Smlouvy uzavírané podnikateli – rozdíly mezi smluvními typy

Smlouvy týkající se přepravy a dopravy

Smlouvy, na jejichž základě dochází k přepravě zboží, či k přenechání dopravního prostředku k užívání, jsou v podnikání velmi často využívány. Občanský zákoník rozlišuje čtyři typy takových smluv. Jedná se o smlouvu o přepravě věci, smlouvu o přepravě osob, smlouvu o nájmu dopravního prostředku a smlouvu o provozu dopravního prostředku.

Smlouva o přepravě věci

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné). Na základě smlouvy o přepravě věci (jak již plyne z jejího názvu) je možné přepravovat pouze věci, nikoli osoby.

Ve smlouvě lze dohodnout, že dopravce je povinen při převzetí zásilky k přepravě vydat odesílateli tzv. náložný list, který má povahu cenného papíru. S tímto dokumentem je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu, pokud osoba tuto listinu dopravci předloží a potvrdí na ní převzetí zásilky.

Smlouva o přepravě osob

Smlouvou o přepravě osob se dopravce zavazuje přepravit cestujícího z určitého místa do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit mu jízdné. Na základě smlouvy o přepravě osob (jak již plyne z jejího názvu) je možné přepravovat pouze osoby, nikoli věci. Taktéž nepřichází v úvahu vydání náložného listu, který je určen jen pro potřeby přepravy věcí.

Dopravce je povinen se postarat o bezpečnost přepravovaných osob a jejich pohodlí. Podrobnosti upravují přepravní řády. Dopravce je také povinen se postarat a přepravit zavazadla cestujícího a dbát na to, aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu jako cestující.

Cestující má nárok na náhradu škody v případě, že nebyl přepraven ve stanovenou dobu, nebo v případě, že nedorazil ve stanovenou dobu do cíle. Podmínky však upravují přepravní řády.

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání na určitou dobu a nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné.

Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a k ujednanému způsobu užívání. Nájemce je oproti tomu povinen dopravní prostředek udržovat ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Smlouva o provozu dopravního prostředku

Smlouvou o provozu dopravního prostředku se zavazuje poskytovatel provozu dopravního prostředku (provozce) přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit úplatu.

Jak již bylo naznačeno výše, v případě smlouvy o provozu dopravního prostředku má provozce povinnost zajistit způsobilost dopravního prostředku k smluvené cestě, jeho použitelnost pro dohodnutou přepravu a opatřit dopravní prostředek posádkou a pohonnými hmotami a dalšími potřebnými věcmi – např. potřebnými doklady apod.

• Oblasti podnikání: Energetika | Management | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme