Velká Británie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

Velká Británie

Velká Británie patří mezi přední obchodní partnery ČR. V posledních letech je pro nás pátým největším exportním trhem.

Pokud jde o dovoz, řadí se na přední pořadí druhé desítky zemí, z nichž dovážíme nejvíce zboží. Od roku 2001 dosahujeme kladné saldo obchodní bilance, jehož objem v posledních letech výrazně vzrostl s ohledem na pokles britského exportu do ČR.  

V roce 2019 představoval podíl na celkovém vývozu ČR 4,5 %, na dovozu 1,7 % a na obratu 3,2 %. Bylo dosaženo „rekordního“ aktiva obchodní bilance v hodnotě téměř 138 mld. CZK, což je po Německu a Slovensku třetí nejvyšší aktivum.  

Od roku 1999 dosahovalo průměrné roční tempo růstu do UK vyšších hodnot, než to bylo u celkového českého vývozu. Od tohoto „historického“ schématu se odlišují tempa růstu vývozu v posledních čtyřech letech, tedy od roku, kdy začal proces vystoupení UK z Evropské unie. 

Struktura vývozu nezaznamenala v posledních dvou letech výraznější změny. Nicméně lze konstatovat nezvykle vysoký podíl strojů a dopravních prostředků. Spolu se skupinami tržních a průmyslových výrobků tvoří více než 93 % našeho vývozu. Není bez zajímavosti, že struktura našeho vývozu v roce 2019 je v podstatě shodná s rokem 2008, tedy před hospodářskou recesí 2008–2009.  

V dovozu je podíl skupin tržních a průmyslových výrobků daleko nižší (cca 66 %). Na rozdíl od vývozu zaznamenala struktura dovozu značné pohyby, a to především v důsledku prudkého snížení dovozu strojů a dopravních zařízení. Naprosto jiná je situace v dovozu. Zatímco dovoz silničních vozidel si udržel v posledních dvou letech přibližně stejný podíl, během jednoho roku se pronikavě snížilo procento dovozu elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (absolutní pokles téměř o 10 mld. CZK) a poměrně značně klesl dovoz kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat (absolutně o cca 5,5 mld. CZK). 

Smluvní a institucionální rámec  

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie. EU a UK se nakonec podařilo uzavřít výstupovou dohodu, která upravuje vzájemné vztahy. Díky ní platí až do konce roku 2020 přechodné období, během kterého se pro podnikatele prozatím nic nemění – na UK se nadále pohlíží jako by bylo členem EU. 

Součástí vypořádání ve výstupové dohodě je i protokol o Irsku a Severním Irsku. Protokol upravuje fungování na Irském ostrově ve světle dědictví historických sporů. Nový britský premiér prosadil, aby zůstala funkční celoostrovní ekonomika, tím pádem se na Severní Irsko budou nadále vztahovat předpisy vnitřního trhu, byť zůstává členem britské celní unie. V Irském moři se tak de facto vytváří hranice rozdělující Spojeného království. Zásadní zůstává implementace a dozor nad tímto mechanismem tak, aby nebyla ohrožena integrita vnitřního trhu a nedocházelo k nelegálnímu obchodu. 

Během února 2020 EK představila návrh komplexního mandátu pro jednání o dvou hlavních pilířích – ekonomickém a bezpečnostním, zastřešených jedním institucionálním rámcem. Na rozdíl od EU, která se připravuje na jednání o komplexní dohodě, prioritou UK je dojednání obchodní dohody založené na modelu dohody o volném obchodu (po vzoru dohody CETA), doplněné o další sektorové dohody, avšak bez jednotného zastřešení. Výzvou pro budoucí jednání tak bude nejen nedostatek času – UK totiž odmítá prodloužení přechodného období, ale i odlišnost ambicí obou stran. Situaci navíc komplikuje epidemie koronaviru COVID19. 

Pro ČR je prioritou komplexní, ambiciózní a vyvážený preferenční vztah s minimem překážek, který by pokrýval celou šíři ekonomické spolupráce – zboží (vč. úzké regulatorní spolupráce a celní spolupráce), služby a digitální obchod, veřejné zakázky, horizontální ustanovení jako práva duševního vlastnictví, a nastavoval vyšší než mezinárodní standard – tj. odrážející vzájemnou blízkost a ekonomickou provázanost obou partnerů. 

UK je pro ČR 5. největším exportním trhem a také obchod v oblasti služeb není nevýznamný. Důležitý je zejména pro některé sektory, jako např. automobilový, strojírenský, elektrotechnika, stavebnictví či dopravní, IT a poradenské služby. Podle různých studií a analýz by ČR měla být  
v důsledku Brexitu jedním z nejvíce zasažených členských států EU. 

V platnosti jsou následující dohody, vztahující se k bilaterálním obchodním vztahům: 

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10.7.1990  
(v platnosti od 26.10.1992). Vzhledem k tomu, že se předpokládá podpis Dohody o ukončení platnosti dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic, které mají uzavřeny členské státy EU (tzv. „intra-EU BITs“) a UK se k ní vzhledem k Brexitu nepřipojí, požádalo MF ČR britskou stranu  
o souhlas s ukončením oboustrannou dohodou – dosud bez reakce. 

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsaná v Londýně dne 5. 11. 1990 (vstup v platnost 20. 12. 1991). 

Akce 2020/2021  

 • Jsme připraveni podílet se na jednáních vrcholných návštěv, či na projektech ZÚ a ZK Londýn (podnikatelské mise, sektorové mise, PROPED, veletrhy apod.). 

Významné veletrhy a projekty ekonomické diplomacie ve Velké Británii 

 • HRC se zaměřením na hospitality sektor, 
 • Defence & Security 2020 ve Farnborough (obranný a bezpečnostní průmysl; březen), 
 • Farnborough International Airshow (letecký průmysl; červenec), 
 • Defence & Security Equipment International (2021), 
 • Spring Fair v Birminghamu (interiér, design a umělecká řemesla). 

Projekty ekonomické diplomacie (PROPED): 

 • Czech Beer Day,
 • CE ICT Start-ups,  
 • Czech Wine Day,  
 • Česko – britský vesmírný průmyslový den (spolupráce v oblasti kosmických aktivit), 
 • Czech British Defence Day. 

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Velká Británie

Doporučujeme