Smlouvy uzavírané podnikateli – rozdíly mezi smluvními typy

Podnikatelé při své činnosti vstupují do smluvních vztahů s obchodními partnery, dodavateli, s nimiž uzavírají různé typy smluv. Seznámení s jednotlivými smluvními typy, např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o prodeji podniku, smlouva o úvěru, příkazní smlouvy, komisionářské smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy týkající se přepravy a dopravy a smlouvy z oblasti energetiky a telekomunikací.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Podnikatelé při své činnosti vstupují do smluvních vztahů s obchodními partnery, dodavateli, s nimiž uzavírají smlouvy řídící se občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.). V praxi je někdy obtížné určit správný smluvní typ, který se bude vztahovat na dané právní jednání.

Proč je tak důležité určit správný typ smlouvy? Pokud strany uzavírají smlouvu, která obsahuje všechny podstatné náležitosti stanovené např. pro kupní smlouvu, pak se bude jednat o tento smluvní typ (bez ohledu na to, zda si to strany přímo uvědomují). Nedohodnou-li si strany další podrobnosti, automaticky se uplatní i další (kogentní i dispozitivní) zákonná ustanovení týkající se této smlouvy.

Pokud se strany chtějí v některých aspektech odchýlit od zákonné úpravy (což lze pouze u dispozitivních ustanovení), musí ve smlouvě jasně formulovat, jakými právy a povinnostmi nahrazují ty, které jsou stanovené zákonem. Je tedy třeba přesně určit, o jakou smlouvu se v daném případě skutečně jedná, neboť celý smluvní vztah pak bude podřízen úpravě týkající se tohoto typu smlouvy.

Určení, která zákonná ustanovení jsou kogentní, tedy závazná bez možnosti odchylné úpravy, nejsou v občanském zákoníku nikde přesně specifikována, a je tak v praxi někdy obtížné je určit. Ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se závazkových vztahů jsou dispozitivní (ta, od nichž se lze odchýlit). I z tohoto pravidla však platí výjimky, například v případě, kdy zákon vyžaduje pro právní úkon písemnou formu (např. při smlouvě kupní, kterou se převádí nemovitost).

Tento článek se zaměřuje na smlouvy uzavírané zejména mezi podnikateli a rozdíly mezi podobnými smluvními typy, ale i některými smlouvami, které nejsou v zákoně výslovně upravené. Největší prostor je věnován zejména kupní smlouvě, smlouvě o dílo, smlouvě o prodeji závodu, leasingovým smlouvám, smlouvě o tichém společenství a smlouvám obstaravatelským a zprostředkovatelským. Naopak některé méně časté smluvní typy upravené občanským zákoníkem v tomto článku zmíněny nejsou.

Shrnutí podstatných náležitostí většiny smluvních typů dle občanského zákoníku naleznete v přehledu na konci článku.

• Oblasti podnikání: Energetika | Management | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme