Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

Článek seznamuje s principy, jakými lze u nejčastěji užívaných forem obchodních společností provést převod majetkové účasti.

Poskytuje základní informace o každé z forem obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a dále popisuje konkrétní způsoby převodů. Pro ilustraci jsou uvedeny praktické příklady a příslušné vzory smluv.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Akciová společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akciová společnost je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Akciová společnost se řadí mezi kapitálové společnosti s charakteristickými základními znaky, jimiž jsou:

 • základní kapitál v zákonem stanovené minimální výši,
 • povinnost akcionářů podílet se na základním kapitálu společnosti,
 • žádné ručení akcionářů (společníků) za závazky společnosti,
 • ztrátu společnosti nese vždy pouze společnost (nikoli akcionáři),
 • akcionáři se účastní na řízení společnosti výhradně prostřednictvím orgánů společnosti.

Základní kapitál je peněžitým vyjádřením souhrnu všech vkladů (peněžitých i nepeněžitých), který představuje potřebný zdroj financování činnosti akciové společnosti.

Vklad je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti, přičemž u akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie.

Akcie a jiné cenné papíry

V souladu s ustanovením § 514 OZ je cenný papír listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že takové právo po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. OZ rozlišuje co do formy cenné papíry na doručitele, na řad, nebo na jméno. Ohledně podoby se OZ výslovně nevyjadřuje, nicméně právní úprava rozlišuje cenné papíry (podoba listinná) a zaknihované cenné papíry, které jsou nahrazeny zápisem do příslušné evidence, a to na majetkových účtech, jimiž jsou účet vlastníka nebo účet zákazníka. Evidenci cenných papírů vede a spravuje Centrální depozitář cenných papírů, akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Burza cenných papírů Praha.

Podmínky, principy a úpravu evidence zaknihovaných cenných papírů, jakož i centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů stanoví zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Ustanovení § 256 ZOK stanoví, že akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a nebo likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Akcie musí ze zákona obsahovat minimálně následující náležitosti, jinak se nejedná o platnou akcii:

 • označení, že jde o akcii,
 • jednoznačnou identifikaci společnosti, která akcii vydala (zejména název, identifikační číslo, sídlo a spisovou značku rejstříkového soudu),
 • jmenovitou hodnotu,
 • údaj o formě akcie,
 • u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře (u fyzické osoby zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště a u právnické osoby zejména název, identifikační číslo, sídlo a spisovou značku rejstříkového soudu),
 • název druhu akcie a opis práv s ním spojeným alespoň odkazem na stanovy, pokud mají být vydány akcie různých druhů,
 • v případě vydání kusových akcií musí takové akcie obsahovat označení „kusová akcie“.

Listinná akcie dále musí vždy obsahovat číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva nebo správní rady společnosti. Podpis může být nahrazen jeho otiskem za předpokladu, že jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

Převodem cenného papíru – akcie se rozumí změna osoby majitele akcie (cenného papíru). Způsoby převodu akcií neoddělitelně souvisí s jejich podobou a zejména formou.

Jak již bylo zmíněno výše, lze teoreticky rozlišit dvě základní podoby akcií – listinnou a zaknihovanou, přičemž zvláštní kategorii představují imobilizované cenné papíry, tj. listinné cenné papíry, které byly předány do hromadné úschovy a dále vystupují jako zaknihované cenné papíry. Pro listinné akcie je charakteristické, že s listinou (akcií) spojené právo je zachyceno písemným projevem na samotné listině. O zaknihované akcie se jedná v případech, kdy právo spojené s akcií není inkorporováno (vtěleno) v listině, ale je zaznamenáno v zákonem stanovené evidenci. Podstatou zaknihovaných akcií tedy je, že nemají hmotný nosič (substrát).

Co se týká formy cenných papírů, OZ obecně rozlišuje cenný papír na doručitele, na řad, nebo na jméno. ZOK pak rozlišuje akcie ve formě cenného papíru na řad, označované jako akcie na jméno, a akcie ve formě cenného papíru na doručitele, označované jako akcie na majitele. Dřívější omezení akciové společnosti spočívající v nemožnosti vydat akcie na majitele jinak než jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír již neplatí. OZ ani ZOK již neobsahují termín „podoba akcie“ známý z předchozí právní úpravy.

V souvislosti s druhy práv, která jsou s akcií spojena, rozlišujeme jednotlivé druhy akcií, přičemž akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh. Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu. Práva spojená s určitým druhem akcií se určí ve stanovách společnosti. Vyvstanou-li pochybnosti o obsahu zvláštních práv, může soud na návrh společnosti nebo akcionáře rozhodnout, jaké právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší. Soud může rozhodnout i negativně, tedy že konkrétní právo s akcií spojeno není.

Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie. Prioritní akcie jsou vydávány bez hlasovacího práva, neurčí-li stanovy akciové společnosti jinak.

Ještě na začátku roku 2017 umožňoval ZOK vydání akcií se zvláštními právy, s nimiž je spojen rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů – tzv. akcie s rozdílnou vahou hlasů resp. s násobnými hlasovacími právy. Podle současné úpravy je vydávání akcií, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti, zakázáno.

Určí-li tak stanovy, může akciová společnost vydat tzv. kusové akcie, jež nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti a vyjadřují účetní hodnotu akciové společnosti. V takovém případě však akciová společnost nemůže mít současně vydány akcie se jmenovitou hodnotou – podíl na základním kapitálu společnosti se určí s ohledem na počet vydaných kusových akcií. Jmenovitou hodnotou se souladně se ZOK rozumí v případě kusových akcií účetní hodnota. Pokud ZOK stanoví požadavek na uvedení údaje o jmenovité hodnotě akcie, uvede se na akcii, že jde o kusovou akcii.

Akcie mohou být spojeny s právem aktivně ovlivňovat složení statutárních a kontrolních orgánů akciové společnosti. Stanovy akciové společnosti totiž mohou určit, že s akcií je spojeno právo na jmenování jednoho nebo více členů představenstva společnosti a rovněž právo takto zvoleného člena statutárního orgánu odvolat. Počet takto volitelných členů představenstva je však omezen a nesmí překročit celkový počet členů představenstva, který volí valná hromada společnosti, případně dozorčí rada (upravují-li tak stanovy). Právo na jmenování jednoho nebo více členů orgánu akciové společnosti se použije i ve vztahu k dozorčí radě společnosti. Jedná se nepochybně o významné oprávnění s přímým dopadem na řízení společnosti, čemuž odpovídá vyšší kvorum nutné pro přijetí rozhodnutí o změně stanov, které vydání akcií s právem jmenovat členy statutárních orgánů společnosti umožní. Potřebný souhlas musí být podpořen třemi čtvrtinami hlasů všech akcionářů každého druhu akcií.

Dále může společnost vydat k uplatnění přednostního práva opční list, který představuje cenný papír na doručitele nebo jej lze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Opční list musí obsahovat označení, že se jedná o opční list a dále údaje umožňující jednoznačnou identifikaci společnosti, určení, kolik akcií lze získat z opčního listu, jaké formy, zda půjde o listinné nebo zaknihované akcie, v jaké jmenovité hodnotě, a název jejich druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, anebo kolik dluhopisů společnosti lze získat z opčního listu, jaké formy a v jaké jmenovité hodnotě a lhůtu a podmínky pro uplatnění práva.

V neposlední řadě ZOK s odkazem na stanovy a rozhodnutí valné hromady připouští, aby společnost vydala dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie, nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Na dluhopisy se vztahuje zejména zvláštní právní úprava zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme