Jak se připravit na prodej firmy

Dospěli jste k rozhodnutí prodat svou firmu, kterou jste budovali zpravidla delší dobu? Pokud ano, nabízí se řada zcela přirozených otázek.

Proč nebýt připraven? Proč neučinit maximum pro to, aby se vám podařilo zhodnotit plody své práce a zároveň zajistit, že firma, respektive nový potenciální majitel, bude dál pokračovat a rozvíjet to, co jste budovali?

Potřesení ruky při uzavírání smlouvy, ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Ač to zní jako klišé, rozhodně je důležité nic nepodcenit. Jste na začátku a máte představy, očekávání a vize, které mohou, ale i nemusí být v rámci prodejního procesu zohledněny. A nelze zastírat, že ten proces je odvislý od toho, kdo hlídá, aby vaše představy, očekávání a vize byly promítnuty do transakční dokumentace. A právě transakční poradce vám umožní díky svým odborným schopnostem a zpravidla rozsáhlým zkušenostem s předchozími transakcemi uvést vaše představy, očekávání a vize do života.

Jste na počátku M&A transakce

Již tady hraje vaše pravá transakční ruka důležitou úlohu. V úvodu doporučuje, jakou formu při oslovení potenciálních kupujících zvolit, koho přizvat do širšího a užšího výběru, a následně pomáhá zahájit prodejní proces již naostro.

A s tím jde ruku v ruce rovněž volba vhodné struktury transakce. Bez této předfáze transakčního procesu se plánovaný prodej může stát spíše noční můrou, ať již pohledu vyššího zdanění příjmů vás jakožto prodávajícího, či z pohledu značné administrativní zátěže. Zároveň může mít špatně nastavená struktura transakce dopad na samotnou firmu například z pohledu zhoršení vztahů firmy s jejími obchodními partnery. V důsledku toho pak nebude dosaženo hladkého průběhu převzetí firmy ze strany kupujícího. Nemluvě o možném zvýšení transakčních nákladů či prodloužení délky transakce. Což není žádoucí ani pro prodávajícího, ani pro kupujícího.

V rámci strukturace transakce je v prvé řadě důležité určit, co vlastně prodáváte. Zda půjdete cestou Share Deal nebo Asset Deal. Tedy zda půjdete cestou prodeje podílu nebo akcií, či cestou prodeje jednotlivého majetku, případně společně s postoupením pohledávek a převzetí dluhů. Za účelem hladkého průběhu prodeje firmy je vždy vhodné mít připraveny i všechny dokumenty. Kupující zpravidla nechce kupovat zajíce v pytli. A zároveň i vy máte zájem, aby si potenciální kupující udělal co nejlepší obrázek o stavu firmy, zejména proto, abyste eliminovali jeho budoucí nároky, pokud by na začátku neměl dostatečnou znalost o stavu firmy.

Právní průvodce: Obchodní společnosti – změny

Připravte se na budoucí prověrku

Za tímto účelem si kupující bude chtít provést Due Diligence neboli prověrku firmy. A to zpravidla právní, obchodní, finanční, daňovou i technickou. Přestože rozsah dokumentů si určuje kupující zejména pro účely posouzení rizikovosti transakce a odhadu hodnoty firmy, od kterého se bude odvíjet i vyjednávání o kupní ceně, prodávající je ten, který zná svou firmu, a proto je vhodné, aby si zkompletoval dokumentaci k firmě, o které se domnívá, že bude podstatná i pro kupujícího, a zorganizovat ji do uceleného a přehledného souboru, který pak můžete následně poskytnout kupujícímu prostřednictvím data roomu, tedy úložiště, kde budou uloženy dokumenty k nahlédnutí kupujícímu v souvislosti s transakčním procesem. Zpravidla se již nesetkáte s fyzickým data roomem, dnes jsou zpravidla využívány virtuální data roomy, do kterých prodávající umožní přístup kupujícímu či jeho zástupcům.

soudce se spisem, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Cena je vždy klíčový parametr

A je také žádoucí dopředu určit způsob stanovení kupní ceny, přičemž existuje několik využívaných metod. Jaké možnosti tedy máte? Nejjednodušší je zafixovat kupní cenu. S kupujícím se dohodnete na pevné částce, kterou kupující zaplatí za firmu. Tato metoda nezohledňuje posuny v hospodaření firmy a její každodenní život.

Další využívanou metodou je Cash Free Debt Free. Jde o postup, jenž zohledňuje aktuální situaci firmy k okamžiku samotného převodu. V zásadě tato metoda funguje tak, že se před podpisem transakční smlouvy stanoví základní kupní cena za firmu, kterou kupující zaplatí v den převodu. Takto stanovená výše kupní ceny je zjednodušeně řečeno založena na předpokládaných budoucích výnosech firmy a nereflektuje stav hotovosti, zadluženosti a pracovního kapitálu. Aktuální hospodářský stav firmy pak řeší úprava kupní ceny kalkulovaná na základě účetní závěrky sestavené ke dni převodu.

V takovém případě je žádoucí, abyste výpočet finální kupní ceny měli pod kontrolou. V opačném případě máte nízkou kontrolu nad procesem výpočtu, což může následně vést k potenciálním sporům o výši kupní ceny po vypořádání.

Další možnou metodou je Locked Box, u které je klíčovým dokumentem historická účetní závěrka firmy sestavená k určitému datu předcházejícímu dni převodu. Kontrolu nad její přípravou má prodávající. Na základě referenční účetní závěrky je za předpokladu správnosti a úplnosti stanovena konečná kupní cena včetně zohlednění výše hotovosti, zadluženosti, pracovního kapitálu ke dni sestavení referenční účetní závěrky, která již nebude podléhat žádné úpravě. Výsledky veškerých podnikatelských aktivit firmy v období mezi datem referenční účetní závěrky a dnem převodu tak jdou k tíži či benefitu kupujícího.

Právní průvodce: Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

Začíná vyjednávání

O určení ceny máte jasno, potřebnou dokumentaci také máte pohromadě a jste již připraveni na vstup do vyjednávání o možném odkupu vaší firmy. Přichází potenciální kupující, který projevuje zájem – následovat bude pravděpodobně provedení hloubkové prověrky firmy.

V této fázi je vhodné uzavřít smlouvu o zachování důvěrnosti informací a učinit maximum pro zabránění úniku informací o firmě i o samotném průběhu jednání. A také doporučujeme vždy uzavřít i dohodu o záměru, označovanou v rámci transakčního procesu jako Letter of Intent či Memorandum of Understanding či Termsheet.

V rámci tohoto dokumentu budou stanoveny základní předběžné parametry transakce a kupující potvrdí zájem koupit vaši firmu s tím, že to, zda transakce bude nakonec realizována, se zpravidla odvíjí od výsledků hloubkové prověrky. Rovněž je možné v rámci tohoto dokumentu sjednat například exkluzivitu ve prospěch kupujícího, jež mu zaručuje, že po dohodnutou dobu nebudete vyjednávat s dalšími možnými zájemci.

Ilustrační foto

Nejdůležitější část transakce

Dle výsledků hloubkové prověrky zpravidla následuje závazná nabídka, tedy Binding‑offer, po níž přichází nejdůležitější část celého transakčního procesu, a to příprava transakční dokumentace. Z pohledu akviziční smlouvy, označované v rámci M&A procesu jako SPA (Share Purchase Agreement), je pro vás z pohledu prodávajícího v zásadě nejdůležitější vedle stanovení kupní ceny úprava odpovědnosti vás jakožto prodávajícího za vlastnosti firmy.

Dále je z pohledu prodávajícího velmi zásadní, jaké kompenzační mechanismy jsou v rámci vyjednávání navrhovány ze strany kupujících v souvislosti s případnou nepravdivostí prohlášení a záruk, které jste učinil ve vztahu k firmě. A v neposlední řadě jsou pro vás důležitá rovněž ustanovení týkající se vyloučení či limitace odpovědnosti prodávajícího.

Mezi nejčastěji užívané formy kompenzací kupujícího v souvislosti s nepravdivostí prohlášení a záruk patří sleva z kupní ceny, náhrada újmy, ať již jako samostatný nástroj, či druhotný nástroj ke slevě z kupní ceny. Další formou kompenzace může být smluvní pokuta, která je zpravidla stanovena paušální částkou. V praxi smluvní pokuta není příliš šťastnou formou, když odhadnout její výši ve vztahu ke konkrétnímu porušení je vždy obtížné. Zpravidla je ve vztahu k danému porušení příliš vysoká nebo naopak příliš nízká. Nejde tak o zcela efektivní formu kompenzace.

Velkým tématem je odpovědnost

Vyloučení či limitace odpovědnosti prodávajícího je v rámci transakčního procesu rovněž oblíbeným bodem, který je mezi stranami standardně intenzivně vyjednáván. Kupující má zcela logicky zájem na co nejširší odpovědnosti prodávajícího a prodávající má naopak zájem, aby odpovědnost byla vyloučena či do maximální míry omezena.

V prvé řadě existují možnosti limitace časové, tedy dohoda, dokdy bude moci kupující uplatňovat své nároky u titulu vad. Jiným způsobem je limitace co do stanovení celkového limitu odpovědnosti. Tedy maximální expozice prodávajícího z titulu porušení záruk sjednaných v rámci transakční dokumentace.

Pracovní diskuze o právu, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Velmi důležitým nástrojem k omezení odpovědnosti prodávajícího je již sama hloubková prověrka. Kupující se seznamuje nejenom s firmou jako takovou, ale také s vadami, o kterých se dozvěděl z předložených dokumentů, nebo o nichž se mohl dozvědět s vynaložením rozumné péče. Vymezení těchto zdrojů v rámci transakční dokumentace pak vylučuje odpovědnost prodávajícího za poskytnuté prohlášení a záruky.

Mezi další oblíbené instrumenty patří informační dopis shrnující zásadní rizika, na které chce prodávající upozornit. Kupující je pak nucen provést hloubkovou prověrku velmi poctivě s ohledem na zvážení rizik vyplývajících z předložených dokumentů.

Není prodeje bez rizika

Je zřejmé, že transakční proces je velmi komplexní disciplínou. V případě, že se rozhodnete prodat svou firmu, je vždy vhodné být připraven na vše a učinit maximum pro zdárný průběh transakce bez průtahů. Tomu všemu lze pomoci určitě připraveností. Ale především tím, že budete mít vedle sebe svou pravou transakční ruku – zkušeného transakčního poradce, který učiní maximum pro eliminaci všech potenciálních rizik, která jako prodávající nesete.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme