Zambie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Zambijská republika je suchozemským státem bez přímého přístupu k moři.  Rozloha je celkem 752 614 km2, z toho 740 724 km2 souše a 11 890 km2 vodních ploch. Nejnižší zeměpisný bod: řeka Zambezi 329 m n. m. Nejvyšší zeměpisný bod: Mafinga Hills 2301 m n. m. Celková délka zambijských hranic: 5664 km. Země hraničí s Angolou (1110 km), Konžskou demokratickou republikou (1930 km), Malawi (837 km), Mosambikem (419 km), Namibií (233 km), Tanzanií (338 km), Zimbabwe (797 km) a Botswanou (0,15 km).

Státní zřízení:

Zambie je unitární republika prezidentského typu s existencí více politických stran. Zákonodárnou moc má jednokomorové 158 členné Národní shromáždění (National Assembly). 150 poslanců je voleno ve všeobecných, přímých volbách a 8 členů je jmenováno prezidentem na dobu pěti let. Poslední parlamentní volby se konaly dne 20. 9. 2011 a zvítězila v nich tehdy opoziční Vlastenecká fronta (PF) nad dosud vládnoucím Hnutím pro pluralitní demokracii (MMD).

Prezident je hlavou státu a zároveň vlády, kterou jmenuje z poslanců Národního shromáždění.

Členství v regionálních a mezinárodních uskupeních:

ACP, AfDB, AU, C, COMESA, EITI (compliant country), FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NAM, OPCW, PCA, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO(Světová obchodní organizace). 

Zambie je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, skupiny G-15, Commonwealthu, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky, z hospodářského hlediska má pro Zambii značný význam členství v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC), ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) a vzhledem ke smlouvě o preferenčním přístupu na trhy EU rovněž ve Sdružení afrických, karibských a tichomořských států (African, Caribbean and Pacific countries, ACP).

Zambie patří do skupiny zemí s nižším středním příjmem. Ekonomika země je malá a závisí z podstatné části na zemědělství a těžbě nerostných surovin (mědi). Země se potýká s mnoha problémy – zejména vysokou závislostí na klimatických podmínkách a cenách těžených komodit na světových trzích, nedostatečnou infrastrukturou, nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, které její ekonomický rozvoj brzdí. Na druhé straně přes všechny strukturální problémy Zambie vykazuje jasnou a stabilní růstovou tendenci již od počátku minulé dekády. Roční růst reálného HDP od roku 2004 nikdy neklesl pod 5 % a od roku 2009 vždy překročil 6% hranici (7 % v roce 2014). Hlavním ekonomickým tahounem zůstává těžba mědi zabezpečující až ¾ exportních příjmů, velmi dynamickým rozvojem však prochází i zemědělství, stavebnictví a terciérní sektor. Po roce 2000 výrazně narostl podíl agrární činnosti s vyšší přidanou hodnotou, a to v souvislosti s příchodem početné skupiny komerčních zemědělců ze Zimbabwe a JAR. Viditelná hospodářská konjunktura se týká především hlavního města Lusaky a tzv. Měďného pásu na severu země, poprvé v historii zde vzniká autentická střední třída s odpovídajícími spotřebními návyky. Celých 60 % místní populace nicméně žije i nadále pod hranicí chudoby.

Rok 2015 byl pro Zambii obtížný. Cena mědi klesla až na 5100 - 5050 USD/t; energetická krize se díky nedostatku vody prohloubila. Elektrárna Kariba díky nízkému stavu vody prakticky přestala dodávat do sítě elektřinu. Výpadky dodávek elektřiny postihly jak obyvatele, tak těžební společnosti, na nichž je zambijská ekonomika stále ještě závislá. Těžba se stala nerentabilní, i velké společnosti musely propouštět. Zambijská kwacha v září a říjnu 2015 prodělala rychlý pád, její kurz vůči USD klesl ze 7 na 12 kw/USD, zdražilo se veškeré dovážené zboží (včetně PHM). Inflace dosáhla 14,3%, centrální banka ve snaze omezit inflaci zvýšila úrokovou míru ze 12,5 na 15,5%. Fiskální deficit rychle rostl, zahraniční dluh Zambie vzrostl od ledna 2015 o 1,5 mld. USD. Růst HDP klesl z předpokládaných 7,5% na 4,6%, rozpočtový deficit by měl dosáhnout 9% HDP (z původně plánovaných 4,6%). IMF zařadil Zambii mezi nejvíce postižené neropné ekonomiky subsaharské Afriky.

Dle posledního hodnocení provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 178 hodnocených zemí se umístilo na 106. místě. Podnikatelské klima země se rovněž postupně zlepšuje  - Zambie je dle hodnocení Světové banky klasifikována na 97. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí.

Průmysl:

Na tvorbě HDP se podílí 31,3%. Nejdůležitějším odvětvím zambijského hospodářství je stále těžební průmysl. Zambie patří mezi významné exportéry mědi a kobaltu, v zemi se nacházejí zásoby uranu, zlata, stříbra, zinku a drahých kamenů (smaragdy, diamanty, malachit, ametysty, turmalíny) a uhlí. Podíl průmyslu (těžby a výroby) na tvorbě HDP se postupně snižuje, a to i přes růst aktivity v tomto segmentu. Je to výsledkem prudkého nárůstu objemu služeb a stavebnictví. S výjimkou roku 2012 ale Zambie zaznamenává pravidelný růst přidané hodnoty průmyslu.

Většina zambijského průmyslu je soustředěna v tzv. Měďném pásu (Copperbelt), v okolí hlavního města a podél železniční trati Lusaka - Livingstone. Podniky jsou svojí činností zpravidla navázány na těžbu, a to buď jako dodavatelé vstupů (výbušniny atp.) či jako primární zpracovatelé. Rychle se ale rozvíjí i pokročilejší průmyslové obory navázané např. na stavebnictví či výroba potravin a spotřebního zboží.

Nosnými průmyslovými obory jsou zejména:

 • zpracování měděné rudy
 • hutnictví
 • výroba drátů a kabelů
 • stavebnictví
 • výroba potravin (jatka, mlékárny, mlýny a výroba nápojů)
 • chemický průmysl včetně výroby hnojiv
 • textilní průmysl

Mezi největší výrobní podniky patří: African Explosives Zambia (výroba trhavin pro těžbu), Lafarge Cement Zambia Plc (cementárny), Indeni Oil Refinery (rafinerie), Zambeef (potravinářství), British American Tobacco Zambia,  ZAMEFA (měděné a hliníkové tyče a kabely), Nitrogen Chemicals of Zambia (hnojiva), Universal Mining & Chemical Industries, Zambian Breweries (pivovary). V oblasti výroby elektrické energie působí firmy ZESCO a Copperbelt Energy Corporation. Největším producentem mědi je firma Konkola Copper Mines Plc.

Stavebnictví:

Zhruba od r. 2000 je toto odvětví na prudkém vzestupu vyvolaném zejména investicemi do rekonstrukce infrastruktury země. Zahájena byla výstavba nových škol a obchodů, roste i zájem o bytovou výstavbu. V letech 2004 – 2012 rostl finanční objem stavební činnosti v průměru o 18 % ročně. Mezi roky 2006 a 2015 se podíl stavebnictví na HDP zvýšil na 15 %. Z velké části se na tom podílela implementace vládní politiky rozvoje silniční infrastruktury Link Zambia 8000. Jejím cílem je rekonstrukce a výstavba nových silnic (v úhrnu 8000 km).

Přestože vláda musela realizaci většiny velkých projektů (budování nové infrastruktury, energetických zdrojů, výstavbu bytů, nemocnic) musela díky nedostatku finančních prostředků v roce 2015 pozastavit, stavebnictví bude významným zdrojem ekonomického růstu Zambie i v příštích letech.

Zemědělství:

Podíl zemědělské činnosti na celkové tvorbě HDP postupně klesá, v současné době činí cca 8,6%. Je však hlavním zdrojem zaměstnanosti (až 75 % práceschopného obyvatelstva). Rozvoj zemědělství, diverzifikace a budování zpracovatelského průmyslu je jednou z hlavních priorit vlády. S příchodem početné skupiny komerčních zemědělců ze Zimbabwe a JAR významně narostl podíl agrární činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Více než dvě třetiny obyvatelstva však zůstávají závislé na subsistenčním zemědělství.

Obdělávána je jen malá část (asi 15 %) z celkových 60 mil. hektarů orné půdy, 30 % plochy země je deklarováno jako pastviny, 20 % jako lesy. Pouze malá část je uměle zavlažovaná - rostlinná výroba tak zůstává závislá na množství srážek (v roce 2014 a 2015 postihla celý region velká sucha). Vláda se aktuálně snaží podpořit zemědělskou produkci řadou zvýhodnění: např. snížená, 15% daň ze zisku v zemědělství, rychlé účetní odpisy zařízení, příspěvky na pěstování některých plodin (jmenovitě čaj, káva, banány, citrusové plody).

Nejvýznamnější pěstovanou plodinou je kukuřice, následuje bavlna, tabák, obiloviny, čirok, rýže, podzemnice olejná, slunečnicové semínko, cukrová třtina, tapioca a káva. Úspěšnou vývozní komoditou se stávají právě řezané květiny.

Chová se skot, kozy, prasata a drůbež. Produkuje se tak mléko, vajíčka a surové kůže.

Služby:

Sektor služeb rychle roste a na tvorbě HDP se již podílí cca 60%. Přibližně jednu pětinu obratu v tomto odvětví představují velko- a maloobchodní transakce, následují dopravní služby, finanční služby a pojišťovnictví. V maloobchodě působí domácí i zahraniční obchodní řetězce, které jsou zásobovány místní výrobou nebo zpravidla dovozem z JAR (v sektoru potravin jsou to firmy Shoprite, Spar, OK a Pick n’Pay; v sektoru spotřebního zboží Baťa, Game, Forschini, Woolworths, PEP), rozvíjí se i další sítě fungující na bázi franšízy (např. KFC). Dalším dynamicky rostoucím oborem služeb v Zambii jsou, stejně jako jinde v subsaharské Africe, telekomunikační a finanční služby.

Velké rezervy prozatím existují v sektoru cestovního ruchu, zemi v roce 2014 napštívilo cca 910 000 turistů.  Vláda tento sektor považuje za prioritní, udělila mu zvláštní status (tzv. non-traditional export status), investorům přizanala daňové úlevy, podporuje výstavbu infrastruktury atd. Zambie má zahraničnímu návštěvníkovi mnoho co nabídnout: Viktoriiny vodopády, jezero Kariba, nemalý počet safari-parků (pokrývají asi 8 % celkové plochy země). Celá řada turisticky velmi zajímavých lokalit nebyla prozatím turisticky “objevena” a využita.

Infrastruktura, energetika, telekomunikace:

Zambie je vnitrozemská země, která je závislá na letecké, železniční a silniční dopravě.Celková délka železniční sítě je 3126 km. Pravidelná nákladní doprava i přes potíže pokračuje na spojnici Lusaka – Dar es Salaam (TAZARA) a na vnitrozemských tratích (Copperbelt – Lusaka a Livingstone – Lusaka). Osobní doprava funguje na trati TAZARA a v roce 2013 byla obnovena též v úseku Lusaka – Livingstone, spolehlivost a kvalita těchto spojů je však velmi proměnlivá.

Zambijská silniční síť má celkem 40450 km, z toho 9400 km jsou asfaltované silnice. Zbytek tvoří komunikace se štěrkovým nebo prašným povrchem. Stav silniční infrastruktury se citelně zlepšuje, řada mezinárodních silničních tahů prošla v posledních letech rekonstrukcí a některé úseky (např. na silnici spojující hlavní město Lusaka a jižní hraniční přechody se Zimbabwe v Chirundu a Livingstone) splňují standardy i pro těžkou nákladní dopravu. I další hlavní silniční tahy z hlavního města na sever a z východu přes Lusaku na západ jsou nyní vesměs dobré kvality, s množstvím nedávno rekonstruovaných úseků. Opravy a výstavby silnic jsou jednou z hlavních priorit nynější vlády, která pro tuto oblast přijala zvláštní investiční program Link Zambia 8000.

Zambie má 88 letišť, z toho 8 z pevnou dráhou.  Pravidelné spojení se zahraničím mají mezinárodní letiště v Lusace a Livingstone. Přímé spojení do Evropy z Lusaky neexistuje, cestovat lze společností Emirates přes Dubaj či přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Vnitrostátní lety zabezpečuje např. společnost Proflight. V zemi a regionu dále působí několik malých soukromých (charterových) či nízkonákladových společností (Fastjet).

Využitelné vodní cesty pro lodní dopravu, vč. jezera Tanganika a řek Zambezi a Luapula, dosahují délky 2250 km. Významným přístavem je Mpulungu. Řada řek je splavných, využívány jsou ale pouze pro místní dopravu.

Sektor telekomunikací byl liberalizován a v posledních letech prošel bouřlivým rozvojem. Více než 2/3 obyvatel má nyní mobilní telefon, cca 16 % používá internet. Největším mobilním operátorem je firma Bharti Airtel pokrývající asi 65 % trhu, následují společnosti MTN a Zamtel. Zambia Telecommunication (Zamtel) si stále udržuje monopol v oblasti pozemních sítí, počet pevných linek se odhaduje na 110000. Poštovní spojení je pokrýváno sítí 120 poštovních úřadů (s 300 pobočkami) státní společnosti Zampost. V Zambii dále působí několik soukromých kurýrních služeb (DHL, TNT, Fed-Ex aj.).

V Zambii existují tři společnosti vyrábějící a distribuující elekrický proud: státní Zambia Electricity Supply Corporation ZESCO, Copperbelt Energy Corporation (CEC:LUSE) a Lusemfwa Electricity Company. V současné době je instalovaná kapacita 2347 MW, v zemi existují dvě velké vodní elektrárny (Kariba s kapacitou 750 + 360 MW a Kafue Gorge s kapacitou 990 MW) a menší vodní elektrárna v Livingstone/Victoria Falls o kapacitě 110 MW, které vyrábí až 99% proudu. Díky nedostatku vody ale tyto elektrárny využívají pouze zlomek instalované kapacity, elektrárna Kariba prakticky přestala dodávat do sítě elektřinu, výpadky dodávek elektřiny postihly jak obyvatele, tak těžební společnosti, na nichž je zambijská ekonomika stále ještě závislá. Zambie je nucena elekřinu dovážet zejména z Mosambiku. Budoucnost má výstavba solárních, větrných atd. elektráren. Zambijská přenosová soustava je propojena se sítí v Konžské demokratické republice, Zimbabwe, Botswaně a Jižní Africe. Zvažuje se propojení do Tanzanie a Namibie.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc:

Zambie je velkým příjemcem zahraniční rozvojové pomoci. OECD uvádí, že v roce 2014 dosáhla výše 994,6 mil. USD. Klíčovými donory jsou USA, Velká Británie, EU, Japonsko, Švédsko, Norsko, Německo, Dánsko, IMF a WB a agentury OSN. Zambie je jednou z priorizních zemí české zahraniční rozvojové pomoci.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Zambijská republika (Republic of Zambia)

 Seznam členů zambijské vlády k 9. 5. 2016:

Prezident

Edgar Lungu, Mr.   

Viceprezident

Inonge Wina, Mrs.  

Ministr zemědělství

Given Lubinda, Mr.   

Ministr pro tradiční vládce a záležitosti

Joseph Katema, Mr.  

Ministr obchodu a průmyslu

Margaret Mhango Mwanakatwe, Mrs.   

Ministr komunitního rozvoje a zdraví matky a dítěte

Emerine Kabanshi, Mrs.

Ministr obrany

Richwell Siamunene, Mr.   

Ministr základního a odborného školství

John Ngwata Phiri, Mr.

Ministr financí

Alexander Bwalya Chikwanda, Mr.   

Ministr zahraničních věcí

Harry Kalaba, Mr.   

Ministr pro rovné příležitosti a rozvoj dítěte

Nkandu Luo, Mrs.  

Ministr zdravotnictví

Joseph  Mwenya Kasonde, Dr.

Ministr vnitra

Davies Mwila, Mr.  

Ministr informací a sdělovacích prostředků

Chishimba Kambwili, Mr.

Ministr spravedlnosti

Ngosa Simbyakula, Mr.  

Ministr práce a sociálního zabezpečení

Fackson Shamenda, Mr.  

Ministr půdy, přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí

Christabel Ngimbu, Mrs.    

Ministr samosprávy a bytové politiky

Stephen Kampyongo, Mr.

Ministr hornictví a těžebního průmyslu

Christopher Bwalya Yaluma, Mr.

Ministr mládeže a sportu

Vincent Mwale, Mr.     

Ministryně turismu a kultury

Jean Kapata, Mrs.  

Ministr dopravy, veřejných prací, zásobování a komunikací

Yamfa Dingle Mukanga, Mr.   

Ministr rybného hospodářství a živočišné výroby

 Greyford Monde, Mr.

Ministr plánování rozvoje

 Inonge Mutukwe Wina, Mrs.

Ministr vysokého školství

 Michael Liwanga Kaingu, Mr.

Ministr energetiky a vodního hospodářství

 Dora Siliya, Mrs.

Ministr spojů a dopravy

 Kapembwa Simbao, Mr.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 15,1 mil. obyvatel (2015)
 • Hustota obyvatel na 1 km2:  19,1
 • Průměrný roční přírůstek obyv: 2,88% (2015)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 6,9 mil. 

Demografické složení (odhad 2015):

 • 0 - 14 let: 46,1%
 • 15 - 64 let: 50,7%
 • 65 let a výše: 3,2%

Národnostní složení:

Zambie je multietnický stát, ve kterém žije více než 70 národnostních skupin. Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z 99,5 % původními africkými kmenovými skupinami, z nich nejvýznamnější jsou: Bemba 21%, Tonga 13.6%, Chewa 7.4%, Lozi 5.7%, Nsenga 5.3%, Tumbuka 4.4%, Ngoni 4%, Lala 3.1%, Kaonde 2.9%, Namwanga 2.8%, Lunda 2.6%, Mambwe 2.5%, Luvale 2.2%, Lamba 2.1%, Ushi 1.9%, Lenje 1.6%, Bisa 1.6%, Mbunda 1.2%. Ekonomicky významnými  skupinami jsou Indové, Libanonci, Zimbabwané a Jihoafričané.

Náboženské složení:

 • křesťané (většinou protestanti, dále katolící a příslušníci afrických křesťanských náboženství) 70%
 • muslimové 25%  
 • ostatní 3% (buddhisté, hinduisté)
 • místní náboženství 2%

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Rok

2011

2012

2013

2014

2015*

HDP (v mld. USD) nominální

23,727

24,938

26,817

26,957

21,104

HDP (v mld. kw) nominální

115,35

126,37

144,72

165,9

182,16

HDP na obyvatele (v USD) v běžných cenách

1744

1768

1848

1797

1361

Růst reálného HDP (%)

6,3

6,7

6,7

5,6

3,5

Roční míra inflace (v %)

6,0

7,3

7,2

7,8

21,1

Roční míra nezaměstnanosti (v %)*)

 13,2

 13,1

13,3

N/A

N/A

Oficiální kurz (ZMK/USD)

5,12

5,15

5,51

6,39

13,1

Zdroj: EIU, * odhad

Prezidentské, parlamentní a lokální volby se budou konat 11. srpna 2016. První pololetí roku 2016 se tedy nese ve znamení volební kampaně, která již neoficiálně začala. Politická situace bude nepochybně ovlivněna složitou ekonomickou situací země, vládnoucí PF je v této souvislosti nejvíce zranitelná. Výsledek voleb nelze předvídat, budou ale velmi těsné.

Ani rok 2016 nebude pro Zambii lehký, díky nedostatku dešťů hrozí neúroda, bude postižena energetika, výpadky elektrického proudu dále postihnou důlní průmysl i výrobu. Vláda sice usiluje o diverzifikaci ekonomiky a snížení jednostranné závislosti na vývozu mědi, slibuje rychlé budování nové infrastruktury, nových energetických zdrojů, výstavbu bytů, nemocnic, hloubení nových vrtů, rozvoj turistiky, zemědělsko-zpracovatelského průmyslu atd., to je ale úkol na dlouhá léta. Na ambiciózní plány vláda v současné situaci nemá dostatek finančních prostředků, naopak realizaci většiny velkých projektů musela pozastavit.

Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s 5% růstem HDP, velmi ambiciózním snížení deficitu státních financí až o 3,1% (na 3,8% HDP), udržením jednociferné inflace 7,7%, snížením domácího zadlužování, urychlením diverzifikace ekonomiky, růstem turistického průmyslu, energetiky, zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Na druhé straně ovšem počítá až z 50% redukcí kapitálových výdajů. Vláda podle ministra financí hodlá opustit expanzivní fiskální politiku (investiční zadlužování), všechny zmíněné projekty mají být financovány lepším výběrem daní. Rozpočet počítá s příjmy 42,66 mld. KW (3,56 mld. USD), výdaje by měly dosáhnout výše 53,14 mld. KW (4,43 mld. USD). Deficit by měl být financován vydáním eurobondů ve výši 6,07 mld. KW (0,5 mld. USD) a domácími půjčkami. Rozpočet je ale vzhledem k přetrvávající nízké ceně mědi a trvajícímu suchu nereálný, MMF např. počítá s růstem HDP pouze ve výši 2,7%, inflace se má vyšplhat až ke 20%. Rok 2016 je navíc rokem volebním – fiskální disciplína vlády nebude před volbami nijak striktní. Deficit státního rozpočtu se pravděpodobně dále prohloubí.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

% HDP

2011

2012

2013

2014

2015*

Příjmy

17,5

19,1

18,4

19,0

17,3

Výdaje

19,3

22,3

25,1

24,5

25,5

Saldo

-1,8

-3,2

-6,7

-5,5

-8,1

Zdroj: EIU, * odhad

Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s velmi ambiciózním snížení deficitu státních financí na 3,8% HDP, snížením domácího zadlužování,  až 50% redukcí kapitálových výdajů. Vláda podle ministra financí hodlá opustit expanzivní fiskální politiku (investiční zadlužování), všechny zmíněné projekty mají být financovány lepším výběrem daní. Rozpočet počítá s příjmy 42,66 mld. KW (3,56 mld. USD), výdaje by měly dosáhnout výše 53,14 mld. KW (4,43 mld. USD). Deficit by měl být financován vydáním eurobondů ve výši 6,07 mld. KW (0,5 mld. USD) a domácími půjčkami. Cíle rozpočtu budou ale vzhledem k přetrvávající nízké ceně mědi a trvajícímu suchu obtížně splnitelné, rok 2016 je navíc rokem volebním – fiskální disciplína vlády nebude před volbami nijak striktní.

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zambie je stále ještě z velké míry závislá na vývozu mědi, příjmy na běžném účtu budou záviset na jejich cenách na světových trzích. Bilanci běžného účtu zhoršuje vysoká poptávka po zahraničním zboží, a po službách zejména v těžebním a stavebním sektoru a nutnost dovážet elektřinu.

(mil.   USD)

2012

2013

2014*

2015*

běžný   účet

1248

- 219

-401

-1414

kapitálový   účet

233

278

202

162

finanční   účet

-836

-432

748

152

 

devizové   rezervy

3042

2684

3078

2968

zahraniční dluh

5935

6061

7367

8918

Zdroj: IMF, EIU, * odhad

IMF hodnotí riziko předlužení země jako nízké, nicméně zranitelnost díky vyšším fiskálním deficitům a rychlejšímu zadlužovní v posledních dvou letech roste.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Zambijský bankovní systém se rychle rozvíjí a poskytuje všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, kreditní a platební karty atd.). Úvěry jsou poskytovány na vysoký úrok (až 25% u krátkodobých půjček). Užívání kreditních karet při platbách v supermarketech, hotelech, zejména ve velkých městech je běžné.

Bankovní prostředí bylo v Zambii liberalizováno. Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Bank of Zambia. Prováděcí předpis č. 33 k zákonu o Zambijské centrální bance ze dne 18. 5. 2012 nakazuje v domácím peněžním styku využívat pouze domácí měnu, a to pod hrozbou nezanedbatelných trestů odnětí svobody. Vláda zároveň dalším prováděcím předpisem nařídila všem zambijským vývozcům, aby k příjmu zahraničních plateb používali účty vedené u zambijských bank. Prováděcím předpisem (SI 32/2012) získalo ministerstvo financí pravomoc přímo monitorovat transakce všech vývozců a dovozců zboží a služeb o minimální hodnotě 10 000 USD. Hlavním deklarovaným smyslem těchto opatření je snížení daňových a celních úniků. Centrální banka v listopadu 2015 zvýšila základní úrokovou míru na 15,5%, zrušila strop koncových úrokových sazeb komerčních bank (běžný úrok dosahuje až 25%) Minimální kapitalizace bank (tzv. vlastní kapitál - Tier 1 capital) byla zvýšena z 10 mil. USD na 100 mil. USD.

V Zambii je v současnosti zaregistrováno následujících 19 komerčních bank: AB Bank Zambia, Access Bank Zambia, African Banking Corporation Zambia,  Bank of China (Zambia), Barclays Bank Zambia, Cavmont Capital Bank, Citibank Zambia, Ecobank Zambia, Finance Bank Zambia, First Alliance Bank Zambia, First National Bank Zambia, Indo-Zambia Bank, Intermarket Banking Corporation, International Commercial Bank Zambia, Investrust Bank, Stanbic Bank Zambia, Standard Chartered Bank, United Bank for Africa Zambia, Zambia National Commercial Bank.

Dozor nad pojišťovnami je v Zambii v rukou Pensions and Insurance Authority. Na jejích webových stránkách je pravidelně aktualizován seznam autorizovaných zajišťoven a pojišťoven. V současné době jsou v Zambii zaregistrovány dvě zajišťovny (Zambian Reinsurance Company Ltd a Prima Reinsurance Plc) a 23 pojišťoven: Madison General Insurance Company Zambia Ltd, Madison Life Insurance Company Zambia Ltd, Diamond General Insurance Ltd, Goldman Insurance Ltd, African Life Assurance Company Ltd, Phoenix of Zambia Assurance Company (2009) Ltd, Professional Life Assurance Ltd, Professional Insurance Corporation Zambia Ltd, Mayfair Insurance Company Zambia Ltd, Advantage Insurance Ltd, Blue Assurance Services (Z) Ltd, Meanwood General Insurance Company Ltd, General Alliance Insurance (Z) Ltd, ZSIC Life Ltd, ZSIC General Insurance Ltd, Focus Insurance Company Ltd, NICO Insurance Zambia Ltd, African Grey Insurance Ltd, Hollard Life Assurance (z) Ltd, Hollard Insurance Zambia Ltd, Barclays Life Zambia Ltd, Metropolitan Life Zambia Ltd, A Plus General Insurance Ltd.


Další informace viz: http://www.boz.zm/http://www.pia.org.zm/

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

A. Přímé daně:

a) Zdaňování příjmů právnických osob:

 • standardní sazba                                                                35 %
 • firmy obchodované na Lusacké burze                                   33 %
 • Příjmy nad 250 mil ZMW v bankovním a telekomunikačním sektoru jsou zdaněny sazbou 45 %

Zvláštní sazby jsou uplatňovány pro zemědělce (10 %), vývozce tzv. netradičních komodit (15 %), obchodní aktivity spojené s charitativní činností (15 %) a výrobce chemických hnojiv (15 %). Speciální daňový režim existuje rovněž pro společnosti působící v těžbě (30%) či telekomunikacích. Společnosti operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných Zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (ZDA Act) z roku 2006, působící ve  venkovských oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích jsou po dobu prvních pěti let osvobozeny od placení daní, po další tři roky jsou jim daně sníženy o 50 % a po následující dva roky jsou jim daně sníženy o 25 %. http://www.zda.org.zm/?q=content/investment-incentives

b) Zdaňování příjmů fyzických osob: Uplatňovány jsou progresivní sazby příjmů:

 • do 3000 ZMW        0 %
 • do 3800 ZMW        25 %
 • do 5900 ZMW        30 %
 • výše                      35 %
   

c) Další přímé daně:

 • Daň z dividend                                                                               15 %
 • daň z úroků                                                                                   15 %
 • Daň z příjmu z licencí a manažerských a poradenských služeb            20 %
 • Daň z nájmu                                                                                  10%
 • Daň z dluhopisů                                                                              15 %
 • Daň z provize                                                                                  20 %
   

B. Nepřímé daně:
 

a) DPH: Standardní sazba DPH je16 %. Osvobozeny jsou základní potraviny, dodávky pro zemědělství, zdravotnictví a školství, doprava, vodní hospodářství a prodej půdy, resp. obytných prostor.
 

b) Celní sazby: Výše celních sazeb se pohybuje v rozmezí od 0 % do 25 %.

Podrobné informace viz: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/zambia/paying-taxes/, https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Zambia.pdf, https://www.zra.org.zm/; http://www.zambialii.org/files/zm/legislation/act/2006/11/zdaa2006236.pdf; https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/et/Documents/tax/ZA_Fiscal_Guide_2015_29012015.pdf

 

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: