Portugalsko: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu zbožím je trvale pasivní. Převažuje dovoz zboží nad vývozem. Hodnoty vývozu a dovozu za posledních pět let jsou poměrně stabilní. Vývoz zaznamenává lehké oživení a pomalu navyšuje. V minulém roce byl růst o 2%, tento rok se očekává až 4% nárůst vývozu. Naopak dovoz mírně zpomaluje, je předpokladán nárůst o 1,7 %.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(v mil. EUR) 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

dovoz   (CIF)

59 229

56 165

56 745

58 853

60 241

vývoz   (FOB)

42 828

45 259

47 378

48 177

49 870

saldo

-16 401

-10 906

-9 367

-10676

-10 371

krytí   dovozu vývozem (v %)

72,3

80,6

83,5

81,5

82,8

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Portugalska v roce 2015 (v mil.   EUR):

Země

Vývoz

Země

Dovoz

Španělsko

12 470

Španělsko

19 804

Francie

6 047

Německo

7 751

Německo

5 890

Francie

4 446

Velká Británie

3 349

Itálie

3 250

USA

2 567

Nizozemí

3 061

Angola

2 101

Velká Británie

1 884

Nizozemí

1 995

Čína

1 777

Itálie

1 592

Belgie

1 693

Belgie

1 138

Angola

1 142

Brazílie

569

USA

966

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Ve vývozu Portugalska zaujímají nejvyšší podíl:

 • průmyslové stroje a nářadí (14,6 %)
 • dopravní prostředky a příslušenství (11,4 %)
 • produkty z ropy (8,5 %)
 • základní kovy (7,6 %)
 • plasty a gumy (7,4 %)
 • zemědělské produkty (6,3 %)

V dovozu Portugalska zaujímají nejvyšší podíl:

 • průmyslové stroje a nářadí (15,8 %)
 • ropné produkty (13,3 %)
 • dopravní prostředky a příslušenství (12,1 %)
 • chemické produkty (10,5 %)
 • zemědělské produkty (10,5 %) 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Portugalsku funguje jediná zóna volného obchodu, a to na Madeiře (volná zóna na Azorských ostrovech byla zrušena na konci r. 2011). Tato zóna se nazývá International Business Center of Madeira (IBC of Madeira) a má povolení od Evropské Unie, tudíž se jedná o stabilní a důvěryhodné místo pro investice. Byla vytvořena s cílem podpořit ekonomický rozvoj Madeiry. IBC of Madeira zahrnuje tři činnosti mezinárodní služby, průmyslovou zónu volného obchodu a mezinárodní registr lodí. Do mezinárodních služeb patří např. obchod, poradenství, správa duševního vlastnictví, e-commerce, telekomunikace nebo obchod s nemovitostmi. Do průmyslové zóny volného obchodu připadá výroba, skladování a montáž průmyslových výrobků. Finanční aktivity spojené s bankovnictvím, pojišťovnictvím nebo makléřstvím netvoří součást zóny volného obchodu (IBC of Madeira), a tudíž nepožívají daňových výhod.

Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmů právnických osob činí 5%, jedná se o jednu z nejnižších sazeb v Evropě. Společnosti založené v rámci IBC of Madeira požívají také osvobození od placení kolkových poplatků, daně z nemovitostí, daně z převodu a dalších souvisejících poplatků.

Požadavky k dosažení zóny volného obchodu (IBC of Madeira):

Vytvoření jednoho až pěti pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti a minimální hodnota investice musí činit 75.000 EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení. nebo

Vytvoření šesti a více pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti. Bez určení minimální hodnoty investice.

Přihláška se podává ve dvou kopiích v portugalském jazyce a odevzdává se k S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, jenž schvaluje a uděluje licence k založení společností v rámci IBC of Madeira. Poplatek za přihlášku činní 1000 EUR.

Společnosti, jež získali povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musí mít hlavní sídlo na Madeiře. Zatímco společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí zachovat právní zastoupení na Madeiře.

Společnosti, jež jsou založené v  IBC of Madeira, jsou kvalifikované jako portugalské společnosti, tudíž mají přístup ke všem mezinárodním smlouvám, jenž je Portugalsko vázáno, a taktéž mají přístup k obchodování na jednotném trhu EU. Pro více informací lze navštívit webovou stráku IBC of Madeira.

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

mld. EUR

2011

2012

2013

2014

2015

portugalské investice v zahraničí

11,4

3,7

5,7

6,7

7,4

zahraniční investice v Portugalsku

9,9

17,3

7,5

8,3

5,4

Z hlediska teritoriální struktury byly i v roce 2015 zdaleka největším zdrojem investic v Portugalsku země EU, jejichž podíl činil 88,2 %. Nejvetším investorem bylo Nizozemí (24,9 %), dále Španělsko (22,6 %), Lucembursko (18,5 %) a Spojené Království (7,3 %). Portugalské investice míří především do Nizozemí (39,5 %), Španělsko (16,6 %) a Angoly (6,9 %).

Naprostá většina ven směřujících investic byla ve finančním sektoru (finanční a pojišťovnické aktivity), u příchozích investic byla převaha investic ve finančním sektortu jen o málo nižší.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investor, který hodlá investovat více než 25 mil. EUR nebo roční obrat jeho společnosti nebo skupiny společností činí 75 mil. EUR, by se měl obracet na Agenturu pro Zahraniční Obchod a Investice (AICEP).

AICEP je portugalská státní společnost zaměřená na pomoc zahraničním podnikatelům s investicemi a obchodem v Portugalsku. Nabízí odbornou pomoc v oblasti investic a zahraničního obchodu, napomáhá zprostředkovávat uzavírání smluv s portugalskými společnostmi nebo státními orgány.

Ostatní investoři se zpravidla obracejí na IAPMEI (malé a střední podnikání v Portugalsku), která spadá pod Ministerstvo hospodářství. IAPMEI spravuje rovněž databázi nabídek a poptávek ze zahraničí.

Asociace malých a středních podniků ANPME je významný podnikatelský svaz s 9 800 členy a pobočkami v řadě zemí Evropy, Ameriky a Afriky. Její internetová stránka je vedena v portugalském a anglickém jazyce.

Portugalsko má vytvořeny optimální podmínky pro zahraniční investory v souladu s legislativou Evropské unie a patří mezi země z nejvíce liberalizovanou ekonomikou i nejbezpečnějším investičním prostředím. Mezi Portugalskem a Českou republikou existuje od roku 1994 bilaterální investiční smlouva o ochraně investice, která poskytuje českému investorovi značnou právní ochranu jeho investice v Portugalsku.

Specifikou portugalské ekonomiky jsou nejnižší mzdové a nemzdové náklady na pracovní sílu v rámci původní patnáctky EU. Z největších evropských a amerických společností investovaly v Portugalsku v předchozích letech Volkswagen, Shell, Grundig, Siemens, Fiat, Citroen, Nestlé, Philips, General Motors, IBM a mnoho dalších globálních hráčů světové ekonomiky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: