Chanty-Mansijský autonomní okruh-Jugra

9. 8. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument obsahuje základní informace o Chanty-Mansijském autonomním okruhu-Jugra. Zahrnuje základní geografické a demografické údaje a dále uvádí hlavní makroekonomické ukazatele (HRP, rozpočet, zahraniční obchod). Zaměřuje se také na bilaterální vztahy s Českou republikou. Praktickou část tvoří kontakty na místní instituce a organizace.

1. Základní informace o Chanty-Mansijském autonomním okruhu–Jugra (CHMAO)
2. Klíčové makroekonomické ukazatele
3. Bilaterální vztahy s regionem
4. Důležité kontakty v regionu

Základní informace o Chanty-Mansijském autonomním okruhu–Jugra (CHMAO)

Název subjektu federace: Chanty-Mansijský autonomní okruh–Jugra
Federální okruh: Uralský federální okruh
Rozloha: 534,8 tis. km2
Počet obyvatel: 1,505 mil.
Hlavní město: Chanty-Mansijsk

Představení oblasti

Chanty-Mansijský autonomní okruh – Jugra – vznikl v roce 1930 a nachází se ve střední části Západosibiřské roviny. Reliéf území představuje kombinaci rovin, podhůří a hor. Lesy pokrývají 52,1 % území okruhu. Říční síť tvoří řeky Ob a Irtyš, 12 jejich přítoků a také množství drobných říček. Celkový počet řek čítá 30 tisíc. Na území se nachází přibližně 290 tis. jezer s plochou více než 1 ha.

Na území okruhu byly objeveny horniny s vysokými filtračními a sorpčními vlastnostmi. Patří k nim horniny s obsahem zeolitu a sopečné sloučeniny.

Na území okruhu se nachází největší naleziště ropy v západní Sibiři a momentálně i v celém Rusku (Samotlorskoe, Fedorovskoe, Mamontovskoe, Priobskoe). V roce 2007 bylo vytěženo 278,4 mil. tun ropy a 28,4 mld. m3 plynu. Podíl těžby regionu na celkové těžbě ruské ropy činí 60 %. V okruhu se těží zlato, žilnatý křemen, otevřena jsou nová naleziště hnědého a kamenného uhlí a jsou zjištěny a potvrzeny průmyslové zásoby minerální (jodo–bromní) vody.

Podnebí oblasti nepřeje rozvoji zemědělství. Proto je většina potřebných zemědělských a potravinářských produktů dovážena z jiných regionů RF.

Základní informace o Chanty-Mansijském AO-Jugra (CHMAO)
Federální okruh Uralský federální okruh
Rozloha 534,8 tis. km2
Počet obyvatel 1,505 mil. (hustota zalidnění 2,8 ob./km2, podíl městského obyvatelstva 91 %)
Národnostní složení Rusové, Ukrajinci, Tataří, Baškiři, podíl původních obyvatel (Chantové, Mansiové, Něnci) je 1,5 %
Hlavní město: Chanty-Mansijsk (67,765 tis.)
Administrativní dělení 106 municipálních území, včetně 13 městských okresů, 9 municipálních okrsků, 26 obcí a 58 vesnic
Vzdálenost od Moskvy cca 3000 km
Další významná města Surgut (294,2 tis.), Nižněvartovsk (243.5 tis.), Neftějugansk (115,7 tis.), Kogalym (59,1 tis.), Njagaň (56,1 tis.)
Klimatické podmínky podnebí je výrazně kontinentální. Průměrná teplota v lednu je -(18 - 24°C), červenci +(15,7 - 18,4°C). Roční srážky jsou od 400 do 550 mm, s maximem v červenci
Oblast hraničí na severu s Jamalo-Něneckým autonomním okruhem, na severozápadě s Republikou Komi, na jihozápadě se Sverdlovskou oblastí, na jihu s Tjumeňskou oblastí, na jihovýchodě a východě s Tomskou oblastí a Krasnojarským krajem.
Výkonná moc vláda CHMAO v čele s gubernátorem
Zákonodárná moc Parlament (Duma) CHMAO – Jugry (od r. 1993)
Představitelé oblasti
Gubernátor a předseda vlády (k 01. 10. 2008) Komarova Natalia Vladimirovna
Předseda parlamentu Chochrjakov Boris Sergejevič

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele

Hrubý regionální produkt (HRP)

Tendence ke zlepšení ekonomické a finanční situace CHMAO v předchozích letech se podepsala na pozitivní dynamice HRP, od r. 1999 ekonomika neustále roste. V r. 2008 dosáhlo HRP 1 825,2 mld. rublů, což je 102,5 % r. 2007, v r. 2009 i přes vliv krize dosáhlo HRP 1 846,9 mld. rublů, což představuje navýšení o 1,1 %.

Přestože na území regionu žije 1 % obyvatel RF (1,5 mil.), dosahuje jeho podíl na HDP RF téměř 6 %. HRP na osobu v regionu je 6 krát vyšší než průměrný ruský ukazatel.

Rozpočet

CHMAO je jedním z nejproduktivnějších a nejrozvinutějších regionů RF a je donorem federálního rozpočtu. Základem rozpočtu jsou příjmy z ropného průmyslu. Příjmy do konsolidovaného rozpočtu za rok 2009 činily 152,4 mld. rublů (z nich 109,0 mld. rublů směřovalo do rozpočtu autonomního okruhu a 43,4 mld. rublů do rozpočtu municipálních orgánů), což znamená, že v porovnání s r. 2008 se snížila úroveň příjmů o 15,8 %. Výdaje konsolidovaného rozpočtu oblasti za r. 2009 činily 150,7 mld. rublů, což je o 19 % méně než v r. 2008. Základním zdrojem příjmů do konsolidovaného rozpočtu jsou příjmy z daní (84,5 %). Jejich výše činila 128,8 mld. rublů, což je v porovnání s r. 2008 snížení o 21,6 mld. rublů.

Aktuální investiční rating

V roce 2008 potvrdila agentura „Expert“ regionu CHMAO investiční rating „2B“, tedy střední potenciál při mírném riziku.

Investiční přitažlivost: mezi regiony RF patří oblasti 29. příčka v investičním riziku а 6. místo v investičním potenciálu. Nejmenší investiční riziko je finanční a největší – ekologické. Největší potenciál je finanční.

V únoru 2010 mezinárodní agentura Standard & Poor''s potvrdila vysoký kreditní rating Jugry – „BBB“ dle mezinárodní škály a „AAA“ dle ruské škály. Jugra je na třetím místě po Moskvě a Sankt Petěrburgu.

Objem investic

Dle objemu investic do základního kapitálu udržela CHMAO svou vedoucí pozici v RF. Investiční činnost velkých společností a protikrizová státní opatření realizovaná vládou autonomního okruhu předešly možnosti hlubokého poklesu investic do základního kapitálu (pozn.: Za účelem snížení negativního vlivu světové finanční krize a zachování výrobního a kádrového potenciálu přijala vláda CHMAO opatření na podporu společností v objemu více než 30 mld. rublů ve formě daňových úlev).

Investice do základního kapitálu v roce 2009 činily 454,3 mld. rublů neboli 91,4 % úrovně r. 2008. Výše zahraničních investic dosáhla 105,4 mil. USD. Investování doprovázelo udržení relativně vysokého (ve srovnání s dalšími regiony) objemu stavebních prací, které v r. 2009 činily 149,6 mld. rublů, což je o 19,6 % méně než v r. 2008. Pokles objemu stavebních prací byl spojen s jejich úplným zastavením na objektech průmyslového významu, zatímco bytová výstavba se snížila pouze o 7,5 %.

Dle zdrojů financování mají vlastní prostředky společností základní podíl ve struktuře investic, a to přibližně 78 %, a jejich podíl v rozpočtu oblasti tvoří kolem 6 %.

Struktura investic dle druhů činností vypadá následovně:

 • těžba nerostných surovin – 74 %,
 • doprava a spoje – 8,6 %,
 • operace  s nemovitostmi – 5,3 %,
 • stavebnictví – 4,4 %,
 • výroba a distribuce el. energie – 2,6 %,
 • zpracovatelská výroba – 1,1 %,
 • ostatní – 4 %.

Obrat zahraničního obchodu

Základní směry v rozvoji zahraniční činnosti představují: zahraniční obchod, přilákání zahraničních investic a informační výměna. V r. 2009 činil obrat zahraničního obchodu CHMAO 14,9 mld. USD, což je o 44,3 % méně než analogické ukazatele za r. 2008. Z toho export zboží a služeb vykázal 13,5 mil. USD (což je o snížení o 47,8 %, které je spojeno s poklesem světových cen energie).  Import zboží a služeb dosáhl 1,4 mil. USD (v porovnání s r. 2008 jde o nárůst o 50,4 %). Zahraniční obchod za rok 2009 vykázal pozitivní saldo obchodní bilance ve výši 12,1 mld. USD (snížení o 51,5 %).

Ve zbožové struktuře exportu převládá ropa a ropné výrobky (přibližně 99,2 % celkového objemu exportu), dále je vyváženo dřevo a výrobky z něj. Produkce se dodává do více než 50 zemí světa. Klíčovými obchodními partnery v exportu jsou: Německo, Polsko, Bělorusko a Itálie. Klíčové dodávky ropy na export realizují největší naftařské těžební společnosti a firmy s účastí zahraničního kapitálu na území CHMAO.

Základním cílem importu je rozvoj domácí průmyslové výroby, proto vzniká potřeba dovozu zahraničních pokrokových technologií. Hlavními položkami importu ze 42 zemí jsou: strojní a mechanická zařízení (31,9 %), elektrické stroje a zařízení (36,4 %), dopravní prostředky (8,9 %).

Nejvíce zboží se dováží z USA (40,7 % celkového objemu importu), Číny (12,6 %), Německa (11 %), Turecka (7,4 %) a Ukrajiny (5,1 %).

Ekonomika

CHMAO má významné ekonomické postavení mezi regiony RF. Zaujímá 1. místo v objemu průmyslové výroby, 1. místo v těžbě ropy, 1. místo ve výrobě elektrické energie, 2. místo v těžbě plynu, 2. místo v objemu investic do základního kapitálu a 2. místo v rozpočtových příjmech.

Toto specifikum určuje i ekonomiku celého okruhu. Těžební průmysl měl v r. 2009 největší podíl ve struktuře průmyslové výroby – 86,8 %. Klíčovými odvětvími průmyslu jsou dále: zpracování plynu a výroba ropných produktů, energetika, dřevozpracující průmysl a výroba stavebních materiálů.

Ekonomické výhody a nevýhody regionu: v CHMAO se těží 56 % ruské ropy a 3% plynu a vyrábí se 7,3 % elektrické energie vyrobené v RF. Nejvýznamnějším negativním faktorem jsou drsné klimatické podmínky a zaostalost dopravní infrastruktury. Těží se zde zlato a žilnatý křemen a otevřena jsou i naleziště hnědého a černého uhlí. Dále byla objevena naleziště železné rudy, mědi, zinku, olova a jiná.

Index průmyslové výroby v r. 2009 činil 98,6 % k úrovni roku 2008. V dynamice průmyslové výroby (dle druhu ekonomické činnosti) v r. 2009 můžeme pozorovat pokles těžby užitkových nerostů (o 2,3 %), ale na druhou stranu nárůst zpracovatelského průmyslu (o 2,3 %) a rozvoj výroby a distribuce elektrické energie (o 5,7 %). Pozitivní dynamiku si udrželo i zemědělství (2 %), což je výsledek realizace programu podpory zemědělství, realizovaného v Jugře již řadu let.

zpět na začátek

Bilaterální vztahy s regionem

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

K vytvoření těsnějších vzájemných kontaktů byl dne 29. 6. 2006 v hlavním městě Jugry slavnostně otevřen honorární konzulát ČR, výkon konzulárních agend zahájen dne 9. 1. 2007.

Protokol o záměrech v oblasti obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráce mezi CHMAO–Jugrou a Jihomoravským krajem ČR, podepsaný v listopadu 2006.

Dohoda o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci mezi regiony, podepsaná v lednu 2008 mezi gubernátorem CHMAO–Jugry A. Filipenkem a hejtmanem Jihomoravského kraje. Memorandum o obchodní spolupráci mezi Obchodně–průmyslovou Komorou města Nižněvartovsk a Regionální Obchodně-průmyslovou Komorou města Brno podepsané v březnu r. 2007.

Dohoda o spolupráci a navázání vztahu mezi vládou CHMAO a ČEB podepsaná 04.2008.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

Dynamika vzájemné obchodní bilance mezi ČR a CHMAO (od roku 2004)
  Obrat Import do ČR Export z ČR Saldo mil. USD
mil. USD v % pořadí mil. USD v % mil. USD v %
2004 70,7   - 51,4   19,2   -32,2
2005 22,1   -     22,1   +22,1
2006 14,3     0,047   14,2   +14,153
2007 68,144     0,144   68   +67,8
2008 43,9     0,0   43,9   +43,9
2009 9,6     0,0   9,6   +9,6

Zdroj: Chanty-Mansijská celnice.

Poznámka: Statistiku vzájemného obchodu je třeba brát orientačně. Podle teritoriálních statistik činil export z ČR v roce 2009 cca 9,6 mil. USD a dovoz v letech 2008 a 2009 do ČR byl prakticky nulový. V regionální statistice se nepočítá s vývozem ropy a plynu (dle dostupných statistik v r. 2008 činil tento dovoz do ČR cca 115 mil. USD). U exportu ČR do CHMAO se nezapočítávaly takové položky zboží, jako jsou nákladní a osobní automobily, autobusy atp., které do oblasti přicházely přes dovozní společnosti Moskvy a Sankt-Petěrburgu.

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí

 • 01,03/2004 – návštěvy zplnomocněného a mimořádného velvyslance ČR v RF v Chanty-Mansijském autonomním okruhu. Byly posuzovány otázky navázání spolupráce v politické a sociálně–ekonomické sféře
 • 05/2004 – v Praze bylo otevřeno zastoupení OAO Chanty-Mansijské banky
 • 03/2005 – návštěva zplnomocněného a mimořádného velvyslance ČR v RF a podnikatelských subjektů ČR v CHMAO. Byly posuzovány otázky možné účasti naftařských společností ČR na otevření Priobského naleziště
 • 06/2006 – návštěva delegace ČR pod vedením zplnomocněného a mimořádného velvyslance ČR v RF. Proběhlo otevření honorárního konzulátu ČR v CHMAO-Jugře
 • 03/2008 – oficiální návštěva delegace z Brna v CHMAO. Hosté se setkali s gubernátorem Jugry A. Filipenkem, absolvovali řadu rozhovorů v Nižněvartovsku, posoudili otázky vzájemné spolupráce na honorárním konzulátu ČR v Chanty.Mansijsku
 • 04/2008 – návštěva delegace ČEB. Konalo se podepsání dohod o spolupráci a navázání vzájemných vztahů s vládou Jugry a Chanty-Mansijskou bankou.
 • 10/2008 – návštěva velvyslance ČR v RF v Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Jugře. Jedním z bodů návštěvy bylo i setkání s gubernátorem A. V. Filipenkem, který informoval o plánech rozvoje oblasti v následujících letech.

zpět na začátek

Důležité kontakty v regionu

Instituce a organizace

Obchod a investice

Jiné

 • Oficiální stránky CHMAO
 • Seznam společností, které mohou nárokovat poskytnutí státní garanční pomoci (seznam Ministerstva regionálního rozvoje RF, konec srpna 2009):
  • ЗАО ПГО (Тюменьпромгеофизика)
  • ЗАО (Строительная компания ВНСС)
  • ЗАО (Автодорстрой)
  • ЗАО (Компания МТА)
  • ЗАО (Сибпромстрой)
  • ЗАО (Строительно-промышленная Корпорация-НВ)
  • ОАО (Мостострой-11)
  • ОАО (Негуснефть)
  • ОАО (Нижневартовскнефтегеофизика)
  • ОАО (Ханты-Мансийскдорстрой)
  • ОАО (Северречфлот)
  • ОАО (Нижневартовскавиа)
  • ОАО (Обьнефтегазгеология)
  • ОАО (Хантымансийскгеофизика)
  • ОАО (Югорская территориальная энергетическая компания) (ЮТЭК)
  • ООО (Монолит)
  • ООО (Кода Лес)
  • ООО (Лесопильные заводы Югры)
  • ООО (Северавтотранс)
  • ООО (Аганбурение)
  • Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО (Уралсвязьинформ)

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: