Základy občanského soudního řízení

Základy občanského soudního řízení. Seznámení se strukturou soudní soustavy v ČR, s náležitostmi podání k soudu, s průběhem samotného řízení a jeho závěrem – rozhodnutím ve věci. Pojednáno je též právo na odvolání, mimořádné opravné prostředky a náklady řízení.

Tento článek reflektuje právní stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V prvé řadě je potřeba vysvětlit si rozdíl mezi právem hmotným a procesním. Hmotné právo spočívá v označení souhrnu právních norem a subjektivních práv, které směřují bezprostředně k naplnění účelu práva a jsou smyslem právní úpravy. Procesní právo slouží k naplnění účelu právní úpravy zprostředkovaně. Slouží k úpravě postupu orgánů veřejné moci k vytváření a ochraně hmotných práv.

Účastníkům jsou dána nová, procesní práva a povinnosti. Ve státech kontinentálního evropského typu právní kultury je procesní právo vesměs kodifikováno, pokud jde o občanské soudní řízení (občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních), trestní řízení soudní (trestní řád), správní řízení (správní řád) a organizaci justice (Ústava ČR, zákon o soudech a soudcích, zákon o Ústavním soudu).

Pro civilní proces (občanské soudní řízení) je charakteristické, že jde o soudní řízení, které se od jiných soudních řízení liší tím, že v něm soud vykonává civilní pravomoc.

Základním právním předpisem, kterým se upravuje postup při občanském soudním řízení, je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále též jen „OSŘ“). Nesporná řízení a další zvláštní druhy řízení jsou nově upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále též jen „ZŘS“). Výčet řízení, která se řídí tímto zákonem, jsou vymezena taxativně:

 • podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,
 • ve věcech nezvěstnosti a smrti,
 • o přivolení k zásahu do integrity,
 • ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,
 • o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,
 • o pozůstalosti,
 • o úschovách,
 • o umoření listin,
 • ve věcech kapitálového trhu,
 • o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
 • o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,
 • o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,
 • ve věcech voleb zaměstnanců,
 • o soudním prodeji zástavy,
 • o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,
 • ve věcech manželských a partnerských,
 • ve věci ochrany proti domácímu násilí,
 • o určení a popření rodičovství,
 • ve věcech osvojení,
 • ve věcech péče soudu o nezletilé,
 • v některých věcech výkonu rozhodnutí.

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží k upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva.

OSŘ upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme