Cenné papíry

Dokument seznamuje se základními pojmy a instituty práva cenných papírů. Poskytuje základní informace o využití cenných papírů v praxi a právních jednáních s nimi souvisejícími.

Věnuje se mj. třídění cenných papírů, jejich formě, způsobu vydávání, jejich náležitostem a též smlouvám o cenných papírech. Pojednáno je též o jednotlivých druzích cenných papírů (akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy).

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Ačkoli je pojem cenný papír běžně užívaným pojmem mezi odborníky i laiky, došlo k jeho zákonné definici teprve účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který nahradil dosavadní úpravu cenných papíru obsaženou v zákoně č. 591/1991 Sb., o cenných papírech. Obecná právní úprava je zakotvena v části první, hlavy IV., díle 4.  občanského zákoníku.

Dle ustanovení § 514 občanského zákoníku je cenný papír listinou, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Pro cenné papíry je tak nadále charakteristické spojení dvou základních znaků, práva a listiny, v níž je právo inkorporováno.

Občanský zákoník již nepodává demonstrativní výčet druhů cenných papírů, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě, a proto umožňuje vydávání i nepojmenovaných cenných papírů. Druhy cenných papírů jsou tak upraveny v občanském zákoníku, zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a dalších zákonech (např. zákon směnečný a šekový, zákon o dluhopisech atd.).

Je tak zřejmé, že nově je dle § 515 občanského zákoníku možné vydat i cenný papír, který jako druh nemá náležitosti upravené zákonem; v takovém případě musí cenný papír (listina) určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

Pro úplnost uvádíme, že ustanovení § 1 odst. 1 zákona o cenných papírech považovalo za cenné papíry zejména: akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.

Oproti předchozí právní úpravě, která považovala cenný papír za tzv. jinou majetkovou hodnotu, občanský zákoník již cenné papíry považuje za věci.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme