstavby farem pro chov skotu, dodávky systémů pro vodní elektrárny, modernizace rafinérie, realizace výstavby továrny na výrobu papíru a další.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci (Minsk, 2009);
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 1972);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách (Praha, 1999);
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 1982);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (1998);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, 1996);
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 1996);
 • Protokol o spolupráci mezi  Ministerstvem  průmyslu a  obchodu České republiky     a Ministerstvem  zahraničních věcí Běloruské republiky (1999);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Budapešť, 1996);
 • Protokol mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o úpravě právního nástupnictví ohledně mezinárodních smluv mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalým Svazem sovětských socialistických republik (Minsk, 2001);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci  a vzájemné pomoci v celních otázkách (2002);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesnictví (Praha, 2012).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojovou spolupráci ve vztahu k Bělorusku za českou stranu vystupuje Česká rozvojová agentura, která financuje projekty (v minulém období v řádu více než 20 mil. Kč). Financované projekty se týkaly převážně vládních stipendií, malých lokálních projektů, projekty odboru LTPT MZV ČR.

Jedním z významných projektů, který spolufinancovala Česká rozvojová agentura společně s Evropskou komisí, byl projekt „Posílení běloruské občanské společnosti k ochraně dětí před toxickými látkami“, jehož realizátorem (počátek v r. 2013) je nezisková česká společnost ARNIKA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: