Moskevská oblast

6. 11. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument obsahuje základní informace o Moskevské oblasti. Zahrnuje základní geografické a demografické údaje a dále uvádí hlavní makroekonomické ukazatele (HRP, rozpočet, zahraniční obchod). Zaměřuje se také na bilaterální vztahy s Českou republikou. Praktickou část tvoří kontakty na místní instituce a organizace.

1. Základní informace o Moskevské oblasti
2. Klíčové makroekonomické ukazatele
3. Bilaterální vztahy s regionem
4. Důležité kontakty v regionu

Základní informace o Moskevské oblasti (Mo)

Název subjektu federace: Moskevská oblast
Federální okruh: Centrální federální okruh
Rozloha: 45,8 tis. km2
Počet obyvatel:
6,659 mil.
Hlavní město: Krasnogorsk

Představení oblasti

Moskevská oblast je regionem těsně propojeným s ekonomikou hlavního města Moskvy, vznikla 14. ledna 1929 a status samostatného subjektu Ruské federace získala v roce 1993.

Rozprostírá se ve středu Východoevropské roviny na území takřka 46 tis. km2, převážně rovinatém a nížinném, jímž protékají dvě významné řeky Oka a Moskva, které hrají důležitou roli z hlediska říční dopravy, zároveň díky četným vodním nádržím představují zdroje pitné i užitkové vody pro zdejší obce a města, především pak pro Moskvu.

Oblast leží na hranici lesní a lesostepní zóny, více než 40 % území tvoří lesy.

Z nerostných surovin se zde těží fosfority, písky, dolomity, vápence, písky (především křemičité), štěrky, hlíny, travertin, rašelina. Dále jsou v oblasti bohatá naleziště soli a zdroje minerálních vod.

Základní informace o Moskevské oblasti (MO)
Federální okruhCentrální federální okruh
Rozloha45 800 km2
Hlavní městoKrasnogorsk (98,9 tis. obyvatel, 66. km MKAD - Moskevské okružní silnice)
Počet obyvatel6,659 mil. (z toho žije ve městech 80,5 %, hustota obyvatelstva 144,1 obyv./km2, což je největší mezi ruské regiony)
Národnostní složeníRusové, Ukrajinci, Tataři, Bělorusové, Arméni, Mordva, a Azejbajdžánci a další národnosti.
Vzdálenost od Moskvybezprostředně hraničí
Další významná městaBalašicha (188,7 tis.), Chimki (183,6 tis.), Podolsk (180 tis.), Korolev (174,6 tis.), Mytiši (163,4), Kolomna (147,8 tis.).
Administrativní dělení36 municipálních území, 36 městských okresů, 308 obcí.
Klimatické podmínkymírné kontinentální, horké léto, chladná zima, nejteplejší měsíc roku červen (průměrná teplota +17 °C až +18,5 °C), nejchladnější měsíc leden (průměrná teplota -10 °C až -11 °C)
Oblast hraničína severu a severozápadě s Tverskou oblastí, na severu s Jaroslavskou, na severovýchodě a na východě s Vladimírskou, na jihovýchodě s Rjazaňskou, na jihu s Tulskou, na jihozápadě s Kalužskou a na západě se Smolenskou oblastí
Výkonná mocvláda Moskevské oblasti v čele s gubernátorem
Zákonodárná mocMoskevská oblastní Duma (50 poslanců)
Představitelé oblasti (k 01.07.2008)
Gubernátor a předseda vlády OOGromov Boris Vsevolodovič
Vicegubernátor a 1. místopředseda vládyPantělejev Alexej Borisovič

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele

Hrubý regionální produkt (HRP)

HRP dosáhl v r. 2008 své plánované hodnoty 1,5 bilionu rublů.

Rozpočet

Příjmy do rozpočtu MO za r. 2008 činily 219,1 mld. rublů, což představuje zvýšení o 27 % (47 mld. rublů) v porovnání s rokem 2007. Dle objemu příjmů do rozpočtu udržela MO 3. místo mezi subjekty RF za Moskvou a Sankt-Petěrburgem. 84,2 % (neboli 184,4 mld. rublů) rozpočtových příjmů patří daňovým a nezdanitelným příjmům, což je 1,3 krát (o 42 mld. rub.) více než v r. 2007. Výdaje rozpočtu MO v r. 2008 činily 235,4 mld. rublů, což je o 48 mld. rublů více než v r. 2007. Výdaje na sociálně–kulturní sféru se zvýšily více než 1,4 krát. Jejich objem v celkové struktuře rozpočtových výdajů dosahuje 61,3 %. Schodek rozpočtu (16,3 mld. rublů) nepřekročil plánovanou hodnotu a činil 8,6 %. Subjekt náleží k donorům federálního rozpočtu.

Aktuální investiční rating

V r. 2008 potvrdila agentura Expert RA investiční rating MO kategorie „1B" („vysoký potenciál s přiměřeným rizikem"), což svědčí o vysoké úvěrové schopnosti a spolehlivosti. MO se tak řadí hned do první pětice subjektů Ruské federace s nejvyšším hodnocením.

Agentura Standard & Poor´s snížila rating MO o 4 úrovně, z „BB" na „B", a dle národní škály se zhoršil rating z úrovně „ruAA" na „ruBBB-„.

Objem investic

Statistiky investic do základního kapitálu za rok 2008 vykazují celkové objemy ve výšï 456 mld. rublů, což je o 14 % více než v roce 2007. Zahraniční investice překročily v roce 2008 hodnotu 6,6 mld. USD (což oproti 5,25 mld. USD v roce 2007 představuje nárůst o 27,3 %), z toho přímé zahraniční investice činily 2,24 mld. USD (zvýšení 8 % v porovnání s r. 2007).

Na území oblasti působí více než 150 společností s účastí německého kapitálu, více než 30 společností s francouzskou účastí, 36 společností s účastí italského kapitálu a 11 jihokorejských společností. Velkým východním partnerem je Korejská republika, která investovala do ekonomiky MO v r. 2008 377,7 mil. USD. Rozvíjí se ekonomická a investiční spolupráce s USA (potravinářství, chemická výroba, nápoje), Lucemburskem, Švédskem, Nizozemím, Irskem, Finskem a Velkou Británií (balicí technika).

Struktura zahraničních investic podle druhů ekonomické činnosti byla následující: zpracovatelská výroba (34,4 %), obchod (31,2 %), stavebnictví (16,1 %); operace s nemovitým majetkem, nájmy a poskytování služeb (7,7 %), finanční činnost (6,5 %), doprava a spoje (2,0 %) a další, přičemž získávání těchto investic je věnována mimořádná pozornost oficiálních míst.

Momentálně v MO probíhá realizace více než 20 velkých investičních projektů s účastí zahraničního kapitálu. To umožní zabezpečit realizaci úkolů pro další růst zahraničních investic v ekonomice oblasti a vytvoření nových pracovních míst.

Obrat zahraničního obchodu

I přes finanční krizi se ukazatele zahraničního obchodu MO za r. 2008 i nadále zvyšovaly. Obrat zahraničního obchodu MO v r. 2008 činil 25,66 mld. USD, což v porovnání s r. 2007 představuje nárůst o 33,2 %, z toho objem exportu se zvýšil o 25,0 % (o 5,6 mld. USD) a importu o 35,7 % (o 20,0 mld. USD).

MO obchodovala v loňském roce se 158 zeměmi světa, nicméně pouze dvacítka zemí patřila k významným partnerům regionu, na obchod s nimi připadlo 80 % obratu zahraničního obchodu oblasti. Největšími obchodními partnery byly následující země: Německo, Bělorusko, Ukrajina, Čína a USA. Vedoucí pozici mezi exportéry do MO si stabilně udržely v roce 2008 Německo (3,6 mld. USD) a Bělorusko (2,66 mld.USD).

Na prvním místě v importu zboží je Ukrajina (1,3 mld. USD). Saldo obchodní bilance dosáhlo v r. 2008 negativní hodnoty 14,4 mld. USD.

Základem exportu MO je strojírenská produkce (22,9 % z celkového objemu), chemická, palivo–energetická a potravinářská produkce, dřevo, hutnictví železa, oceli, barevných kovů a tiskoviny. Došlo k značnému navýšení exportu do zemí SNS palivo–energetické (21,1 %) a potravinářské produkce (mléčné výrobky, jogurty, sýry, čokoládové výrobky (11,6 %).

44,4 % celkového objemu importu patří strojírenské produkci, která se dováží kvůli modernizaci a obnově základních průmyslových fondů. Do MO se importuje chemická produkce, auto a traktorová technika, zemědělské stroje, domácí spotřebiče a potraviny.

Objem zahraničního obchodu MO se zeměmi SNS v r. 2008 činil 5,5 mld. USD (nárůst o 32,4 %), export se zvýšil o 38,4 % (o 3,0 mld. USD), import o 25,7 % (o 2,5 mld. USD).

Obrat zahraničního obchodu se zeměmi dálného zahraničí za r. 2008 činil 20,1 mld. USD a v porovnání s r. 2007 se jedná o 1,3 násobné zvýšení. Export do zemí dálného zahraničí se zvýšil 1,1 krát a činil 2,5 mld. USD.
Import ze zemí dálného zahraničí v r. 2008 činil 17,5 mld. USD, v porovnání s r. 2007 došlo ke zvýšení o 37,2 %.

Ekonomika

Moskevská oblast disponuje značným ekonomickým, finančním a sociálním potenciálem, který je dán výhodnou ekonomickou a geografickou polohou, dobře rozvinutou dopravní sítí a zdroji kvalifikované pracovní síly.

Základ ekonomiky MO tvoří průmyslová výroba, která se vyznačuje ustálenou tendencí růstu, např. v roce 2007 vzrostl objem realizované produkce o 38 %, čímž překročil o 7 % průměr RF. Na území oblasti je velká koncentrace podniků zbrojního průmyslu.

Tradičně nejrozvinutější je lehký průmysl (přes 35 % celkového objemu) – především textilní výroba; k dalším významným odvětvím patří strojírenství a kovodělné odvětví, výroba zařízení pro tepelnou a jadernou energetiku, včetně jaderného paliva, raketová technika, zařízení pro lety do vesmíru, lokomotivy, vagóny metra, zemědělské stroje, kabely, optické přístroje, vojenská technika; vyspělý chemický průmysl a výroba stavebních materiálů; výroba elektrické energie (kromě několika menších čtyři velké elektrárny). Vzhledem k tomu, že region je nejvýznamnější křižovatkou silniční, železniční a letecké dopravy v RF, důležitou ekonomickou aktivitou oblasti je nákladní doprava.

MO je region s vyspělým zemědělstvím, výsledky roku 2007 vykázaly meziroční nárůst o 28,5 %.

Region má z geografického i politického hlediska strategický význam, představuje největší železniční uzel země, je protkán hustou sítí silnic, významná je říční nákladní doprava; v teritoriu jsou čtyři významná letiště pro osobní dopravu, jedno vojenské a další pro nákladní dopravu; místem prochází hustá síť potrubní dopravy, především plynovody a ropovody; regionem prochází energetický okruh s hustou sítí distribučních rozvodu.

zpět na začátek

Bilaterální vztahy s regionem

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

  • Memorandum o průmyslové, vědecké a hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a vědy Moskevské oblasti Ruské federace podepsané 5. června 2005;
  • Společná pracovní skupina mezi MPO ČR a Ministerstvem průmyslu a vědy Moskevské oblasti. České části pracovní skupiny předsedá náměstek MPO ČR, moskevské pak první náměstek ministra průmyslu a vědy Moskevské oblasti. Zasedání pracovní skupiny by mělo probíhat min. 1x ročně, střídavě v Praze a Krasnogorsku.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

Dynamika vzájemné obchodní bilance mezi ČR a MO (od roku 2003)
 ObratExport do ČRImport z ČRSaldo mil. USD
mil. USDv %pořadímil. USDv %mil. USDv %
200394,2 -62,8 31,4 +31,4
2004113,4 -93,8 19,6 +74,2
2005157,2 -147,9 9,3 +138,6
2006276,3 -264,5 11,8 +252,7
2007179,1 -165,8 13,3 +152,5
2008234,6  219,4 15,2 +204,2

Zdroj: Vláda Moskevské oblasti

Vzájemný obrat zboží mezi Moskevskou oblastí a Českou republikou dosáhl v roce 2008 hodnoty 234,6 mil. USD, což představuje 30 % nárůst oproti předchozímu roku. Ke zvýšení hodnoty objemů exportu do ČR došlo zejména na základě dodávek minerálního paliva (koks, polokoks). V důsledku finanční krize se obrat zahraničního obchodu za 1. čtvrtletí 2009 v porovnání se stejným obdobím r. 2008 se snížil o 52 % a činí 22,0 mil. USD.

Z hlediska komoditní struktury tvořily český export do oblasti především následující skupiny: zařízení pro jaderné reaktory, elektrické stroje a zařízení, silniční dopravní prostředky, výrobky z umělých hmot a železných kovů, optické přístroje, papír a karton, keramické výrobky, svítidla, sklo a potravinářské výrobky.

Import z Moskevské tvořila minerální paliva, dále plasty a výrobky z nich, hliník a výrobky z hliníku, hnojiva, elektrická zařízení, nástroje, optické vybavení a výrobky ze skla.

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně ekonomické oblasti

  • 02/2006 – česko–ruský kulatý stůl na téma „Vzájemná spolupráce v investiční sféře"
  • 03/2006 – návštěva delegace Moskevské oblasti v ČR
  • 07/2006 – prezentace vědecko–průmyslového komplexu MO v Praze (ve spolupráci s velvyslanectvím RF v Praze)
  • 02/2008 – návštěva delegace Moskevské oblasti v ČR na pozvání hejtmana Středočeského kraje
  • 05/2008 – setkání spolupředsedů Společné pracovní skupiny mezi MPO ČR a Ministerstvem průmyslu a vědy Moskevské oblasti.

Důležité kontakty v regionu

Instituce a organizace

Obchod a investice

Jiné

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek