Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020

3 Vize a cíle Exportní strategie

Jak již bylo řečeno, vizí Exportní strategie je maximální využití synergií plynoucích z proexportních, ale i dalších aktivit státu k vytvoření takových služeb pro export, které českým vývozcům maximálně usnadní úspěch na zahraničních trzích. Strategie tímto přispívá k širší vizi udané Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020, která chce ČR do roku 2020 dostat mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Exportní strategie chce podpořit exportéry v diverzifikaci na trhy mimo EU a v posunu v hodnotových řetězcích směrem k produkci zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou (viz Obrázek 4).

Obrázek 4: Převažující pozice ČR v produkčním hodnotovém řetězci

Převažující pozice ČR v produkčním hodnotovém řetězci

Vizí Strategie je dále přistupovat k nástrojům exportní podpory a internacionalizace z pohledu vyváženosti portfolia poskytovaných služeb. Nelze opomíjet strukturu a charakteristiky českých vývozců (viz Obrázek 5 níže), kde doposud hlavní exportní sílu tvoří české dceřiné subjekty zahraničních podniků a tradiční exportéři, zatím s velmi malým podílem rychle rostoucích inovativních podniků. Strategie, zejména s ohledem na její časový rozsah (2012–2020) musí rozumným způsobem otevírat dveře na zahraniční trhy pro všechny typy vývozců11. Pro zkušené exportéry přitom jde spíše o opatření pasivní, která jim mají usnadňovat další vývozní expanzi, nebo jim v ní alespoň nebránit, zatímco pro nové exportéry, zejména vysoce inovativní, musí jít o služby aktivní, s vyšším podílem poradenství.

K naplnění výše citovaných vizí byly pro Exportní strategii stanoveny následující cíle:

 • Hlavní cíl a specifické cíle12
 • Projektové cíle13

Obrázek 5: Členění exportních podniků

Členění exportních podniků

Hlavní cíl Exportní strategie 2012–2020

 • Zvýšení počtu exportérů a zvyšování objemu exportu a z něj plynoucích přínosů pro dlouhodobý udržitelný růst, zaměstnanost a příjmy do veřejných rozpočtů
  • Zvýšení per capita exportu o 25 % do roku 2020 s kontrolním cílem 12% v roce 2016
  • Zvýšení počtu exportérů o 15 % do roku 202014
  • Zvýšení počtu exportérů z řad malých a středních podniků o 50 % do roku 2020

Specifické cíle Exportní strategie 2012–202015

 • Diverzifikace exportu do zemí mimo EU
  • Zvýšení objemu vývozu do zemí mimo EU v korunovém vyjádření o 50 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010, s kontrolním cílem 25% do roku 2016
  • Dvojnásobné meziroční tempo růstu vývozu do zemí mimo EU ve srovnání s vývozem do EU
  • Zvýšení počtu exportérů do zemí mimo EU o 25 % do roku 2020
  • Udržení aktivní obchodní bilance se státy EU
 • Posun českých exportérů v hodnotových řetězcích do segmentů a odvětví s vyšší přidanou hodnotou
  • Zvýšení počtu vysoce inovativních exportérů (born globals, born creative) na dvojnásobek do roku 2020
  • Udržení a podle možností navýšení počtu velkých exportních projektů (nad 1 mld. Kč) realizovaných českými vývozci v průměru na 15 projektech za rok
  • Snížení produktové koncentrace o 15 % do roku 202016
  • Zvýšení objemu exportu služeb o 20% do roku 2020, zejména služeb s vysokou přidanou hodnotou
 • Maximální využití pozitivních synergií jednotlivých činností státu pro export a úspor plynoucích z komplementarity aktivit, efektivní koordinace a spolupráce všech zainteresovaných subjektů

Z hlediska Exportní strategie je dosahování hlavního cíle otázkou zejména vytváření co nejpříznivějších podmínek pro podnikání obecně. Je nutné si uvědomit, že většinu českého exportu v současné době zajišťují společnosti se zahraničními vlastníky, které v ČR mohou a nemusejí zůstat, podle toho, jak podnikatelsky příznivé zde bude prostředí. Základní podmínky a opatření pro zlepšování podnikatelského prostředí v ČR, jakož i obecně české konkurenceschopnosti na globálních trzích obsahuje Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, na kterou Exportní strategie bezprostředně navazuje (3i – hardware pro export).

Dosahování specifických cílů Exportní strategie je předmětem exportní politiky státu a jejích jednotlivých exportních nástrojů (software pro export). Souborné cíle, k jejichž naplňování přispívá Exportní strategie jako celek, jsou identifikovány v kapitole Implementace a monitoring.

Nedílnou součástí cílů této Strategie je využívání synergických efektů s dalšími politikami a úspory nákladů plynoucí z efektivní koordinace všech proexportních činností (tzv. orgware pro export)17.

Pro účely Exportní strategie 2012–2020 je nutné sledovat plnění cílů nejen v čase, ale i v relativním srovnání s našimi bezprostředními konkurenty i obchodními partnery (státy EU i mimo EU).

11) Tato Strategie se přiklání k členění podle věcného charakteru exportérů, nikoliv k obvyklému rozdělení na MSP a velké podniky, které z hlediska poptávky po exportních službách tvoří velmi nehomogenní skupiny.
12) Měřitelné, převážně objektivní cíle platné pro celou Strategii
13) Měřitelné, objektivní i subjektivní cíle platné pro konkrétní projekt v rámci Strategie
14) Očekává se, že většina tohoto zvýšení bude uskutečněna díky internacionalizaci malých a středních podniků.
15) Zatímco hlavní cíl se zaměřuje na objem exportu a počty exportérů, specifické cíle se zaměřují na základní parametry kvality českého exportu – z hlediska teritoriální diverzity a komplexity exportů (přidaná hodnota, diverzita). Systém cílů a měřítek je v podrobnějším členění obsažen v kapitole Implementace a monitoring.
16) Měřeno prostřednictvím Herfindahlova koncentračního indexu na úrovni 4 číslic HS
17) Detaily viz kapitola Implementace a monitoring

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme