Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020

5 Implementace a monitoring Exportní strategie

Základním předpokladem pro dosažení cíle Exportní strategie je nastavení vhodných mechanismů její implementace do praxe a systému pro monitorování plnění cílů v ní obsažených. V rámci této kapitoly jsou shrnuty základní fáze postupu při implementaci Strategie a návrh soustavy indikátorů ke sledování jejích výsledků. Strategie je plánována na období 2012–2020, což je z hlediska zahraničního obchodu relativně dlouhá doba. Z tohoto důvodu se předpokládají dva kontrolní body pro aktualizaci Strategie, a to rok 2014 a 2017. Tři roky se totiž jeví jako adekvátní doba k vyhodnocení a doplňování cílů stanovených ve Strategii v návaznosti na ekonomický cyklus, vývoj globální poptávky a aktivity ostatních států30. Období tří let zároveň umožňuje vyhodnotit výsledky všech realizovaných opatření (tedy i těch, jejichž výsledky se projevují až s časovým odstupem).

5.1 Implementace

Na základě finálních konzultací s klíčovými zainteresovanými subjekty je prvním předběžným krokem pro implementaci Strategie, a to ještě před jejím předložením vládě, sestavení projektových karet, které u navrhovaných projektů vytvoří konkrétní jízdní plán implementace projektů do praxe. Jako klíčová se jeví zejména organizace činností back-office. Ta bude při implementaci Exportní strategie výkonným orgánem, který bude monitorovat a řídit celý implementační proces a verifikovat jeho průběh s vývojem v zahraniční poptávce a s potřebami exportérů. Druhým klíčovým prvkem je založení řídící a komunikační platformy, která je základním předpokladem pro maximální využití synergií různých politik pro podporu exportu a internacionalizace.

V návaznosti na průběh vnějšího připomínkového řízení a jednání vlády (popřípadě i v návaznosti na další veřejné konzultace31) budou do Akčního plánu zapracovány připomínky tak, aby realizace jednotlivých opatření mohla být připravována neprodleně poté, co Exportní strategii schválí vláda.

Vzhledem k tomu, že tato Strategie přímo navazuje a v některých oblastech se dokonce překrývá se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti, bude třeba implementaci těchto dvou strategií provázat. Z tohoto hlediska se navrhuje jednak pravidelná výměna informací mezi implementačními útvary v rámci MPO (back-office a odbor mezinárodní konkurenceschopnosti) a dále i personální propojení mezi řídící a komunikační platformou a RVKIS a jejími pracovními výbory (řídící orgán Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a jeho výkonné složky). Tímto způsobem bude zajištěno, že se projekty budou dobře doplňovat a nebude docházet k vynakládání prostředků na dublující se opatření apod. Tímto mechanismem dojde k provázání opatření v oblasti proexportního „softwaru“ a „orgwaru“ s „hardwarem“ – tj. s opatřeními zaměřenými na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

5.2 Monitorovací ukazatele plnění Strategie

Důležitou součástí implementace je monitorování výsledků plnění jednotlivých cílů Strategie – obecných i projektových. Specifikace soustavy monitorovacích ukazatelů by měla být součástí Akčního plánu, nicméně lze předpokládat, že jejich součástí budou následující indikátory32:

Zvýšení počtu exportérů a zvyšování objemu exportu a z něj plynoucích přínosů pro dlouhodobý udržitelný růst, zaměstnanost a příjmy do veřejných rozpočtů
Kritérium A1 Počet exportujících firem v jednom roce ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium A2 Počet exportujících firem kumulovaně za období ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium A3 Hodnota exportu na obyvatele ČSÚ
Kritérium A4 Počet nově exportujících firem v jednom roce ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium A5 Počet nově exportujících firem, kumulovaně za období ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium A6 Zaměstnanost v exportně orientovaných společnostech ČSÚ, MPO
Kritérium A7 Příjmy do veřejných rozpočtů z exportně orientovaných společností MF, MPO
Kritérium A8 Počet exportujících MSP ČSÚ, MPO
Kritérium A9 Průměrný podíl exportu na obratu exportujících MSP ČSÚ, MPO
Kritérium A10 Podíl exportu MSP na celkovém exportu ČSÚ, MPO
Teritoriální diverzifikace exportu mimo EU
Kritérium B1 Objem exportu mimo trhy členských států EU ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium B2 Počet exportérů vyvážejících do zemí mimo EU ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium B3 Objem exportu mimo trhy členských států EU ČSÚ, MPO, Celní správa
Kritérium B4 Počet exportujících MSP vyvážejících do zemí mimo EU ČSÚ, MPO, Celní správa
Posun českých exportérů v hodnotových produkčních řetězcích do segmentů s vyšší přidanou hodnotou
Kritérium C1 Počet vysoce inovativních exportérů (born creative33) ČSÚ, MPO, globals/CzechTrade
Kritérium C2 Podíl zastoupení produktů (výrobků) s vyšší přidanou hodnotou (podle čtyřčíselné klasifikace HS) ČSÚ, MPO, CzechTrade, CzechInvest
Kritérium C3 Produktová koncentrace (pomocí Herfindahlova indexu na úrovni čtyřčíselné klasifikace HS) ČSÚ, MPO
Kritérium C4 Podíl v ČR přidané hodnoty v exportech ČSÚ
Kritérium C5 Počet velkých exportních projektů (nad 1 mld. Kč) MPO, EGAP, CzechTrade
Kritérium C6 Objem exportu inovovaných produktů a inovací a služeb s vysokou přidanou hodnotou ČSÚ, CzechInvest, CzechTrade, MPO
Kritérium C7 Objem exportů technologicky pokročilých produktů (podle čtyřčíselné klasifikace HS) ČSÚ, MPO
Kritérium C8 Zvýšení objemu vývozu služeb ČSÚ, MPO

V návaznosti na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012–2020 se ve vztahu k Exportní strategii budou sledovat rovněž souborné výkonnostní ukazatele:

  • Reálný efektivní měnový kurz
  • Jednotkové náklady práce
  • Produktivita práce na odpracovanou hodinu
  • Tržní podíl ČR na světovém obchodu
  • Směnné relace
  • Nové objednávky v průmyslu ze zahraničí

30) Zejména těch, jejichž exportéři přímo konkurují českým exportérům.
31) Doposud byly v rámci přípravy Strategie zorganizovány 3 kulaté stoly k Exportní strategii a několik jednání odborných komisí.
32) Metriky pro jednotlivé projekty jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Způsoby provádění hodnocení se budou odvíjet od postupu dle ITC (http://www.intracen.org).
33) Včetně růstu jejich obratu, zisku a zaměstnanosti; společnosti aktivní v technologických, obchodních i kreativních inovacích

MPO v nejbližší době připravuje k implementaci Exportní strategie řadu odborných seminářů a přednášek s podnikatelskou veřejností, zejména v regionech. Jedná se o permanentní proces, jehož cílem je pružné a efektivní reagovaní na měnící se podmínky, především na zahraničních trzích a to v úzké spolupráci se zastupitelskou sítí ČR v zahraničí (zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest včetně zastupitelských úřadů).

Exportní strategie ČR 2012–2020 (503 kB)

Změny v Exportní strategii naleznete v článku Aktualizace Exportní strategie ČR 2012–2020.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme