Směnky

Převod směnky

Směnku, která je vydána na jméno a která zároveň vylučuje její převoditelnost rubopisem doložkou „nikoli na řad“ nebo jinou doložkou stejného významu (rektasměnka), je možné převést pouze ve formě a s účinky obyčejného postupu (cesse), tj. smlouvou o postoupení pohledávky podle § 1879 a násl. občanského zákoníku.

V ostatních případech je možné směnku převést rubopisem (indosamentem), což je pro směnky typický způsob převodu. Směnka je zákonný ordrepapír, tj. je možné ji převést rubopisem, i když nebyla vystavena na řad (s výše uvedenou výjimkou).

Převod rubopisem

Rubopis je speciálním směnečněprávním prostředkem převádění práv ze směnky. Podstata převodu rubopisem spočívá v tom, že dosavadní majitel směnky (indosant), vyznačí na rubu směnky nebo na jejím přívěsku indosační doložku a předá směnku novému majiteli (indosatáři). Na indosatáře tím přejdou všechna práva ze směnky, jejichž obsah se řídí obsahem převáděné směnky. Indosační doložka se vyjadřuje slovy „za mne na řad ….“ nebo „zaplaťte za mne …“.

Indosament musí být bezpodmínečný. Jakákoli podmínka, na níž by byl indosament učiněn závislým, platí za nenapsanou. To znamená, že podmíněný rubopis zůstává platným a nepřihlíží se pouze k doložce, která vyjadřuje jeho podmíněnost.

Náležitosti indosamentu

Rubopis může být zcela vyplněný nebo nevyplněný. Je-li rubopis zcela vyplněný, obsahuje některou z výše uvedených indosačních doložek s uvedením jména indosatáře a podpis indosanta. Rubopis nevyplněný (blankoindosament), který zákon výslovně připouští v § 13, je buď vyplněn pouze částečně, tj. bez uvedení jména indosatáře, nebo spočívá v pouhém podpisu indosanta. V posledním případě musí být indosament, aby byl platný, napsán na rub směnky nebo na přívěsek.

Stejně jako při vyplňování náležitostí směnky, je velmi vhodné také při vyplňování indosamentu označit jednotlivé účastníky takovým způsobem, aby je bylo možné jednoznačně určit. Vedle označení účastníků může být obsah rubopisu tvořen také např. uvedením data převodu či místa, které však nejsou podmínkou jeho platnosti.

Účinky indosamentu

S indosamentem jsou spojeny účinky převodní, záruční a legitimační.

Převodní účinek

Jak již bylo uvedeno výše, je rubopis základním způsobem převodu veškerých práv dosavadního věřitele ze směnky. Rubopisem indosant ztrácí svá dosavadní směnečná práva a indosatář směnečná práva nabývá.

Garanční účinek

Garanční účinek indosamentu spočívá v tom, že indosant odpovídá každému pozdějšímu majiteli směnky za přijetí a zejména zaplacení směnky a tím se ocitá v pozici tzv. nepřímého (regresního) dlužníka, tj. neposkytne-li plnění hlavní dlužník, odpovídá za přijetí a zaplacení dlužník nepřímý. Garanční účinek indosamentu nastává ze zákona. Jde však o úpravu dispozitivní. Svou odpovědnost může indosant kdykoli vyloučit, připojí-li ke svému podpisu příslušnou doložku (viz dále rubopis vylučující odpovědnost).

Legitimační účinek

Legitimační účinek indosamentu je dán tím, že každý, kdo uplatňuje právo na zaplacení ze směnky, musí prokázat, že mu svědčí nejen poslední rubopis, ale i nepřerušená řada rubopisů počínající od remitenta, který je jako první majitel na směnce výslovně uveden. Další majitelé se dovozují z rubopisů, které se na směnku v řadách postupně zapisují. Proto i v případě, že rubopis není datován, je možné bezpečně stanovit pořadí jednotlivých vlastníků.

Ten, komu svědčí nepřetržitá řada indosamentů, není povinen jakýmkoli způsobem prokazovat, jak se ke směnce dostal. Možnost požadovat vydání směnky zákon stanoví pouze v případě, že nabyvatel získal směnku ve zlé víře nebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí, což musí ten, kdo požaduje vydání směnky, také dokázat.

Druhy rubopisů

Vedle výše popsaného základního rubopisu zná zákon také další druhy rubopisů, které jsou vyjádřeny formou zvláštních doložek.

Přímý rubopis (rektaindosament)

Podstatou tohoto rubopisu je, že indosant při převodu směnky zakáže další indosaci směnky. Tím dochází k omezení odpovědnosti indosanta pouze na osobu, na kterou směnku převedl, a to formou doložky vyjádřené slovy „nikoli na řad“ či „výlučně…“. Směnka pak může být dále převáděna s tím, že indosant je zbaven odpovědnosti za přijetí i zaplacení směnky vůči každému dalšímu majiteli směnky.

Rubopis vylučující odpovědnost

Dle § 15 odst. 1 zákona směnečného a šekového indosant ručí za přijetí i za zaplacení směnky. Chce-li se indosant vyhnout svému ručitelskému závazku, musí rubopis opatřit např. doložkou „bez závazků“ nebo „sine obligo“, čímž se zprostí ručitelského závazku vůči všem, tedy i vůči bezprostřednímu indosatáři. Odpovědnost dříve podepsaných nepřímých dlužníků tím však není dotčena.

Zmocňovací rubopis (prokuraindosament)

Zmocňovací rubopis nemá převodní ani odpovědnostní účinek, ale pouze účinek legitimační, tj. opravňuje prokuraindosatáře k tomu, aby vlastním jménem vykonal za indosanta směnečné úkony, tedy je oprávněn předložit směnku k přijetí či k placení, vyžádat si zřízení protestu atd. Jde tedy pouze o zmocnění, které nahrazuje plnou moc. Přípustností zmocňovacího rubopisu není ovšem nikterak vyloučena možnost nechat se na základě běžné plné moci při jakýchkoliv směnečných úkonech zastupovat běžným zástupcem.

Prokuraindosament se vyjadřuje doložkami „hodnota k vybrání“, „k inkasu“, „in prokura“ nebo jinou doložkou vyjadřující jen zmocnění. Prokuraindosatář není oprávněn směnku převést, může pouze dalším prokuraindosamentem převést výkon práv na dalšího zmocněnce.

Zástavní rubopis

Stejně jako prokuraindosament nemá zástavní rubopis převodní ani odpovědnostní účinek, ale pouze účinek legitimační. Zástavní indosatář může vykonávat všechna práva ze směnky a může se uspokojit z částky, kterou výkonem těchto práv získá, není ovšem oprávněn směnku převést. Všechny jím učiněné indosamenty mají ze zákona povahu prokuraindosamentů. Zákonnými příklady této doložky jsou: „hodnota k zajištění“ nebo “hodnota v zástavě“.

Převod postoupením

Je-li směnka na jméno opatřena doložkou „nikoli na řad“, může být převedena pouze ve formě a s účinky obyčejného postupu (cesse), tj. smlouvou o postoupení pohledávky. Takový převod je podřízen režimu občanského zákoníku, ze kterého vyplývá několik podstatných odlišností oproti převodu rubopisem.

Postupník (ten, kdo nabývá směnku) vstupuje na základě smlouvy o postoupení pohledávky do všech práv postupitele spojených s pohledávkou, tj. nedochází pouze k převodu práv ze směnky jako v případě rubopisu. Pro postupníka to znamená, že dlužník vůči němu může uplatnit veškeré námitky, které měl v době převodu vůči postupiteli.

Postoupení pohledávky není vázáno na souhlas dlužníka, což plně platí i pro směnku. Dlužník má toliko právo být o postupu informován postupitelem, nebo mu musí být převod prokázán postupníkem. Z hlediska směnečného postačuje zcela, když je při splatnosti směnka majitelem dlužníkovi předložena k placení při současném předložení dohody (nebo dohod) o cessi.

Odpovědnost postupitele vůči postupníkovi je ve srovnání s odpovědností indosanta výrazně limitována. Bylo-li sjednáno postoupení směnky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme