Litva: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Vilniusu (Litva)

Po vstupu do EU se mezi Litvou a ČR jedná o intrakomunitární obchod, na který se vztahují stejné předpisy jako na obchod s jinými členskými zeměmi EU. Vnitrounijní obchod nepodléhá celnímu dohledu ani kontrolním režimům. Existuje však evidenční povinnost v systému statistiky INTRASTAT a opatření vyplývající z uplatnění národních daňových předpisů v oblasti DPH a spotřební daně. Základními předpisy jsou Celní zákon společenství (Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93).

Vnitrounijní obchod ale nelze považovat za obchod vnitrostátní, protože neexistuje společný institut soukromého práva. Při sjednávání jakéhokoliv obchodněprávního vztahu mezi dvěma subjekty se sídlem v různých členských zemích se v praxi jedná o vztah s cizím mezinárodně právním subjektem. Případné kolize se řeší soudní cestou nebo arbitrážemi.

Podrobnosti o sběru statistických údajů pro systém INTRASTAT a z toho vyplývající povinnosti pro naše podniky jsou publikovány na internetové stránce Českého statistického úřadu www.czso.cz, nebo na stránce celní správy www.cs.mfcr.cz.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny s ČR (v tis. Kč)

    

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz (z ČR)         

11 060 712

11 928 402

12 220 267

11 576 743

12 509 199

Dovoz (do ČR)    

3 605 537

4 552 974

5 823 468

5 815 230

5 623 636

Obrat

14 666 249

16 481 376

18 043 735

17 391 973

18 132 835

Saldo

7 455 175

7 375 428

6 396 799

5 761 513

6 885 563

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Litvy jsou tradičně:

 • osobní motorová vozidla
 • železniční kolejová vozidla
 • prací a čistící prostředky
 • polyetylén
 • stroje a zařízení pro průmysl
 • montované objekty
 • kotle
 • léčiva
 • broušené sklo
 • zařízení pro zpracování dat

K největším vývozcům do Litvy patří Škoda Auto, Škoda Transportation, Glaverbel Czech, Chemopetrol Litvínov, Laufen CZ, OKZ Holding, Procter&Gamble, Barum Continental, Schwarzmüller Žebrák, Euromopos Olomouc, Jäkl, Zentiva, Aerosol, Škoda JS a ZPA Smart Energy.

Hlavní položky českého dovozu z Litvy:

 • suroviny a polotovary pro chemický průmysl včetně syntetických tkanin
 • nábytek a výrobky ze dřeva
 • strojírenská zařízení
 • výrobky elektrotechnického průmyslu
 • výrobky ze železa a oceli

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet - služby za rok 2016 (mil. CZK)
Položka Export Import Bilance
Výrobní služby 0,6 0 0,6
Údržby a opravy 72,7 28,6 44,1
Doprava 377,1 98,9 278,2
Cestovní ruch 234,8 22,0 212,8
Stavebnictví 0,2 0 0,2
Pojištění a penzijní služby 6,9 3,4 3,5
Finanční služby 11,3 1,4 9,9
Poplatky za využití práv duš. vlastnictví 0 0,4 -0,4
Telekomunikační, PC a IT služby 86,5 55,3 31,2
Ostatní obchodní služby 72,0 212,6 -140,6
Celkem 862,4 423,1 439,3

Zdroj: ČNB

Cestovní ruch. Žádná z velkých českých cestovních kanceláří nemá v Litvě zastoupení. Na dojezdovou turistiku do ČR se specializuje malá CK Geras vėjas, která spolupracuje s českou CK Macek. Oblíbené jsou i turistické zájezdy spojené s návštěvou Petrohradu a celého Pobaltí včetně Litvy. Překladatelské služby poskytuje česká překladatelská kancelář Skřivánek.

Stavebnictví. České firmy doposud na litevském stavebním trhu nejsou příliš aktivní. Litevské stavebnictví je vyspělé a vzhledem k nižším mzdám konkurenceschopné. Zakázky v této oblasti lze zpravidla získat jen v konsorciu s litevským partnerem. Mezi úspěšné případy lze zařadit:

 • firmu OKZ Holding, která zde zakoupila zkrachovalou továrnu a vytvořila si základnu na expanzi do celého Pobaltí v oblasti velkoobjemových nádrží a ocelových konstrukcí;
 • dceřiná společnost firmy EUROVIA řídí účast litevské pobočky a vcelku úspěšně se zapojila do zakázek na výstavbu a modernizaci železniční infrastruktury.

Vyhodnocení poptávky po českých službách:

V agendě EK ZÚ převažují poptávky malých a středních podniků. Otevřená poptávka po službách prakticky neexistuje. Pro podporu exportu služeb je nutné konkrétní a cílené marketingové úsilí firem a zároveň působení státu pro podporu image České republiky. Tento aspekt poptávky je nutno cíleně vytvářet. 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Objem přímých investic ČR v Litvě činil dle údajů Litevského statistického úřadu z konce roku 2016 11,65 mil. EUR. V porovnání s rokem 2015 poklesly investice (z 12,32 mil. EUR) o 5,5%. Pro srovnání - ČNB uvádí objem litevských investic v ČR na konci roku 2015 na úrovni 74,8 mil. Kč (2,8 mil. EUR), naopak v Litvě evidovala přímé zahraniční investice z ČR v hodnotě 35,7 mil. Kč (1,3 mil. EUR).

V Litvě působí v oblasti výroby např. firma UAB Grinduva, litevsko-český výrobce podlahových krytin, jež vznikla v roce 1997 ve městě Alytus. 50% firmy vlastní Průmyslové podlahy Plaček, z litevské strany Litevská stavební asociace, firma zaměstnává 28 pracovníků. Český pivovar - Chodovar investoval společně s litevským partnerem - pivovarem Ponoras z města Biržai přibližně 3 milióny Litů (cca 21,8 mil. Kč) do technologie s cílem licenčního vaření českého piva v Litvě. V červnu 2009 zahájili výrobu a začalo se vařit české pivo. Chodovar plánuje obsadit 3% litevského pivního trhu. 

Co se týče distribuce zboží, právní postavení českých firem se značně liší. Představitelem česko-litevského joint venture je firma ARX, dovozce automobilů Škoda. Dceřinými českými firmami s právem obchodovat na svůj účet jsou firmy Zentiva a Walmark. Většina českých firem zajišťuje své obchodní zájmy prostřednictvím litevských firem, které mají výhradní zastoupení. Dále jsou zde litevské firmy, které se výrazně specializují na dovoz českých výrobků, dovážejí však i výrobky z jiných zemí (IZORA - dovozce skla, Vienas Pasaulis - dovozce piva).

Úspěšný je RAVAK, výrobce koupelnových zařízení. Zdejší dceřiná společnost dodává své zboží více než 200 litevským firmám, daří se i dceřiné firmě výrobce léků ZENTIVA.

Pro české firmy mají také možnost vstoupit přímo na trh prostřednictvím obchodních řetězců Maxima (www.maxima.lt), VP Market (www.vpmarket.lt), IKI (www.iki.lt), RIMI (www.rimi.lt), Norfa (www.norfa.lt) a velkoobchodů typu Cash&Carry Promo/Sanitex (www.sanitex.lt) či Senukai. Již nyní v nich lze spatřit české zboží (cukrovinky, výrobky zdravé výživy, boty, sklo, kuchyňské potřeby, potřeby pro domácí dílnu, domovní kotle, krbová kamna, pivo, Becherovka atd.). Možnosti dodávek stále existují a záleží na více faktorech - ceně, kvalitě a dalších podmínkách.

Největší firmou v oblasti hobby a stavebnin je Senukai (www.senukai.lt), největším dovozcem českého skla již zmíněná firma Izora (www.izora.lt). O české zboží má zájem i velkoobchod a maloobchod stavebnin VITI (www.abviti.lt). Do tohoto sektoru pronikla i firma VP Market. Rozvíjí řetězec obchodů typu hobby pod názvem Ermitažas. Elektroinstalační materiál lze nabídnout firmě FLAMANDA (www.flamanda.lt), vodoinstalační materiál velkoobchodu KARMADA (www.karmada.lt).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Litevská republika stejně jako ostatní pobaltské země nepřevzala žádné smluvní závazky bývalého Sovětského svazu. Mezi ČR a Litvou byly sjednány následující dohody o obchodní a ekonomické spolupráci:

 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a MPaO Litevské republiky - Praha 21.07. 1994, č. 228/94 Sb.
 • Smlouva mezi ČR a Litevskou republikou o zamezenídvojího zdanění a zabránění  daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku - Vilnius 27.10.1994
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic - Vilnius 27.10. 1994, č. 185/95 Sb.     
 • Dohoda mezi ministerstvy zdravotnictví ČR a Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví -   Praha 19.05.1995, č. 4/96 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČR a Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Praha 13.07. 1995, č. 231/95 Sb.
 • Dohoda o spolupráci v letecké dopravě mezi MDS ČR a Litevské republiky - Praha 1997
 • Smlouva mezi vládami ČR a Litevské republiky o sociálním zabezpečení, nezahrnující oblast zdravotního pojištění - Praha 27.07. 1999
 • Dohoda o spolupráci mezi Konfederací průmyslníků Litvy a Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Neposkytuje se. Litva jako člen EU není subjektem rozvojové pomoci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: