Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

13. 3. 2008 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Dokument objasňuje, kdo je poplatníkem těchto daní, na co se vztahují a jak se vypočítají. Přináší rovněž termíny splatnosti, platné tiskopisy daňových přiznání a aktuální informace týkající se těchto daní.

Společná ustanovení zákona

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně
Sazby daně

Vyměření a splatnost daní
Daňové přiznání

Formuláře

Tiskopisy, legislativa

Vyměřovací řízení
Tiskopisy daňových přiznání
Legislativa

Daň dědická

Poplatník (§ 2)

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.

Předmět daně (§ 3)

Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním.

Majetkem pro účely daně dědické jsou:

 1. věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen „nemovitosti“),
 2. věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen „movitý majetek“).

Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen „tuzemsko“), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak).

Jestliže zůstavitel v době své smrti:

 1. byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,
 2. byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
 3. nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,

pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Základ daně (§ 4)

Základem daně dědické je cena majetku (určená v dědickém řízení) nabytého jednotlivým dědicem snížená o:

 1. prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,
 2. cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické,
 3. přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,
 4. odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,
 5. dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.

Položky podle bodů 1), 3), 4) a 5) se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle bodu 4) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví.

Cena majetku nabytého na základě dodatečného projednání dědictví se sčítá s cenou majetku nabytého v dřívějším dědickém řízení. Pro odčitatelné položky platí výše uvedené odstavce § 4. Pokud byla daň dědická z nabytí majetku v původním dědickém řízení již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou ze základu daně z celkově nabytého majetku.

zpět na začátek

Daň darovací

Poplatník (§ 5)

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel.

Při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem.

Předmět daně (§ 6)

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou:

 • nemovitosti a movitý majetek,
 • jiný majetkový prospěch.

Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut nebo bezúplatně nabyt v tuzemsku, předmětem daně darovací je veškeré nabytí tohoto majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele.

Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut a bezúplatně nabyt mimo tuzemsko, předmětem daně darovací je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem fyzická osoba, která je občanem České republiky a má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnická osoba, která má sídlo v tuzemsku.

Předmětem daně darovací nejsou:

 1. plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem,
 2. důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu,
 3. bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické,
 4. dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty,
 5. prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci,
 6. prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu.

Základ daně (§ 7)

Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o:

 • prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně,
 • cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací,
 • clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.

Dluhy připadající na majetek se odečtou ve výši odpovídající poměru jím nabytého majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým příjemcem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností vážících se jen k určité části daru se odečte pouze od této části daru.

Cenou podle výše uvedeného je cena zjištěná podle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění. Je-li předmětem daně bezúplatné nabytí majetkové hodnoty spojené s převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu, je cenou majetku cena obvyklá.

Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá a tento součet cen je základem daně podle výše uvedeného v § 7. Pokud byla daň darovací z nabytí majetku v tomto období již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.

zpět na začátek

Daň z převodu nemovitostí

Poplatník (§ 8)

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je:

 1. převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem,
 2. nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací,
 3. převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.

Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

Předmět daně (§ 9)

Předmětem daně z převodu nemovitostí je:

 • úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka se přitom pro účely daně z převodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech, které jsou předmětem vypořádání,
 • rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a převod vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva.

Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší. Přechází-li na základě rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění, vlastnické právo k vyvlastňované nemovitosti a současně k nemovitosti poskytované místo náhrady v penězích, považují se tyto přechody za jeden přechod a daň se vybere z přechodu nemovitosti z vlastnictví vyvlastňovaného.

Z nemovitostí, které se nacházejí v tuzemsku, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

Základ daně (§ 10)

Základem daně z převodu nemovitostí je:

 1. cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná,
 2. v případě vydržení cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení,
 3. cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva,
 4. v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě cena dosažená vydražením,
 5. cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku,
 6. v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem,
 7. v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen uvedených v písmenu a) před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 8. v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, hodnota určená posudkem znalce podle obchodního zákoníku,
 9. v případě vyvlastnění výše náhrady za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění,
 10. v případě prodeje nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení cena dosažená prodejem nemovitosti.

Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit způsobem uvedeným vyše dle § 10, základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu.

zpět na začátek

Společná ustanovení zákona pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně (§ 11)

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

I. skupina

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé.

II. skupina

Do II. skupiny patří:

 1. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
 2. manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

III. skupina

Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

zpět na začátek

Sazby daně

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny (§ 12)

Sazby daně dědické a darovací pro osoby zařazené do I. skupiny
Základ daně Sazba
přes Kč do Kč  
- 1 000 000 1,0 %
1 000 000 2 000 000 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč
2 000 000 5 000 000 23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč
5 000 000 7 000 000 68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč
7 000 000 10 000 000 102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč
10 000 000 20 000 000 162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč
20 000 000 30 000 000 412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč
30 000 000 40 000 000 712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 000 50 000 000 1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč
50 000 000 a více 1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

zpět na začátek

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny (§ 13)

Sazby daně dědické a darovací pro osoby zařazené do II. skupiny
Základ daně Sazba
přes Kč do Kč  
- 1 000 000 3,0 %
1 000 000 2 000 000 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč
2 000 000 5 000 000 65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč
5 000 000 7 000 000 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč
7 000 000 10 000 000 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč
10 000 000 20 000 000 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč
20 000 000 30 000 000 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč
30 000 000 40 000 000 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 000 50 000 000 2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč
50 000 000 a více 3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

zpět na začátek

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny (§ 14)

Sazby daně dědické a darovací pro osoby zařazené do III. skupiny
Základ daně Sazba
přes Kč do Kč  
- 1 000 000 7,0 %
1 000 000 2 000 000 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč
2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč
5 000 000 7 000 000 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč
7 000 000 10 000 000 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč
10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč
20 000 000 30 000 000 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč
30 000 000 40 000 000 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 000 50 000 000 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč
50 000 000 a více 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

zpět na začátek

Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny (§ 15)

Daň činí 4 % ze základu daně.

Vyměření a splatnost daní (§ 18)

Vyměření daní

Neodchyluje-li se daň z převodu nemovitostí uvedená v daňovém přiznání od daně z převodu nemovitostí vyměřené, nemusí správce daně sdělovat daňovému subjektu výsledek vyměření, pokud o to daňový subjekt výslovně nepožádá nejpozději ve lhůtě pro vyměření daně z převodu nemovitostí. Za den vyměření daně z převodu nemovitostí a současně za den doručení tohoto rozhodnutí daňovému subjektu se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, a bylo-li daňové přiznání podáno opožděně, den, kdy došlo správci daně. Stejně se při počítání lhůt postupuje i u dodatečného daňového přiznání.

Činí-li daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává za podmínek stanovených tímto zákonem ( § 21); vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí.

Splatnost daní

Daňový subjekt je povinen v přiznání k dani dědické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro vyměření daně.

Daň:

 • dědická je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru,
 • darovací je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru,
 • z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

zpět na začátek

Osvobození od daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí (§ 19)

Daň dědická

Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Od daně dědické je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí:

 1. movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu 1 roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
 2. vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
 3. částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením stávají předmětem dědictví.

Daň darovací

Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Od daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí:

 1. movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, jestliže tyto věci po dobu 1 roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku dárce, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
 2. vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
 3. jiného majetkového prospěchu nabytého na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky při úpravě práva k pozemku podle zvláštního předpisu,
 4. příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.

Od daně dědické a daně darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky, je-li zaručena vzájemnost.

Od daně dědické a daně darovací je dále osvobozeno bezúplatné nabytí majetku:

 • Českou republikou, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou republikou,
 • územními samosprávnými celky a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi,
 • dobrovolnými svazky obcí,
 • veřejnými výzkumnými institucemi,
 • veřejnými vysokými školami,
 • veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními,
 • Regionálními radami regionu soudržnosti.

Daň z převodu nemovitostí (§ 20)

Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny:

 1. převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo Pozemkového fondu České republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu,
 2. převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,
 3. převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,
 4. převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů,
 5. převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí (dále jen „svazek“) vytvořených podle zvláštního zákona, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí,
 6. převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných institucí a veřejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zřizovateli veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení a veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními,
 7. převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.

Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud s majetkem státu hospodaří organizační složky státu, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, státní příspěvkové organizace, státní fondy nebo Česká konsolidační agentura, jakož i převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku.

Další případy osvobození a podmínky pro osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí naleznete v § 19 a v § 20 zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

zpět na začátek

Daňové přiznání (§ 21)

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž:

 1. nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení, jde-li o daň dědickou,
 2. došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny, jde-li o daň darovací,
 3. byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jde-li o daň darovací,
 4. uplynulo pololetí příslušného kalendářního roku, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami osvobozeného podle § 20 odst. 4; přiznání k dani dědické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání podle odstavce 5 nepodává.

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

 1. byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
 2. nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
 3. bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
 4. nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písmenech a) až c).

Součásti daňového přiznání

Součástí daňového přiznání je:

 1. ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti,
 2. znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti,
 3. posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku, jde-li o vklad nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti.

Znalecký posudek se nevyžaduje:

 1. při podání daňového přiznání k dani dědické,
 2. při podání daňového přiznání k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně,
 3. při podání daňového přiznání k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, jde-li o převod či přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu; vzniknou-li pochybnosti o správnosti výše základu daně, správce daně sdělí tyto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve jej k předložení znaleckého posudku,
 4. při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o přechod vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, anebo při vyvlastnění, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,
 5. při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu.

Daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací se nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li:

 • od daně dědické nebo daně darovací osvobozeno podle § 19,
 • od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek, nejsou-li tato bezúplatná nabytí majetku od daně darovací osvobozena podle předchozích odstavců.

Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitosti z vlastnictví České republiky, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od této daně osvobozen.

zpět na začátek

Tiskopisy, legislativa

Tiskopisy k vyměřovacímu řízení

Legislativa

Problematiku daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek