Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Itálie

17. 4. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na italském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Itálii.

Úvodní informace

 • Hlavní město: Řím
 • Počet obyvatel: 58 751 711 (2005)
 • Rozloha: 301 338 km²
 • Správní členění: 20 regionů, 103 provincií
 • Měna: Euro
 • Úřední jazyk: Italština, v oblastech se zvláštní autonomií také němčina (Trentino Alto Adige), slovinština (Friuli – Venezia Giulia), francouzština (Valle d''Aosta)

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz.

Pracovní povolení, povinná registrace a povinná registrace

Pracovní povolení

Občané České republiky mohou od 27. července 2006 na území Itálie pracovat bez pracovního povolení.

Povinná registrace

Na základě Dekretu č. 30/2007 nemusí od 11. dubna 2007 občané členských států Evropské unie, kteří chtějí v Itálii pobývat déle než tři měsíce (90 dní), žádat o povolení k pobytu občana Společenství (carta di soggiorno per cittadini comunitari) na oddělení místní cizinecké policie (Questura), tak jak tomu bylo dříve.

Občané EU, kteří pobývají na území Itálie déle než tři měsíce však mají povinnost během těchto tří měsíců nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě (iscriversi all''anagrafe del Comune di residenza).

Tato registrace je zpoplatněna €14,62.

Při hlášení pobytu bude na obecním úřadě předkládat:

 • doklad totožnosti (pas, občanský průkaz – se strojově čitelnými údaji, vydávaný od poloviny roku 2000)
 • pracovní smlouvu či doklad o studiu či doklad opravňující k podnikatelské činnosti
 • v případě, že nebudete v Itálii pracovat, podnikat nebo studovat (budete například doprovázet svého pracujícího manžela/manželku, rodiče, atp.), musíte předložit doklad potvrzující dostatek finančních prostředků k životu v Itálii a doklad o zdravotním pojištění.

Dostatek finančních prostředků se posuzuje dle počtu osob v domácnosti:

 • € 5.061,68 – samostatně žijící žadatel nebo žadatel a 1 rodinný příslušník*
 • €10.123,36 – žadatel a 2 rodinní příslušníci nebo žadatel a 3 rodinní příslušníci
 • €15.185,04 – žadatel a 4 a více rodinných příslušníků

* rodinným příslušníkem se rozumí nezaopatřený/á manžel/manželka, neplnoleté děti, další nezaopatření příbuzní manžela/manželky po vzestupné i sestupné linii, kteří s žadatelem žili v České republice a byli na žadatele finančně odkázáni.

Občané EU, kteří již mají průkaz o pobytu občana Společenství (carta di soggiorno per cittadini comunitari) vystavený cizineckou policií (Questura) či prostřednictvím pověřených úřadů Italské pošty (Posta Italiana), se musí dostavit na místní obecní úřad a nahlásit svůj pobyt tam.

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, musí nadále žádat o povolení k pobytu (la carta di soggiorno) na oddělení místní cizinecké policie (Questura). La Carta di soggiorno je platná 5 let od data vydání. Po jejím vydání může rodinných přílušník, který není občanem EU, nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě (inscriversi all´anagrafe del Comune di residenza).

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.portaleimmigrazione.it/nebo na italské informační lince 800 309 309.

Více informací rovněž na stránkách Policie http://www.poliziadistato.it/, Ministerstva vnitra http://www.interno.it/ a Ministerstva sociálních záležitostí http://www.lavoro.gov.it/lavoro/.

Povolení k pobytu

Viz sekce Povinná registrace.

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daně – formulář E301

Pokud máte v úmyslu v Itálii pracovat nebo pobývat déle než 3 měsíce, potřebujete získat „číslo sociálního zabezpečení“, italsky „codice fiscale“.O číslo se žádá na místním finančním úřadu – „Agenzia delle Entrate“. Konkrétní adresy získáte na těchto webových stránkách: http://www.agenziaentrate.it/.

V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená, že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní – koordinační.

Více informací získáte na http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/.

Srážky

Sociální pojištění:

 • Celková výše odvodů z hrubé mzdy na sociální zabezpečení je 41 %.
 • Zaměstnanec odvádí 9 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 32 % z hrubé mzdy.

Zaměstnanec:

 • sociální pojištění (IVS – Invaliditá, Vecchiaia, Superstiti): nemocenské pojištění a důchodové pojištění (starobní a pozůstalostní důchody)
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (CIGS – Cassa integrazione guadagni straordinaria)

Zaměstnavatel:

 • sociální pojištění (IVS – Invaliditá, Vecchiaia, Superstiti): nemocenské pojištění a důchodové pojištění (starobní a pozůstalostní důchody)
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (TFR – Trattamento di fine rapporto; CIG – Cassa integrazione guadagni; CIGS – Cassa integrazione guadagni straordinaria)
 • pojištění proti pracovním úrazům a nemocím z povolání
 • rodinné příspěvky (CUAF – Cassa Unica Assegni Familiari)

Podrobnosti o sociálním zabezpečení na stránkách INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Daň z příjmu fyzických osob:

 • do výše příjmu € 15 000 = 23 %
 • € 15 000 – € 28 000 = € 3 450 + 27 % z částky, která převyšuje € 15 000
 • € 28 001 – € 55 000 = € 6 960 + 38 % z částky, která převyšuje € 28 000
 • € 55 001 – € 75 000 = € 17 220 + 41 % z částky, která převyšuje € 55 000
 • příjem přesahující € 75 000 = € 25 420 + 43 % z částky, která převyšuje € 75 000

Více na stránkách finančních úřadů http://www.agenziaentrate.it/ a Národního institutu sociálního zabezpečení http://www.inps.it/

Ukončení pracovního poměru

Po ukončení pracovního poměru v Itálii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Itálii.

Podle přílohy Nařízení 574/72 (znění z 11. 11. 2003) jsou pro vydávání formulářů E 301 v Itálii odpovědné příslušné pobočky.

Pro vyhledání příslušné pobočky doporučujeme následující postup:

Žádosti o E 301 zasílat na provinční ředitelství INPS (Direzione Provinciale)

1. zvolte region, provincii, případně zadejte poštovní směrovací číslo (c. a. p.)
2. vyberte z nabídky provincií
3. zobrazí se provinční ředitelství – tedy „Direzione Provinciale“ společně s adresou, kam žádost zaslat.

Žádost adresujte na oddělení „P.S.R.“ = Prestazioni a Sostegno del Reddito, které má v kompetenci vyřizování E formulářů: INPS, Responsabile P.S.R., Ulice, Město

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to například na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Itálií platí od roku 1984 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 17/1985 Sb.

Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody použije metoda vynětí.

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v České republice ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v České republice.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38 písm. f.

Podrobně o daních z příjmů ze zahraničí na portálu http://www.finance.cz/ a na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/ a Ministerstva financí České republiky http://www.mfcr.cz/

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/seznamy/financni-urady/

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání kvalifikace

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Uchazeč o zaměstnání, který je registrován u českého úřadu práce alespoň po dobu 4 týdnů a pobírá podporu v nezaměstnanosti, má právo požádat o transfer této podpory do Itálie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2.

Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněna přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu v Itálii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

U instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Itálie.

V Itálii spravuje agendu převodu podpory v nezaměstnanosti – E303 / U1 – správa sociálního zabezpečení INPS, nikoliv úřady práce! (Centro per l''Impiego). Kontakty na místní pobočky INPS naleznete zde: http://www.inps.it/AgendaSedi/.

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podá úřad práce, u kterého je uchazeč/ka evidován/a. 

Uznávání kvalifikace

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání

Není–li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů.

Seznam regulovaných profesí, kontakty na národní koordinátory, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na:

Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá:

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání
U Lužického semináře 13
118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 011 311

Více informací na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství http://www.csvs.cz/ 

Centrum pro uznávání kvalifikovací v rámci sítě NARIC v Itálii:
CIMEA della Fondazione Rui
Information Centre on Academic Mobility and Equivalence – CIMEA of the Rui Foundation
Viale Ventuno Aprile, 36
00162 Roma
tel.: +39 06 863 21 281
fax: +39 06 863 22 845
e-mail: cimea@fondazionerui.it
web: http://www.cimea.it/

Další důležité informace:

zpět na začátek

 

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC – European Health Insurance Card). Podrobnější informace o turistickém pobytu v Itálii najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady – http://www.cmu.cz/

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení  – http://www.cssz.cz/ – a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU/EHP

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v Itálii získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u této instituce:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041
fax: 222 734 951
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání

Základní zdroje informací o volných místech:

Jobservery

Au-pair

Základním požadavkem je zodpovědnost a alespoň základní znalost italštiny. Místo pobytu je volitelné, zpravidla okolí Milána a Říma. Rodiny poskytují ubytování a stravu, očekávají pomoc v domácnosti a s dětmi. Kurzy jazyka si au-pair hradí z kapesného, jeho výše je určena podle úrovně pomoci rodině. Podle ní je stanovena i pracovní doba, až 48 hod týdně.

Agentura zajišťuje smlouvy, dopravu, pojištění, výběr a změnu rodiny. Přihlášky a informace si vyžádejte 2–3 měsíce předem.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Zákon nestanovuje fixní sazbu určující minimální mzdu. Minimální mzda je stanovena v kolektivních smlouvách pro každé odvětví a obor výkonu práce.

Minimální mzda tedy vyplývá ze dvou typů ustanovení, a to:

 • vyplývající z Národní kolektivní smlouvy
 • vyplývající z Kolektivní úmluvy místních odborů

Výše minimální mzdy se pohybuje okolo 70 % průměrné mzdy.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics

Průměrná měsíční mzda je velmi rozdílná na severu Itálie a jihu Itálie: http://theitalywiki.com/index.php/Salary

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pracovní doba

Zákonem je stanovená 40ti hodinová týdenní pracovní doba. Maximální týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Pracovní doba musí být upravena v pracovní smlouvě.

Typický italský pracovní den začíná v 8:00 nebo 9:00 hod. do 13:00 hod. a od 15:00 hod do 18:00 nebo 19:00 hod., od pondělí do pátku. Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě, tedy 9:00–17:00 (italsky „orario continuato“) s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jedete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice. Státní úřady zavírají ve 14:00 hod. Obchody jsou obvykle otevřeny od 8:30 nebo 9:00 hod. do 13:00 hod nebo 13:30 hod. a od 15:30 hod. nebo 16:00 hod. do 19:00 nebo 20:00 hod., ve větších městech bývají obchody otevřeny i přes polední přestávku, pracovní dobu bez přerušení dodržují také obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů. Mnoho obchodů, především s potravinami, má jedno odpoledne v týdnu zavřeno.

Pravidelně v měsíci srpnu bývají z důvodu tzv. „čerpání celostátní dovolené“ uzavřeny velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy, různé služby občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená.

Zkušební doba

Zkušební doba může být dohodnuta v rozsahu maximálně 6 měsíců, 3 měsíce pro pracovníky bez manažerských povinností.

Dovolená

Každý zaměstnanec má nárok ze zákona minimálně na 4 týdny dovolené ročně. Ve smlouvě lze dále upravit podmínky čerpání dovolené se souhlasem zaměstnance i zaměstnavatele.

Výpovědní lhůta

Délka výpovědní lhůty je určována kolektivními smlouvami. Výpovědní lhůtu lze kompenzovat výplatou mzdy za příslušné období.

Více informací na stránkách CNEL – Consiglio Nazionale dell´Economia e del Lavoro http://www.portalecnel.it/portale/HomePageSezioniWeb.nsf/vwhp/HP a odborových organizací:

Státní svátky v roce 2010

 • 1. leden – Nový rok
 • 6. leden – Tři králové
 • 8. a 9. duben – Velikonoce – svátky jsou již od Zeleného čtvrtku (nejsou státem placené svátky, pouze Velikonoční pondělí)
 • 25. duben – Den Osvobození
 • 25. duben – Svátek sv. Marka (Benátky)
 • 1. květen – Svátek práce
 • 2. červen – Den republiky
 • 24.červen* – Svátek sv. Jana (Florencie, Janov, Turín)
 • 29.červen* – Svátek sv.Petra (Řím)
 • 11.červenec* – Svátek sv.Rosalie (Palermo)
 • 15. srpen – Nanebevzetí Panny Marie
 • 1. listopad – Všech svatých
 • 8. prosinec – Neposkvrněné početí Panny Marie
 • 25. prosinec – Vánoce
 • 26. prosinec – Svátek Sv. Štěpána

Pozn.: *nejsou státem placené svátky

zpět na začátek

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Italské republiky v ČR
Nerudova 20
110 00, Praha 1
telefon: +420 233 080 111
fax.: +420 257 531 522
e-mail: ambasciata.praga@esteri.it
www: http://www.ambpraga.esteri.it/

Velvyslanectví ČR v Římě
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322
00192 Roma
telefon: +39 06 360 9571–3
fax: +39 06 324 4466
e-mail: rome@embassy.mzv.cz
www: http://www.mzv.cz/rome

Použité zdroje informací

Zpravodajské servery:

Regionální zpravodajské servery, regionální portály pracovních příležitostí:

Vyhledávače:

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek