Mediace jako alternativa k soudnímu řízení

Mediace jako alternativa k soudnímu řešení sporů na území České republiky stále nepatří mezi příliš využívané, přesto představuje mnohdy velmi efektivní způsob řešení nejrůznějších netrestních sporů.

Při splnění podmínky, že jsou strany sporu ochotny se sejít a za pomoci mediátora společně svůj konflikt řešit, je tato alternativa významnou úsporou jejich času i financí.

Co se týče délky soudních řízení v České republice, není výjimkou, že trvají i několik let, finanční částky vynaložené stranami sporu na jejich vedení jsou nemalé, jakož i samotný  výsledek soudních řízení nejistý. Prostřednictvím mediace lze řešit různé typy netrestních sporů, zejména pak spory rodinné, spotřebitelské, zaměstnanecké i podnikatelské, a to i když se zprvu  problém jeví jako zdánlivě vzájemnou dohodou neřešitelný. Úspěšnost mediace je totiž uváděna ve výši přesahující 70 % zahájených případů. Benefitem je oproti soudnímu řízení také neveřejnost.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V již publikovaném článku nazvaném „Mimosoudní řešení sporů“, v jeho druhé kapitole s názvem „Druhy mimosoudního řešení sporů“, je zprostředkování (mediace) jako metoda urovnání sporu krátce představena. Tento článek na již zmiňované téma „Mimosoudního řešení sporů“ navazuje a je zaměřen výlučně na mediaci.

Mediace, jejíž zákonná úprava v podobě zákona č. 202/2012 Sb. letošního roku prožívá své kulaté výročí, v České republice našla své místo i zvyšující se oblibu. Představuje totiž účinný nástroj, s jehož pomocí lze s časovou a finanční úsporou řešit mnohé neshody, spory a konflikty, a to i v případech, kde se skončení sporu jeho stranám zpočátku nemusí jevit jako možné.  Alternativní řešení sporů, mimo jiné i metoda mediace, je podporována a prosazována také v legislativě Evropské unie.

Na rozdíl od soudního řešení sporů má mediace několik nesporných výhod. Současně avšak v tomto článku upozorníme čtenáře také na to, co je dobré mít na paměti jako možná úskalí. Mediací samozřejmě nelze plošně nahradit soudní řízení a říci, že soudní řízení již není efektivní. V mnoha případech je totiž nepochybně žádoucím a nutným institutem. Stálo by nicméně za úvahu, zda mediaci ve vztahu k soudnímu řízení nedávat větší prostor a při řešení konfliktů ji brát častěji v potaz právě proto, že přináší řadu benefitů.

V případě neúspěchu mediace může být základem pro navazující soudní řízení. Dohody, které jsou výsledkem mediace, bývají s větší pravděpodobností dodržovány a strany sporu mezi sebou snáze mohou uchovat přátelské anebo alespoň udržitelné obchodní nebo jiné mezilidské vztahy. I proto, že se strany v procesu mediace podílí na nalezení optimálního řešení konfliktu či problému.

Mediace má dosud v České republice mediace tradici spíše v rodinných sporech (rozvody, péče o děti po rozvodu, výše výživného, majetkové spory při vypořádání společného jmění manželů), a to již z doby před účinností zákona o mediaci. Velmi efektivní může být rovněž u sporů vyplývajících ze zaměstnaneckého poměru, tj. ze vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Je rovněž významným nástrojem řešení sporů v oblasti obchodního a spotřebitelského práva. Mediací lze s úspěchem řešit také další občanské spory, jimiž jsou např. dědické a spoluvlastnické spory, vypořádání podílového spoluvlastnictví, náhrada škody, ochrana osobnosti, aj. V neposlední řadě může být mediace východiskem také při řešení přeshraničních sporů. Neoddiskutovatelným benefitem je menší finanční i časová náročnost (na přeshraniční mediaci se rovněž vztahuje zákon o mediaci).

V tomto článku je představována a rozebírána metoda mediace jako urovnávací metoda a způsob řešení sporů v civilním právu, kterou je nutno odlišit od mediace v trestním právu a v trestním řízení. Mediací a probací z hlediska trestního práva rozumíme dle zákona o Probační a mediační službě bezplatné mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávanou pouze v souvislosti s trestním řízením, přičemž takové mimosoudní zprostředkování (mediaci) lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

V souvislosti s trestním řízením takovou probaci a mediaci zajišťuje zejména organizační složka státu – Probační a mediační služba, která plní úkony dle pokynu orgánů činných v trestním řízení. Mediace v trestním právu představuje způsob, jak řešit následky trestného činu mezi pachatelem a poškozeným nejen materiálně, ale také mezilidsky, a její výsledky jsou v trestním řízení také reflektovány. Mediace zde napomáhá pochopení všech okolností trestného činu poškozeným a umožňuje obviněnému, aby odčinil trestný čin prostřednictvím vysvětlení, omluvy, dohody na náhradě škody, aj. Jejím účelem je zmírnění negativních dopadů trestného činu.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme