Směnky

Úvod do problematiky směnečného práva. Základní pojmy a instituty směnečného práva a přehled o využití směnky v praxi a právních jednáních s tím souvisejících.

Pojednává mj. témata: druhy směnek (platební, zajišťovací, vlastní, cizí), splatnost směnek (vistasměnka, datosměnka, fixní směnka), související úkony (převod, přijetí a předložení směnky k placení), práva (postihu, protestu) a zánik směnečných závazků.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Směnka jako cenný papír

Za cenný papír lze označit listinu, s níž je spojeno právo takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cennými papíry jsou zejména:

 • akcie,
 • zatímní listy,
 • dluhopisy,
 • kupóny,
 • opční listy,
 • směnky,
 • šeky,
 • náložné listy,
 • skladištní listy,
 • zemědělské skladní listy
 • kmenové listy.

Základní třídění cenných papírů

Cenné papíry lze třídit dle nejrůznějších kritérií, z nichž k nejdůležitějším patří třídění podle předmětu práv, podle podoby, formy či podle vyjádření kauzy. Pouze některé z uvedených kritérií třídění cenných papírů mají oporu v zákoně (forma cenných papírů), v ostatních případech se jedná o třídění užívané právní teorií.

Předmět práv

Dle předmětu práv spojených s cenným papírem rozlišujeme cenné papíry obligačně právní, se kterými je spojeno subjektivní právo (právo na peněžité plnění, právo na vydání věci, nebo právo na jiné plnění), cenné papíry věcně právní, se kterými je spojeno právo věcné (vlastnické právo nebo zástavní právo) a cenné papíry účastnické, se kterými je spojeno právo na účast na určitém majetku či výnosech nebo právo účasti na podnikání.

Podoba cenného papíru

Dle podoby rozlišujeme cenné papíry listinné (existují v hmotné podobě) a zaknihované (existují v nehmotné podobě, tj. jako záznam v zákonné evidenci).

Forma cenného papíru

Podle formy rozlišujeme cenné papíry na jméno, na řad, nebo na doručitele.

 • Cenné papíry na řad (ordre papíry): Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad (vyvratitelná právní domněnka, která nevylučuje důkaz o tom, že jde o cenný papír na jméno nebo na doručitele). Vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání.
 • Cenné papíry na doručitele (papíry au porter): Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o cenný papír na doručitele (nevyvratitelná právní domněnka, podle které se určuje, kdy jde o cenný papír na doručitele). Vlastnické právo k cennému papíru na doručitele se převádí smlouvou k okamžiku jeho předání.
 • Cenné papíry na jméno (rektapapíry, papíry au nom): Cenné papíry na jméno obsahují obdobně jako cenné papíry na řad jméno první oprávněné osoby, avšak práva spojená s cenným papírem na jméno se převádějí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti (je vyloučen rubopis).

Vyjádření kauzy cenného papíru

Cenné papíry, v nichž není vyjádřen hospodářský důvod (kauza) se označují jako cenné papíry abstraktní, zatímco cenné papíry, v nichž je kauza vyjádřena, bývají označovány jako cenné papíry kauzální.

Z hlediska výše uvedených kritérií lze směnku definovat jako cenný papír obligační, který může existovat pouze v listinné podobě. Směnka může být vydána na jméno nebo na řad a na rozdíl od jiných cenných papírů jde vždy o cenný papír abstraktní.

• Teritorium: Česká republika