Mediace jako alternativa k soudnímu řízení

Mediace jako alternativa k soudnímu řešení sporů je na území České republiky stále málo využívána, avšak představuje velmi efektivní způsob řešení nejrůznějších sporů. Za podmínky, že jsou strany sporu ochotny se sejít a za pomoci mediátora svůj konflikt řešit, je tato alternativa významnou úsporou jejich času i financí.

Je tomu tak proto, že soudní řízení trvají průměrně v řádu několika let, finanční částky vynaložené na jejich vedení jsou nemalé, jakož i výsledek soudních řízení je nejistý. Prostřednictvím mediace lze řešit různé typy sporů, zejména pak spory rodinné, spotřebitelské, zaměstnanecké i podnikatelské, a to i když se zprvu problém jeví jako zdánlivě dohodou neřešitelný. Úspěšnost mediace je totiž uváděna až v 80 % zahájených případů. Benefitem je oproti soudnímu řízení také neveřejnost.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V již publikovaném článku nazvaném „Mimosoudní řešení sporů“, v jeho druhé kapitole s názvem „Druhy mimosoudního řešení sporů“, je zprostředkování (mediace) jako metoda urovnání sporu krátce představena, avšak zmiňovaný článek se věnuje především rozhodčímu řízení. Tento předkládaný článek na již zmiňované téma „Mimosoudního řešení sporů“ navazuje a je zaměřen výlučně na mediaci.

Mediace, ač je pro mnohé zatím ne příliš známým pojmem, si postupně i v České republice hledá své místo jako nástroj, s jehož pomocí lze s časovou a finanční úsporou řešit mnohé neshody, spory a konflikty, ačkoli se tak na začátku jevit stranám sporu nemusí. Alternativní řešení sporů, mimo jiné i metoda mediace, je podporována a prosazována také v legislativě Evropské unie.

Na rozdíl od soudního řešení sporů má mediace několik nesporných výhod, avšak v tomto článku upozorníme čtenáře rovněž na to, co je třeba mít na paměti jako možná úskalí. Mediací samozřejmě nelze plošně nahradit nebo zastoupit soudní řízení a říci, že soudní řízení již není efektivní, jelikož v mnoha případech je žádoucím a nutným institutem, avšak mediace by měla být soudnímu řízení postavena naroveň a mnohem častěji při řešení konfliktů brána v potaz právě proto, že přináší řadu benefitů.

Na straně druhé, pokud mediace nebude úspěšná, může být i tak základem pro navazující soudní řízení. Dohody, které jsou výsledkem mediace, bývají s větší pravděpodobností dodržovány a strany konfliktu mezi sebou snáze mohou uchovat přátelské anebo alespoň udržitelné obchodní nebo jiné mezilidské vztahy, jelikož se strany v procesu mediace podílí na nalezení optimálního řešení konfliktu či problému.

Ač má v České republice mediace tradici zatím spíše v rodinných sporech (rozvody, péče o děti po rozvodu, výše výživného, majetkové spory při vypořádání společného jmění manželů), a to již z doby před vstupem zákona o mediaci v platnost, velmi efektivní může být rovněž u sporů vyplývajících ze zaměstnaneckého poměru, tj. ze vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Je rovněž významným nástrojem řešení sporů v oblasti obchodního a spotřebitelského práva, přičemž mediací lze s úspěchem řešit také další občanské spory, jimiž jsou např. dědické a spoluvlastnické spory, vypořádání podílového spoluvlastnictví, náhrada škody, ochrana osobnosti, aj. U přeshraničního řešení sporů je mediace také východiskem a benefitem, jelikož takové spory jsou s ohledem na jejich charakter velmi složité a nákladné (na přeshraniční mediaci se rovněž vztahuje zákon o mediaci).

V tomto článku je představována a rozebírána metoda mediace jako urovnávací metoda a způsob řešení sporů v civilním právu, kterou je nutno odlišit od mediace v trestním právu a v trestním řízení. Mediací a probací z hlediska trestního práva rozumíme dle zákona o Probační a mediační službě bezplatné mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávanou pouze v souvislosti s trestním řízením, přičemž takové mimosoudní zprostředkování (mediaci) lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

V souvislosti s trestním řízením takovou probaci a mediaci zajišťuje zejména organizační složka státu – Probační a mediační služba, která plní úkony dle pokynu orgánů činných v trestním řízení. Mediace v trestním právu představuje způsob, jak řešit následky trestného činu mezi pachatelem a poškozeným nejen materiálně, ale také mezilidsky, a její výsledky jsou v trestním řízení také reflektovány. Mediace zde napomáhá pochopení všech okolností trestného činu poškozeným a umožňuje obviněnému, aby odčinil trestný čin prostřednictvím vysvětlení, omluvy, dohody na náhradě škody, aj. Jejím účelem je zmírnění negativních dopadů trestného činu.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby