30 procent OZE do roku 2030. Vláda schválila ambiciózní plán na dekarbonizaci české ekonomiky a zvýšení energetické bezpečnosti

Vláda dala na svém jednání 18. října zelenou aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (nebo také NEKP), který určuje parametry českého energetického mixu s ohledem na nutnost snižování emisí skleníkových plynů.

Obnovitelné zdroje mají do roku 2030 podle aktualizovaného plánu pokrývat 30 % české spotřeby energie, a kromě snížení emisí tak i posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky, a zaručit nižší a stabilnější ceny pro spotřebitele.

Ilustrační fotografie

„Nový plán pro energetiku a klima je rozhodně dobrým základem pro budoucí dekarbonizaci české ekonomiky. Oproti verzi z roku 2015, která zvyšovala podíl obnovitelných zdrojů jen o pár procentních bodů, míří letošní aktualizace téměř k zdvojnásobení podílu zelené energetiky. Bezemisní energie však bude Česko potřebovat ještě ambicióznější cíle, pokud má zůstat zachovaná konkurenceschopnost naší ekonomiky a pokud chceme chránit domácnosti před výkyvy cen energie na trhu,“ hodnotí NEKP Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Bude teď na společné práci nás všech, aby se podařilo prosadit tolik potřebné akcelerační zóny pro rychlejší rozvoj větrných a velkých fotovoltaických zdrojů, dokončit přijetí legislativy umožňující akumulaci a agregaci flexibility, zavést opravdu funkční model komunitní energetiky a nastavit obecně prostředí pro investory tak, aby pro ně Česko představovalo stabilní zemi otevřenou novým inovativním projektům čisté energetiky. Jen pokud tyto příležitosti k dobrému nastavení podmínek využijeme, budeme moci vyrábět více domácí, zelené energie,“ komentuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. 

Potenciál pro výstavbu nových čistých zdrojů je v Česku přitom obrovský. Za pomoci evropských fondů může Česko podle studie společnosti Deloitte vypracované pro Svaz moderní energetiky do 2030 vybudovat 17 gigawattů nových bezemisních zdrojů, zejména větrných a slunečních elektráren. Naopak, pokud potenciál nevyužijeme, hrozí, že evropské zdroje peněz vyschnou a budování nových zdrojů po roce 2030 bude mnohem dražší. Zároveň celoevropský cíl zvyšování podílu OZE na spotřebě energií je podle nedávno schválené směrnice RED III na úrovni 42,5 % v roce 2030 potenciálním navýšením cíle na 45 %. Česká republika tak bude v produkci čisté energie zaostávat za evropským průměrem a měla by se pokusit se co nejvíce evropskému cíli přiblížit.

Ministři na Radě pro energetiku schválili klíčovou úpravu pravidel trhu s elektřinou

„Oproti první verzi klimaplánu vidíme pozitivní posun v tom, že se drasticky zvýšily cíle v souladu s tím, co sektor dlouhodobě říká. Již v roce 2023 jsme tak splnili víc než polovinu cíle původního plánu. I tak ale aktuální verze podle nás není dostatečně ambiciózní a podceňuje schopnosti a možnosti sektoru. Při odstranění bariér při povolování a při posílení distribučních a přenosových kapacit počítáme, že do roku 2030 by se mohlo postavit přinejmenším 12-15 gigawatt nových solárních elektráren,“ říká Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace s tím, že prostor pro zlepšení asociace vidí mimo jiné v deklarování cílů pro odstranění bariér při povolovacích procesech. 

„Pro rozvoj OZE nemůžeme pouze spoléhat na akcelerační zóny, od kterých zatím nevíme, co od nich čekat a zda vůbec budou existovat dřív než v roce 2026 či později. Doufáme tedy, že se podaří cíl pro obnovitelné zdroje navýšit, a především jasně deklarovat, že se nejedná o horní strop a bude možné cíle i překročit. Málo ambiciózní jsou pro nás i cíle v oblasti větrné energie, která díky své komplementaritě pomůže stabilizovat síť při masivním rozvoji solárních elektráren,“ dodává Krčmář.

Jak ušetřit za energie? S unikátními izolačními nátěry uspěli Češi i za hranicemi

„Aktualizovaný NEKP reaguje adekvátně na výrazné změny energetického trhu, zejména v otázce násobně vyšších cílů v oblasti OZE, což je dobrá zpráva. Je však důležité, aby stát nezapomněl i na konkrétní cíle v oblasti akumulace energie a flexibility. Zajištění dostatečných kapacit úložišť energie a zdrojů flexibility, zejména na straně spotřeby, je totiž nutné nejen pro bezpečný a stabilní rozvoj OZE, ale členským státům stanovení závazných cílů i v této oblasti ukládá i Evropská unie,“ upozorňuje Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Dekarbonizaci české ekonomiky a posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti státu pomůžou i další dokumenty, které jsou momentálně předmětem jednání. Už zítra 19. 10. bude Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny diskutovat o novele Lex OZE 2, která zavede v Česku komunitní energetiku. V mezirezortním připomínkovém řízení je také novela Lex OZE 3, která transponuje legislativu Evropské unie v oblasti akumulace a agregace energie. Stát by měl do konce roku také předložit novelizovanou Státní energetickou koncepci.

Redakčně upravená tisková zpráva Svazu moderní energetiky

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme