Bělorusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Česko - Běloruské  obchodní vztahy prošly za rok 2014 mírným poklesem vzájemného obchodu ( ČR klesla z 9. na 13. místo). Z předběžných údajů vyplývá, že český export poklesl v roce 2014 oproti roku 2013 o 14,2 %.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod zbožím ČR - Bělorusko za posledních 5 let  v tis. USD/CZK
 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

2012

402 359

115,3

7 879 399

221 815

150,9

4 343 807

624 174

125,9

12 223 206

180 544

2013

485 117

120,6

9 491 305

124 409

56,1

2 434 064

609 526

97,7

11 925 369

360 708

2014

414 975

85,5

8 609 080

160 320

128,9

3 326 002

575 295

94,4

11 935 082

254 655

2015

255 397

61,5

6 282 758

157 886

98,5

3 883 990

413 283

71,8

10 166 748

97 511

2016

192 815

75,5

4 710 849

132 833

84,1

3 245 376

325 648

78,8

7 956 225

59 982

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamější položky českého vývozu:

 • osobní automobily
 • stroje ke zpracování materialů změnou teplot
 • chemikálie
 • zařízení k automat. zpracovávání dat
 • stroje a přepravní zařízení
 • čerpadla a dopravníky na kapaliny
 • zařízení pro průmyslová odvětví
 • kohouty, ventily aj. armatury
 • kotle, zařízení k ohřevu a chlazení
 • stroje točivé elektrické

Nejvýznamější položky českého dovozu

 • hnojiva minerální chemická dusíkatá a draselná
 • drátěné pletivo
 • dřevo (hrubě hraněné)
 • výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů
 • dráty železné, ocelové
 • minerální paliva a mazadla
 • konstrukce včetně částí ze železa, oceli
 • oleje z nerostů živičných
 • komponenty k rozvodu elektrické energie
 • textilní příze

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z dostupných údajů vyplývá, že český vývoz služeb dosáhl v roce 2016 podle běloruských statistik 26,3 mil. USD (v porovnání s rokem 2015 - pokles o 39,7%), běloruský vývoz dosáhl 44,9 mil. USD (v porovnání s rokem 2015 - pokles o 14,3%). Kladné saldo bylo ve prospěch Běloruska ve výši 18,6 mil. USD. Na české straně dominovaly stavební a finanční služby, na běloruské straně dopravní služby a služby v oblasti IT a telekomunikace .

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy vyjadřují vážný zájem podílet se na procesu modernizace a restrukturalizace běloruské ekonomiky: zajištění energetické bezpečnosti (diverzifikace zásobovacích tras), diverzifikace obchodu od jednostranné orientace na trh EU, diverzifikace přílišné orientace některých segmentů exportu na Rusko. V současné době je v Bělorusku zaregistrováno 193 společných česko-běloruských podniků a podniků s českým kapitálem. Přibližně 10 z nich podniká v rámci Svobodných ekonomických zón. Další české firmy působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení nebo oficielních distributorů.

Mezi řadou oborů, v kterých se české firmy v Bělorusku realizují, jsou významné např. podíly na výstavbě logistických skladů, zabezpečovací a modernizační  systémy na železnici,  výstavby farem pro chov skotu, dodávky systémů pro vodní elektrárny, modernizace rafinérie, realizace výstavby továrny na výrobu papíru a další.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, Moskva, 27. dubna 1972 (datum vstupu v platnost se ověřuje);
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12. srpna 1982 (platnost od 4. června 1983);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Budapešť, 29. května 1996 (platnost od 16. srpna 1996);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o vzájemném řešení otázek spojených s umístěním diplomatických zastoupení, Praha, 11. září 1997;
 • Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 14. října 1996 (platnost od 9. dubna 1998);
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Praha, 14. října 1996 (platnost od 15. dubna 1998);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, Praha, 7. prosince 1998 (platnost od 7. prosince 1998);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách, Praha, 5. května 1999 (platnost od 12. listopadu 1999);
 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky, Praha, 22. června 1999 (platnost od 22. června 1999);
 • Protokol mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o úpravě právního nástupnictví ohledně mezinárodních smluv mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, Minsk, 17. května 2001 (platnost od 25. listopadu 2002);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách, Minsk, 26. dubna 2002 (platnost od 8. února 2006);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Minsk, 22. ledna 2009 (platnost od 13. května 2009);
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Minsk, 11. srpna 2010 (platnost 31. května 2011);
 • Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky, Minsk, 16. listopadu 2011 (platnost od 16. listopadu 2011);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesnictví, Praha, 15. listopadu 2012 (platnost od 15. listopadu 2012).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojovou spolupráci ve vztahu k Bělorusku provádí MZV ČR formou tzv. malých lokálních projektů, což jsou nižší jednotky projektů do 500 tis. Kč každý. ČR pomáhá rovněž v rozvoji občanské společnosti a řešení vybraných společenských problémů v rámci projektů spolufinancovaných EU nebo samostatně prostřednictvím transformační spolupráce v projektech podávaných českými subjekty působícími v Bělorusku. Bělorusko je jednou ze zemí, které vláda ČR poskytuje prostřednictvím MŠMT cca 5 stipendií ročně ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: