Zambie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Zambijský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel mimo městské aglomerace velmi nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADECu nebo COMESa. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Zambii je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve řadě zemích oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera….) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Distribuci zboží v Zambii ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Limitujícím faktorem je i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Zboží je do Zambie většinou dováženo nákladními auty přes přístav v Durbanu a Port Elisabeth (JAR), méně Beira (Mosambik), Dar es Salaam (Tanzánie) nebo Walvis Bay (Namibie).

Spotřební zboží lze na místním trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce (Shoprite, Spar...). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci. Přímý osobní styk s klientem je základním předpokladem prodejního úspěchu. ČR dosud nemá v Zambii vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným faktorem zůstává cena výrobku a kvalita záručních a pozáručních služeb.

Propagační materiály je nutno nabízet zásadně v anglické jazykové verzi. Místní zástupci kladou důraz na ochotu nových dovozců investovat do marketingu.

 

 

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz http://www.zambiaimmigration.gov.zm/). Zambijská vláda upřednostňuje, aby případní zahraniční investoři vyškolili a zaměstnali místní síly a dali jim přednost před zaměstnáním cizinců. Při posuzování žádostí o pracovní povolení se dále přihlíží k tomu, zda bude zaměstnání konkrétního cizince znalostním či kapitálovým přínosem pro státní hospodářství a zda nebude představovat potenciální finanční zátěž pro vládu.

Podmínky pro zaměstnání cizinců se liší v soukromém, vládním a polostátním či nevládním sektoru. V každém z těchto případů je však nutné žádat o pracovní povolení před příjezdem do země. Mj. je požadován výpis z trestního rejstříku, dokumentace potvrzující požadovanou kvalifikaci, oficiální nabídka práce, platný pas, vyplněná žádost (form 23) a dvě pasové fotografie.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČSSR a Zambií byla sice uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha 18. 6. 1987), podle které by měla být v případě potřeby poskytnuta nutná zdravotní péče občanům smluvních stran bezplatně. Sukcese této smlouvy ve vztahu k ČR nebyla zatím zambijskou vládou potvrzena. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově zpravidla není dostupná ani nejzákladnější péče. Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Doporučená lékařská zařízení : viz kapitola 7.3.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k tomu, že jde o zemi bez přístupu k moři, je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý a dlouhý proces. Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací, časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat fakturu, které musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing List). Pro statistické účely je vyplňován formulář Import Declaration Form. Dovozce rovněž vyplňuje formulář Zambia Revenue Authority (ZRA) form CE 20.

Výběrem cel a dalších daní je pověřen Zambijský finanční úřad – Zambia Revenue Autority (ZRA). Ten kromě toho vydává i licence pro výrobní podniky osvobozené od některé z forem cel či daní, pro celní sklady a další regulace týkající se dovozu a vývozu zboží. Verdikty ZRA je možno rozporovat prostřednictvím Revenue Appeals Tribunal. Příslušným zákonem, řídícím výběr daní a cel je Customs and Excise Act.

Podle výše zmíněného zákona musí být veškeré dovozy deklarovány v bodě přechodu hranic, a to s výjimkou subjektů, kterým byla ze strany ZRA udělena licence k celní deklaraci. ZRA používá pro celní deklaraci systém ASYCUDA z dílny UNCTAD. Za příjem a zpracování celních dokumentů (formulář CE 20) a další podklady se platí správní poplatek (jednak pro zanesení do systému ASYCUDA, jednak za zpracování údajů z formuláře). Přestože ZRA uvádí, že standardní doba stanovení cla v případech, kdy je veškerá dokumentace uspokojivě připravena a kdy se jedná o prověřeného dovozce hradícího cla prostřednictvím zvláštního bankovního účtu, nepřesáhne 8 hodin, zkušenosti ukazují na výrazně delší čekací lhůty.

ZRA standardně uplatňuje k určení výše cla metodu c.i.f., od roku 2000 však postupně přechází na metodiku WTO. Při porovnávání deklarované hodnoty zboží s podobnými importními případy ale může docházet ze strany celní správy ke komplikacím.

Celní tarify jsou rozděleny do čtyř kategorií. Do prvních dvou spadají suroviny zatížené dovozním clem 0% - 5 %, do třetí spadají polotovary (clo 15 %) a do čtvrté pak hotové výrobky zatížené clem 25 %. Zvýhodněné tarify jsou ale uplatňovány na zboží mající původ ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market of Eastern and Southern Africa – COMESA) a v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC). Od cla jsou osvobozeny dovozy léků, veterinárních léčiv a zboží, vybavení nemocnic, počítačové součástky, hnojiva a osivo, strojní zařízení pro těžební průmysl a zemědělství. Další redukce cel jsou možné u některých investičních celků a zařízení a na většinu materiálů a surovin, používaných místním zpracovatelským průmyslem. Zvýhodněné sazby mohou získat rovněž noví investoři operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných Zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (ZDA Act) z roku 2006 http://www.zra.org.zm/. Vybrané položky, jako jsou např. mýdla a rostlinné oleje na vaření, podléhají zvláštním ochranářským celním sazbám.

Kromě ochrany domácích výrobců celními sazbami je dovážené zboží předmětem dalších administrativních, fytosanitárních a jiných překážek. Administrativní překážky jsou často zdůvodňovány nároky na ochranu spotřebitelů. Nejvíce se to dotýká dovozů kukuřice a z ní odvozených produktů, ovoce a zeleniny, drůbeže, mléka a mléčných produktů. Dále jsou často různými způsoby omezovány dovozy dětského sušeného mléka, mořských plodů a ryb. Nemalou zátěží pro dovozce jsou i korupční praktiky například na straně dopravní policie.

Zvláštní certifikace je požadována pro dovozy masa a masných výrobků (Veterinární služba), rostli, rostlinných výrobků a osiva (Mount Makulu Research Station), potravin a léků (Ministerstvo zdravotnictví and Úřad pro kontrolu léčiv) a střeliva a zbraní (Zambijská policie) http://www.zra.org.zm/Good_Exportation_Importation.php. Zakázán je dovoz pornografického zboží nebo zboží ohrožujícího veřejné mravy, zboží vyrobené vězni, objektů pocházejících z divokých zvířad chráněných CITES (např. slonoviny).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc ověřená notářem). Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců. Prvním krokem k založení společnosti je registrace jména a následně společnosti či pobočky v obchodním registru Patents and Companies Registration Agency (PACRA). Dále se vyžaduje registrace plátce daní na Zambia Revenue Authority a pro účely sociálního zabezpečení na National Pension Scheme Authority.

Nejlepším způsobem je kontaktovat jednotné místo (One Stop Shop) při Zambia Development Agency, které by mělo vyřídit všechny formality spojené se založením firmy. Byla zrušena povinnost minimálního kapitálu společnosti, polovina řídících pracovníků místního podniku musí trvale sídlit v Zambii. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: Daily Mail, The Post, Times of Zambia a Lusaka Times. Původní monopol státní televize a rozhlasu ZNBC je postupně omezován vydáváním licencí pro další stanice. V roce 2012 byly uděleny licence třem novým televizním stanicím: City Channel Cable Network Television, Prime Television a Echo Television a několika FM rádiím.

Nová média, včetně sociálních sítí, zatím v Zambii hrají omezenou roli. Přesto i v této oblasti dochází k velmi rychlým změnám a šíření internetu nabralo v posledních letech na rychlosti. Více než polovina obyvatel má nyní přístup k mobilním telekomunikačním prostředkům, cca 9 % k internetu. Mobilní datové služby na bázi 3G byly na trh uvedeny v roce 2011, k dispozici je nyní i připojení pomocí technologie WiMAX. Od poloviny roku 2014 jsou k dispozici mobilní datové přenosy prostřednictvím technologie LTE (4G).

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2. Nejvýznamnější obchodně-prezentační akcí dostupnou zahraničním firmám je Mezinárodní veletrh v Ndole, který se koná každoročně na přelomu června a července.

Vzhledem k neexistujícímu povědomí zambijských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná, v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické i evropské, americké a asijské konkurenci. Veškeré marketingové agentury v Zambii musí být ze zákona registrovány při Zambijském marketingovém ústavu (Zambia Institute of Marketing).

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Zambii registrovat (PACRA).

Zambie je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranuduševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Zambie signatářem dohody TRIPS. Zambie je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Ochrana duševního vlastnictví je dále zohledněna v zambijské ústavě i šestnácti zákonech (mj. Copyright and Performance Rights Act z roku 2010, Registered Designs Act z roku 1994, Patents Act z roku 1987 aj.).

V praxi však implementace mezinárodních závazků i vlastní legislativy není na dostatečné úrovni. Prodej pirátských hudebních nahrávek, filmů počítačového softwaru je nicméně velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit. Zambijská vláda v dubnu 2015 avizovala novou kampaň za pozvednutí standardů na tomto poli. Mj. hodlá důsledněji prosazovat ochranu některých druhů originálního zboží ochrannými prvky a trestat padělatele.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zambijská správa veřejných zakázek (Zambia Public Procurement Authority) publikuje veškeré státní zakázky a tendry v hodnotě nad 80000 USD, v roustoucí míře přitom využívá webové stránky www.zppa.org.zm. V roce 2015 ZPPA ohlásila spuštění plně elektroncikého systému veřejných zakázek (E-GP system), který má mj. usnadnit účast zahraničních subjektů v tendrech. Většina tendrů nicméně nadále zůsátává dostupná pouze v tištěném tisku.

Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat způsob a místo řešení sporů. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání. Soudy jsou sice vcelku objektivní, jejich rozhodování je ale pomalé.

Zambie je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních arbitrážních rozhodnutí z roku 1958. Na základě zákona Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act jsou v Zambii uznávány rozhodnutí cizích soudů na základě reciprocity. Zákon o investicích stanovuje, že poškozená strana by nejprve měla vést soudní spor u Zambian High Court, pokud neuspěje, může spor řešit v zahraničí. Rohodnutí tohoto soudu pak Zambie uzná. Arbitráž je možná i v zahraničí.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

 

 

 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána, při přípravě doby jednání je zpravidla nutné plánovat rezervu.

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit přežívající britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Úřady jsou funkční, nicméně rozhodovací procesy státních institucí jsou zdlouhavé. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů.

Oficiálním jazykem země je angličtina, ale v Zambii se hovoří dalšími cca 70 jazyky, z nich většina patří do jazykové skupiny bantu. Sedm z nich (bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanya) je využíváno i pro vzdělávací a administrativní účely.

Oficiální měnou je zambijská kwacha, dělí se na 100 ngwee. Průměrný kurz 2015: 1 USD = 8,63 KW, (k 10. 5. 2016 je kurz 1 USD = 9,9 KW. V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami jihoafrický rand a  USD. Na zambijském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden - New Year´s Day (Nový rok)
 • Velikonoční pátek, pondělí (pohyblivé)
 • 1. květen - Worker´s Day (Svátek práce)
 • 25. květen - Africa Day  (Den Afriky)
 • první pondělí v červenci - Heroes´ Day (Den hrdinů)
 • první úterý v červenci - Unity Day (Den jednoty)
 • první pondělí v srpnu - Den zemědělců
 • 24. říjen - Den nezávislosti
 • 25. prosinec - Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • 26. prosinec - Boxing Day (2. svátek vánoční)

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba úřadů, bank a obchodů je zpravidla v období pondělí – pátek od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 16:00. O sobotách pak od 8:30 do 12:00. Supermakety mají otevřeno každý den do 20:00.

Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Dokumenty:

Cesovatel musí mít platný cestovní pas, a to alespoň 90 dnů od data vydání víza. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů. V případě, že přijíždí do Zambie ze země s epidemickým výskytem žluté zimnice, může být vyžadován mezinárodní očkovací průkaz s platnou vakcinací proti této nemoci. Tentýž doklad vyžadují např. i imigrační orgány Jihoafrické republiky u všech osob, které podle záznamů v cestovním dokladu v minulosti navštívily Zambii.

Víza - režim vstupu:

Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie. Turistická víza pro jeden vstup lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv. Appendix B. V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum  v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou částku). Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, již po 30 dnech je ovšem nutné požádat místní cizineckou policii o prodloužení pobytu. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Vícerázová víza se na hranicích neudělují.

Poplatky za víza (platné v květnu 2016):

 • vízum pro jeden vstup 50 USD
 • vízum pro dva vstupy 80 USD
 • vízum pro více vstupů 80 USD
 • jednodenní vízum 20 USD

Na vybraných přechodech (včetně mezinárodních letišť v Lusace a Livingstonu) probíhá pilotní projekt výdeje jednotného víza za 50 USD opravňujícího návštěvu Zambie i Zimbabwe (tzv. Univisa). Praktických zkušeností s tímto postupem je však zatím málo.

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz http://www.zambiaimmigration.gov.zm/).

Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Zambie v Berlíně, kde je nutno žádat o víza za jiným než turistickým účelem:

Embassy of the Republic of Zambia

Axel-Springer Strasse 54 A

10117 Berlín

tel.: + 49 30 2062940

fax: + 49 30 20629419

web: www.zambiaembassy.de

Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Zambie, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Kriminalita v Zambii je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto však se nedoporučuje cestovat individuálně. Je dbát obecných zásad bezpečnosti a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a drobné krádeže. Riziko loupežných přepadení je nejvyšší v chudinských čtvrtích Lusaky a v oblastech hraničících s Konžskou demokratickou republikou. Přesuny vozem je lépe provádět za světla, jízda v noci je riskantní (neosvětlená vozidla, zvířata na silnici aj.), vůz je lépe za jízdy zamykat.Rovněž se nedoporučuje viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění apod.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Obchody jsou v Lusace a větších městech velmi dobře zásobeny. V samotné Lusace, ale i ve všech větších městech, již existuje několik velkých nákupních center odpovídajících standardům známým například z ČR. V těchto místech, ve větších hotelích a na moderních benzinových pumpách je možné platit běžnými platebními kartami (nejlépe VISA), postupně se rozšiřuje i síť bankomatů. Na většině dalšího území je přesto platba v hotovosti stále jedinou možností. Směnit lze maximálně 1000 USD/den (5000 USD/měsíc).

Před cestou do Zambie by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování. Není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, tetanu, tyfu, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Je třeba se vyhnout kopupání ve stojatých vodách (včetně jezer), kde se vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. V Zambii je velmi rozšířeno onemocnění AIDS.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzulovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Zambii volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

V Zambii se jezdí vlevo. Řidiči musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Maximální povolená rychlost v obci je 50 km/h a mimo obec 100 km/h, kontroly jsou často zaměřené na vybírání pokut. Příslušníci policie, pod jakoukoliv záminkou, požadují zaplacení “pokuty”, nevracejí zadrženým řidičům jejich doklady, čímž z nich činí svá rukojmí. Doporučuje se zachovat maximální klid a předkládat pouze legalizované kopie dokladů.

Veřejná doprava je funkční. Železniční doprava funguje na trati do Tanzánie a Lusaka – Livingstone, spolehlivost a kvalita těchto spojů je však velmi proměnlivá. Přímé letecké spojení do Evropy z Lusaky neexistuje, cestovat lze společností Emirates přes Dubaj či přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Vnitrostátní lety zabezpečuje např. společnost Proflight. V zemi a regionu dále působí několik malých soukromých (charterových) či nízkonákladových společností (Fastjet). Nejlepším způsobem  vnitrostátní dopravy je dálkový autobus – linky spojují všechna velká města v Zambii i v okolních zemích.

Celní předpisy:

Bezcelně je možno dovézt zboží pro osobní potřebu, m.j. 400 kusů cigaret nebo 500 g tabáku a celkem 2,5 litru alkoholických nápojů. Pro statistické účely se vyžaduje celní prohlášení při dovozu zahraniční měny a zboží přesahující 5000,- USD. Množství dovážené zahraniční měny není omezeno. V Zambii existuje velmi přísný zákon proti pašování drog, za které jsou považovány i některé běžné léky. Na dovoz léků je vždy nutné mít původní lékařský předpis. Vývoz přírodnin je povolen pouze se souhlasem Zambia Wildlife Authority. Bližší informace je možné získat na webových stránkách Zambijského celního úřadu: www.zra.org.zm

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: