Mimosoudní řešení sporů

Problematika mimosoudního řešení sporů, jeho způsoby, výhody a nevýhody. Základní druhy mimosoudního řešení sporů, hlavní pozornost je věnována institucionálnímu rozhodčímu řízení.

To v poslední době patří mezi nejpoužívanější a nejžádanější metody mimosoudního řešení sporů v České republice.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci

Charakteristika a odlišnost mimosoudního řešení sporů od soudního řešení sporů

Mimosoudní řešení sporů nebo také alternativní (metody) řešení sporů se odlišují od soudních řešení sporů především svou dobrovolností. Jsou to vždy strany sporu, kdo rozhoduje o tom, zda spor nebude řešen a rozhodován v řízení před soudem, ale na místo toho některou z alternativních metod a současně mají rozhodující vliv na průběh řešení sporu touto cestou.

Mimosoudní řešení sporů se řídí odlišnými pravidly a uplatňují se v nich jiné principy než u klasického řízení soudního, řízení probíhá před osobami odlišnými od soudu, je rychlé a v některých případech i méně nákladné, s čímž koresponduje stále větší zájem o mimosoudní řešení sporů.

Mimosoudní řešení sporů může v České republice probíhat jako institucionalizované, a to u stálého rozhodčího soudu, nebo rozhodčím řízení ad hoc, jehož průběh je zcela v rukou stran sporu.

  • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – jedná se o jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice.
  • Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha – rozhoduje jen spory z obchodů s investičními instrumenty.
  • Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno – rozhoduje jen spory z obchodů uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, jimiž se na těchto burzách obchoduje.

Rozhodčí řízení ad hoc může být zajištěno prostřednictvím soukromých institucí, které obvykle fungují ve formě obchodní společnosti nebo sdružení, a formálně zajišťují servisní služby rozhodcům. V některých případech vydávají i předpisy o způsobu vedení rozhodčího řízení. Tyto soukromé instituce však nejsou zřízeny zákonem (srov. zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) a nejedná se tak o stálé rozhodčí soudy. Činnost některých tzv. rozhodcovských společností je předmětem silné kritiky ze strany odborné veřejnosti, když existují značné pochybnosti o platnosti takových rozhodčích smluv.

Základní odlišnosti soudního řízení a řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, což je nejznámější stálý rozhodčí soud v ČR, jsou shrnuty v následující tabulce:

 vnitrostátní soudní řízenívnitrostátní arbitráž
poplatekzpravidla 5 % (min. 1000 Kč max. 2 000 000 Kč[1])4 % (min. 10 000 Kč max. není stanoveno Kč)
možnost odvoláníAno (dvojinstanční řízení)ne (jednoinstančnost)
přístup veřejnostiveřejné jednáníneveřejné jednání
jednací jazykČJČJ, AJ, NJ, FJ a RJ

[1] Ust. § 6a odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: „Poplatek podle sazebníku je vybírán nejvýše v částce 2 000 000 Kč; to neplatí, je-li v sazebníku stanoveno jinak“. Např. Položka 1 bod. 1c) Sazebníku poplatků.

Závěrem této kapitoly je vhodné dodat, že pro spotřebitele (jak je definuje OZ v ust. § 419) platí přísnější pravidla pro mimosoudní řešení sporů, a to s ohledem na tu skutečnost, že se jedná o slabší stranu smlouvy. V roce 2015 došlo k novelizaci zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zapracovává evropskou legislativu (zejména pak směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů (2013/11/EU), se zohledněním přímo použitelného nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line (č. 524/2013) a požadavky z aplikační praxe.

Novela zavedla nový systém mimosoudního řešení sporů – konciliaci – která urychlí a zjednoduší urovnávání sporů mezi spotřebiteli a prodejci či výrobci. Rozšiřuje také kompetence České obchodní inspekce v boji proti nekalým prodejním praktikám v rámci ČR i EU.

Další významné změny v oblasti ochrany spotřebitele přinesla novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zákonem č. 374/2022 Sb. Zpřísnila například způsob uzavírání smluv po telefonu, smluv uzavíraných při podomním prodeji a v rámci organizovaných prodejních akcí, informační povinnost podnikatele ohledně nejnižší prodejní ceny zboží před slevovou akcí či zpřísnění způsobu uzavírání smluv při nákupu na internetu.

Zákon o rozhodčím řízení pak zcela zapovídá rozhodování majetkových sporů ze smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem v řízení před rozhodcem nebo u stálého rozhodčího soudu.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme