Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Portugalsko

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na portugalském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Portugalsku.

Úvodní informace

 • Hlavní město: Lisabon
 • Počet obyvatel: 10 495 000
 • Rozloha: 92 391 km2
 • Správní členění: 5 regionů (Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa – Region, Norte)
 • Měna: Euro
 • Úřední jazyk: Portugalština

Portugalsko od 1.5.2006 rozhodlo již neprodlužovat přechodné období pro volný pohyb pracovníků z nových členských zemí Evropské unie. To znamená, že občané České republiky a občané zemí přistupujících současně s ČR k Evropské unii mají právo pracovat v Portugalsku za stejných podmínek jako sami Portugalci, a nepotřebují k tomu žádné pracovní povolení ani vízum. Také osoby samostatně výdělečně činné mají právo usadit se na území Portugalska a podnikat zde bez administrativních omezení.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Výkon zaměstnání v Portugalsku není podmíněn vydáním žádného pracovního povolení nebo víza.

Povinná registrace

Pro občany České republiky neplatí žádná povinnost podstupovat registrační procedůry. Pouze v případě, že zamýšlíte na území Portugalska pobývat déle než 3 měsíce, máte povinnost požádat o povolení k pobytu (viz „Povolení k pobytu“).

Povolení k pobytu

Pokud máte v úmyslu pobývat na území Portugalska déle než tři měsíce, platí pro Vás povinnost požádat o povolení k pobytu. Vydání povolení k pobytu slouží k osvědčení vašeho postavení jako postavení občana Evropské unie. O povolení k pobytu se žádá na Pohraniční a cizinecké policii (Servi o de Estrangeiros e Fronteiras – SEF) příslušné podle místa, kde se chcete usadit. K žádosti o povolení k pobytu je třeba doložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas a 2 fotografie.

V případě, že v době podání žádosti o povolení k pobytu již jste zaměstnán, dokládáte kopii pracovní smlouvy, v případě, že práci teprve hledáte (nebo jste student či důchodce), musíte prokázat, že máte dostatek finančních prostředků na svou obživu a tudíž nebudete využívat portugalských sociálních dávek. Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná, máte k žádosti o povolení k pobytu povinnost doložit dokumenty svědčící o vašem postavení, např. daňové identifikační číslo.

Více informací poskytne:

SEF – Servi o de Estrangeiros e Fronteiras
Rua Conselheiro Jos Silvestre Ribeiro, 4
1649-007 LISBOA
tel.: +351 21 711 50 00
fax: +351 21 714 03 32
e-mail: sef@sef.pt

Sociální zabezpečení

V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní – koordinační.

Více informací získáte na http://www.cssz.cz/evropska_unie.

Dle informací Direcção-Geral da Segurança Socialodvádí zaměstnavatel příspěvky ve výši 23,75 % a zaměstnanec ve výši 11 % z hrubého platu.

Více informací naleznete na stránkách Segurança Social: http://195.245.197.196/ingles/left.asp?03.03.01.

Pracovníci v pracovním poměru/závislí a pracovníci samostatně výdělečně činní, kteří legálně vykonávají pracovní činnost v Portugalsku v den vstupu nebo po dni vstupu podléhají režimům sociálního zabezpečení za stejných podmínek jako portugalští pracovníci stejných kategorií.

Po ukončení pracovního poměru v Portugalsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301/U1, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301/U1 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Portugalsku.

K žádosti je třeba dodat následující informace:

 • Jméno, příjmení, datum narození žadatele
 • Adresa místa pobytu v Portugalsku
 • Jméno a adresa firmy, zaměstnavatele

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Portugalsku:

Instituto de Segurança Social 
Av.ª Afonso Costa, 6 a 8
1949-020 LISBOA
e-mail: driss@seg-social.pt
web: http://www.seg-social.pt/

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1.

Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete na strnkách Eurees.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Portugalskem platí od roku 1997 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 275/1997 Sb. Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

Převod podpory v nezaměstnanosti a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Portugalska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Portugalsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:

Zdravotní pojištění, péče a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní pojištění a péče

Více informací na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad – styčné místo pro oblast zdravotního pojištění, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel. 234 462 041, fax: 222 734 951, email: info@cmu.cz

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací získáte:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041
fax: 222 734 951
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu.int/eures. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Nabídky práce v tisku

Inzeráty jsou zveřejňovány v hlavních portugalských denících, kterými jsou například Expresso, Jornal nebo Semanario. V angličtině vychází mimo jiné Anglo-Portuguese News či Portugal Post.

V Portugalsku se poměrně běžně (často i úspěšně) žádá o práci spontánně. Neostýchejte se proto poslat podniku, v němž byste rádi pracovali, svou žádost. Nezapomeňte k ní přiložit průvodní dopis a životopis, pochopitelně pomohou také kontakty a reference. Velkou výhodou (a snad i nutností pro uplatnění na pracovním trhu) je znalost portugalštiny. Přestože řada starších lidí mluví francouzsky a mnoho mladých Portugalců mluví anglicky, jazykové vybavení většiny národa není nijak valné.

Dobrovolná a krátkodobá práce

Nabídka je v oblasti práce s postiženými (stavba táborů), při archeologických vykopávkách. Strava a ubytování je zajištěno zpravidla zdarma, dopravu si hradí účastník sám. Bez kapesného. Také v zemědělství převládá práce dobrovolná, tzn. bez mzdy nebo kapesného.

Atej/Turismo Estudantil: může zajistit pobyt au-pairs, informace. Přednost mají uchazečky se znalostí portugalštiny, španělštiny.

Základní zdroje informací o volných místech:

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální mzda k 1.1.2011 činí 485 Euro.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pracovní doba je zákonem stanovená na 40 hodin týdně. Po pěti odpracovaných hodinách musí mít pracovník hodinu až dvě volna – Portugalci jsou zvyklí dlouho obědvat. Přesčasy nesmí být delší než dvě hodiny denně (maximálně 200 hodin ročně) a musí být řádně proplaceny, a to nadstandardní sazbou (jedna přesčasová hodina činí 150 % hodinové mzdy). Zaměstnanci mají nárok na 22–30 dní dovolené. Minimální měsíční mzda je 357 Euro.

Národní svátky Portugalska:

 • 1. leden – Nový rok
 • březen–duben (pohyblivý svátek) – Velký pátek
 • 25. duben – Den svobody (výročí tzv. karafiátové revoluce 1974)
 • 1. květen – Svátek práce
 • 10. červen – Den Portugalska
 • červen (pohyblivý svátek) – Boží tělo
 • 15. srpen – Nanebevzetí Panny Marie
 • 5. říjen – Vyhlášení republiky
 • 1. listopad – Svátek Všech svatých
 • 1. prosinec – Obnovení nezávislosti
 • 8. prosinec – Neposkvrněné početí
 • 25. prosinec – Vánoce

Mimo národních svátků je třeba počítat s tím, že v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon – 12. červen, sv. Antonín; Porto – 24. červen, sv. Jan).

Sídla velvyslanectví

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Portugalské republiky v ČR
Nám. Kinských 7
150 00
Praha 5
tel.: +420 257 311 230-1
fax: +420 257 311 234
e-mail: embport@embox.vol.cz

Velvyslanectví ČR v Portugalsku
Embaixada da República Checa
Rua Pero de Alenquer 14
1400 Lisboa
tel.: +351 213 010 487, 3013529
fax: +351 213 010 629
e-mail: lisbon@embassy.mzv.cz

Honorárním konzulem ČR je pan Laurindo Correia da COSTA.
Hodiny pro veřejnost: Po a St.: 10.00-12.00 hod.

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek