Převody nemovitostí a daňové důsledky

Rekodifikace soukromého práva změnila pojetí nemovitých věcí. Vlastnictví staveb pevně spojených se zemí je neoddělitelně vázáno k vlastnictví pozemku. V této souvislosti došlo k nové úpravě daňových předpisů, mj. daňové povinnosti z úplatného i bezúplatného převodu nemovitých věcí a některých důsledků pro daň z příjmu.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V souvislosti se změnou v pojetí nemovitých věcí znovuzavedením zásady do českého právního řádu, že povrch ustupuje půdě (v římském právu známou jako „superficies solo cedit“, což je právní zásada, podle které je vlastnictví všech staveb, které se nacházejí na pozemku a jsou pevně spojené se zemí, neoddělitelně vázáno k vlastnictví tohoto pozemku) a terminologickými změnami nové právní úpravy vyvstala také potřeba nové úpravy daňových předpisů. Mimo jiné se tato změna dotkla i těch, které souvisí s převody nemovitých věcí.

Ve vztahu k převodům nemovitostí se jedná zejména o daňovou povinnost z úplatného i bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně některých důsledků pro daň z příjmu.

Do přijetí rekodifikace soukromého práva byla právní úprava daňových důsledků při převodu nemovitostí obsažena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Ten byl zrušen zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, dále pak zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byla daň dědická a darovací zahrnuta pod daň z příjmů.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bylo novelizováno zákonem vyhlášeným 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 254/2016 Sb., účinným od 1. 11. 2016. Tato novela je významná právě v tom, že daň z nabytí nemovitosti hradí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, zanikl institut ručení nabyvatele za úhradu daně, neboť ani nelze sjednat, aby poplatníkem daně z nabytí nemovitosti byl převodce.

Doporučujeme