Cenné papíry

Dokument seznamuje se základními pojmy a instituty práva cenných papírů. Poskytuje základní informace o využití cenných papírů v praxi a právních úkonech s nimi souvisejícími.

Popisuje mj. třídění cenných papírů, jejich formu, způsob vydávání, jejich náležitosti a též smlouvy o cenných papírech. Pojednáváno je též o jednotlivých druzích cenných papírů (akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy).

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Ačkoli je pojem cenný papír běžně užívaným pojmem mezi odborníky i laiky, do 31. prosince 2013 nebyl v právním řádu České republiky definován, a to na rozdíl od mnoha jiných pojmů. S účinností od 1. ledna 2014 je zrušen zákon č. 591/1991 Sb., o cenných papírech a dosavadní obecná právní úprava je nově zakotvena v části první, hlavy IV., díle 4., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Dle ustanovení § 514 NOZ je cenný papír listinou, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Pro cenné papíry je tak nadále charakteristické spojení dvou základních znaků, práva a listiny, v níž je právo inkorporováno.

Občanský zákoník již nepodává demonstrativní výčet druhů cenných papírů, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě, a proto umožňuje vydávání i nepojmenovaných cenných papírů. Druhy cenných papírů jsou tak upraveny v občanském zákoníku, zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a dalších zákonech (např. zákon směnečný a šekový, zákon o dluhopisech atd.).

Je tak zřejmé, že nově je dle § 515 občanského zákoníku možné vydat i cenný papír, který jako druh nemá náležitosti upravené zákonem; v takovém případě musí cenný papír určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

Pro úplnost uvádíme, že ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jen „zákon o cenných papírech“) považovalo za cenné papíry zejména: akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy, zemědělské skladní listy.

Oproti staré právní úpravě, která považovala cenný papír za tzv. jinou majetkovou hodnotu, občanský zákoník již cenné papíry považuje za věci.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby