Směnky

Blankosměnka

V úvodu části, pojednávající o náležitostech směnky, bylo řečeno, že listina, které chybí některá náležitost požadovaná zákonem, není platná jako směnka. Výjimkou z tohoto ustanovení je vydání blankosměnky (nebo též biancosměnky), tedy směnky, která je vyplněna pouze částečně, a chybějící údaje jsou doplněny později. Aby se jednalo o blankosměnku, musí být splněny následující podmínky:

  • listina obsahuje alespoň jeden podpis,
  • v textu listiny je obsažené slovo „směnka“,
  • neúplné vyplnění listiny je úmyslné a ten, kdo tuto listinu vystaví, udělí jejímu nabyvateli tzv. směnečné právo vyplňovací, tj. právo doplnit chybějící údaje, které bývá obvykle sjednáno v písemné formě, např. jako součást smlouvy apod.

Teprve doplněním chybějících údajů se blankosměnka stane platnou směnkou, a to i v případě, že její majitel nedodrží ujednání o tom, jaké údaje mají být do směnky doplněny. Platnost směnky nastává ex tunc, tedy k datu, kdy byla blankosměnka výstavcem podepsána.

Z výše uvedeného je zřejmé, že blankosměnka je pro výstavce i všechny další osoby, které se na směnku podepsali před doplněním chybějících údajů poměrně riskantní, zejména pak v případě, kdy směnečné právo vyplňovací není uděleno v písemné formě a o jeho obsahu neexistuje žádný doklad, nebo v případech, kdy je blankosměnka ještě před vyplněním převedena na třetí osobu.

Přívěsek (allonge)

Vzhledem k tomu, že směnka bývá předmětem obchodu a jako taková může opakovaně změnit majitele, nemusí plocha směnky stačit na všechny s tím souvisejícími záznamy. Zákon proto umožňuje zvětšit původní listinu použitím tzv. přívěsku, tj. dalšího listu, který se stává součástí směnky a na němž mohou zápisy pokračovat. Podmínkou je, aby byl přívěsek se směnkou pevně spojen a nemohl se při oběhu oddělit. Přívěsek je z tohoto hlediska jakýmsi pokračováním směnky. Nejde o samostatnou listinu, ale o součást směnky jako listiny.

Směnečné rukojemství (aval)

Aval je způsob ručení, kterým je možné zajistit závazek přímého i regresního dlužníka, který vzniká písemným prohlášením a podpisem ručitele (avalisty) na směnce nebo na přívěsku. Pravidelně bude rukojmím osoba dosud směnečně nezavázaná, tedy tzv. osoba třetí. Účastník, za kterého se avalista zaručuje, se nazývá avalát.

Směnečný rukojmí je ze směnky zavázán stejně jako ten, za koho se zavázal. Zaváže-li se ručitel za přímého směnečného dlužníka, stane se dlužníkem přímým. Zaváže-li se za jinou osobu, která je nepřímým dlužníkem, stane se také avalista dlužníkem nepřímým. Podobně jako je tomu u jiných zajišťovacích nástrojů, je jediným cílem tohoto závazku posílit základní směnečné závazky osoby již směnečně zavázané. Podstatnou odlišnost rukojemského závazku je nutno ovšem spatřovat v tom, že avalista nezajišťuje povinnosti určitého směnečného dlužníka, ale garantuje zaplacení směnky vůbec. Na rozdíl od běžného ručení se v případě avalu plně neuplatní princip akcesority, tedy věřitel není povinen žádat plnění nejdříve u dlužníka a až poté u rukojmího a rukojmí není oprávněn namítat věřiteli, aby nejprve žádal zaplacení od dlužníka.

Zákon dále stanoví, že závazek směnečného rukojmí je platný i tehdy, je-li závazek, za který se zaručil, neplatný z jiného důvodu než pro vadu formy. Avalován tedy může být i ten, kdo se podpisem na směnce nezavázal, z důvodu jiného než je nedostatek formy (např. pro nezletilost). V praxi se může stát, že avalista bude sice platně zavázán, avšak jeho závazku nebude odpovídat závazek avaláta.

Zaplatí-li směnečný rukojmí směnku, nabývá práv ze směnky proti tomu, za koho se zaručil, a proti všem, kdož jsou této osobě směnečně zavázáni. Jinými slovy, využije-li věřitel svého práva požadovat plnění od rukojmího a rukojmí směnku proplatí, stane se sám směnečným věřitelem, přičemž jeho dlužníkem je jeho avalát a ti, kdo mu odpovídají za plnění. Avalista, který směnku proplatil, může na svých předchůdcích vymáhat:

  • celou částku, kterou zaplatil,
  • šestiprocentní úroky z této částky ode dne, kdy zaplatil,
  • své útraty,
  • a odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v nižší dohodnuté výši.

Směnečné rukojemství se zakládá doložkou vyjádřenou slovy „jako rukojmí“ nebo „per aval“, označením avaláta a podpisem avalisty. Stačí však i pouhý podpis ručitele na líci směnky, který zakládá směnečné rukojemství (aval) za výstavce směnky, nejde-li o podpis směnečníka nebo výstavce.

• Teritorium: Česká republika