ESG: Jakým výzvám čelí stavebnictví?

Sektor stavebnictví, jako nespočet dalších odvětví, je silně vystaven riziku udržitelnosti. Téma udržitelnosti ale není pro tento sektor pouze rizikem, je také velkou příležitostí pro společnosti získat vedoucí pozice a lepší konkurenceschopnost na trhu.

Pojem udržitelné chování firem ve stavebním sektoru je potřeba vidět z více úhlů. V rámci ESG se nesledují pouze témata spojená s životním prostředím, ale také témata společenské odpovědnosti a řízení podniku.

Ilustrační fotografie

Dopad na životní prostředí

Jednotlivé ESG ukazatele jsou ovlivňovány celým životním cyklem budov od návrhu a výstavby až po údržbu a případnou demolici. V procesu návrhu a výstavby mohou být ESG faktory zlepšovány výběrem materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, zajištěním bezpečnosti a zdraví pracovníků. V procesní fázi jsou důležitými faktory ovlivňujícími udržitelnost budov například energetická náročnost nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Výstavba a provoz budov má také nepopíratelný dopad na životní prostředí i z pohledu produkce odpadu, spotřeby vody a vlivu na krajinu.

Jak ovlivní firmy nová směrnice o ESG? Přinášíme shrnutí vývoje v tematice ESG za rok 2022

Výzvy ve stavebnictví a nefinanční reporting

Stavebnictví čelí komplexním výzvám, jelikož musí zohledňovat stále přísnější předpisy týkající se bezpečnosti, dopadu na zdraví, dále udržitelnosti a zároveň usiluje o snižování nákladů. Nejen tyto výzvy se řeší ekologičtějšími, k životnímu prostředí šetrnějšími postupy, které jsou umožňovány moderními technologiemi. Právě technologické inovace stojí za špičkovými postupy pro navrhování a výstavbu budov, které jsou méně energeticky náročné, s nižší uhlíkovou stopou.

Další výzvou pro stavební společnosti je monitorování a analyzování dodavatelů a dodavatelského řetězce. Stavební společnosti potřebují znát detailní informace o dodavatelském řetězci, aby měly transparentní a ověřitelné informace o původu potřebných surovin a etických pracovních podmínkách.

Detailní informace o dodavatelském řetězci a mnoho dalších informací je zapotřebí sesbírat a zanalyzovat k povinnému ESG reportingu. ESG reporting se postupně bude týkat většího množství firem i ze sektoru stavebnictví. Jedná se o nefinanční reporting, který obsahuje i informace o uhlíkové stopě podniku. ESG reportingu předchází analýza a vyhodnocení relevantních témat k závěrečnému vykazování stavu podniku.

Do Česka přichází povinnost reportovat ESG. Jak se zorientovat v nefinančním reportingu?

Výzvy na společenské úrovni

Sektor stavebnictví nečelí pouze výzvám souvisejícím s konstrukcí jednotlivých budov a jejich energetickou náročností, ale také s plánováním měst a jejich celých částí. Rozložení infrastruktury v městech, plocha pro zeleň a sociální vyžití obyvatel, dostupnost a bezpečnost veřejné dopravy jsou témata, která v budoucnu v oblasti real estate budou stále více rezonovat.

V průběhu městského plánování je potřeba brát v úvahu rozmanitou strukturu společnosti, kdy lidé v různých věkových skupinách s různými zájmy mají jiné potřeby a využívají město jinak. Například rodiče s kočárky pro děti, lidé s omezenou mobilitou čelí ve městech jiným překážkám než většinová společnost. V rámci navrhování měst je potřeba vycházet z průzkumů, které se zaměřují na nerovnost přizpůsobení měst pro ženy, osoby s handicapem a další menšiny z hlediska dostupnosti a bezpečnosti.

Dále je potřeba města navrhovat do krajiny s odpovědným přístupem k životnímu prostředí, biodiverzitě a k udržitelnému hospodaření s vodními zdroji. S rostoucím tlakem spotřebitelů, regulátorů a investorů na environmentální a společenský dopad organizací se ESG reporting stal obchodní nutností. Vedení podniků je motivováno k zavádění procesů a iniciativ, které dokládají ukazatele výkonnosti ESG a dlouhodobě zabezpečují konkurenceschopnost na trhu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Stanislav Klika, ředitel pro compliance a řízení rizik, BDO

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme