Smlouvy uzavírané podnikateli – rozdíly mezi smluvními typy

Přeskočit seznam kapitol
Str. 1

Energetika a telekomunikace

Na závěr krátce zmíníme některé smlouvy, jež jsou uzavírány mezi podnikateli (resp. podnikateli a nepodnikateli), a jsou jako smluvní typy upraveny ve zvláštních zákonech. Zejména u smluv týkajících se elektrické energie či plynu dochází mezi podnikatelem a zákazníkem často ke sporům, které vznikají jako důsledek nesprávně zvoleného smluvního typu.

Podnikatelé v oblasti elektronických komunikací mají povinnost uzavírat s účastníky telekomunikačních služeb smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náležitosti smlouvy jsou upraveny v § 63 a násl. uvedeného zákona.

Další relativně samostatnou oblastí je energetika. Zákon č. 458/2000 Sb., tzv. energetický zákon, rozlišuje několik druhů účastníků energetického trhu a vždy je třeba náležitě zkoumat, která konkrétní smlouva se na daný vztah použije. Náležitosti smluv mezi účastníky trhu s elektřinou vymezuje § 50 energetického zákona.

Smlouva o dodávce elektřiny

Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni dohodnutou cenu, nebo jedná-li se o tzv. chráněného zákazníka nebo konečného zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance, cenu regulovanou.

Smlouva o dodávce elektřiny musí obsahovat dobu trvání závazku, ale také ujednání o odpovědnosti za odchylku. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce elektřiny domácnostem a malým zákazníkům jsou obchodní podmínky, které musí obsahovat podrobnosti k zahájení, průběhu a ukončení dodávky elektřiny, k měření spotřeby elektřiny, k vyúčtování a způsobu úhrady a postupu pro řešení sporů.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za dodanou elektřinu a cenu za související služby v elektroenergetice.

Smlouva o připojení

Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy připojit k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy nebo konečného zákazníka a umožnit jim dodávku elektřiny. Výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy nebo konečný zákazník se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, včetně výše rezervovaného příkonu, termín a místo připojení.

Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy

Smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy se zavazuje provozovatel přenosové soustavy zajišťovat služby přenosové soustavy a účastník trhu se zavazuje zaplatit cenu za služby přenosové soustavy.

Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy

Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou zajišťovat službu distribuční soustavy a účastník trhu se zavazuje zaplatit cenu za služby distribuční soustavy.

Ostatními smlouvami týkajícími se elektrické energie jsou smlouva o dodávce regulační energie, smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou, smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií, smlouva o poskytování podpůrných služeb, smlouva o předávání technických údajů a smlouva o zúčtování odchylek.

Obdobná úprava se týká také smluvních vztahů na trhu s plynem (§ 72 energetického zákona).

Smlouva o dodávce plynu

Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje výrobce nebo obchodník s plynem dodávat jinému účastníkovi trhu s plynem plyn a tento jiný účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj dohodnutou cenu, jinak cenu regulovanou, jedná-li se o chráněného zákazníka nebo konečného zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance.

Smlouva o dodávce plynu musí dále obsahovat způsob platby za odebraný plyn, dobu trvání závazku, podmínky odstoupení od smlouvy, přerušení nebo ukončení dodávky plynu, způsob řešení sporů, způsob měření odebraného plynu, a souhlas vlastníka dotčené nemovitosti v případě, že se jedná o nově zřízené odběrné zařízení. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce plynu domácnostem a malým zákazníkům jsou schválené obchodní podmínky.

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce nebo obchodník s plynem dodávat plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství a zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za související služby.

Smlouva o připojení

Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu připojit k přepravní nebo distribuční soustavě nebo podzemnímu zásobníku plynu zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy, provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo konečného zákazníka a umožnit dodávku plynu.

Výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy, provozovatel podzemního zásobníku plynu nebo konečný zákazník se zavazuje uhradit mu podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat technické podmínky, termín a místo připojení zařízení a umístění měříciho zařízení.

Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy

Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajišťovat zákazníkovi, obchodníkovi s plynem, výrobci plynu nebo provozovateli distribuční soustavy, služby distribuční soustavy. Výrobce, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za ni regulovanou cenu.

Smlouva o uskladňování plynu

Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního zásobníku plynu uskladnit pro provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, obchodníka s plynem nebo oprávněného zákazníka dohodnuté množství plynu na dohodnutou dobu a provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za uskladnění smluvní cenu.

Smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu konečným zákazníkům na území České republiky

Smlouvou o poskytnutí služby přepravy plynu konečným zákazníkům na území České republiky se zavazuje provozovatel přepravní soustavy poskytovat službu přepravy plynu pro účastníka trhu s plynem na území České republiky a výrobce, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník na území České republiky se zavazuje zaplatit za ni regulovanou cenu.

• Oblasti podnikání: Energetika | Management | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme