Základy občanského soudního řízení

Základy občanského soudního řízení. Seznámení se strukturou soudní soustavy v ČR, s náležitostmi podání k soudu, s průběhem samotného řízení a jeho závěrem – rozhodnutím ve věci. Pojednáno je též právo na odvolání, mimořádné opravné prostředky a náklady řízení.

Tento článek reflektuje právní stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Podrobný obsah

 • Úvod
 • Soudy
  • Soustava soudů v ČR
  • Pravomoc a příslušnost soudů
 • Základní principy soudnictví a civilního procesu
 • Řízení sporná a nesporná
 • Procesní a hmotněprávní lhůty, procesní úkony účastníků, zahájení řízení
 • Účastníci řízení
 • Žaloba – pojem a náležitosti
 • Průběh řízení
  (Zahájení řízení, Zkoumání procesních podmínek a odstranění jejich případných vad, Příprava jednání, Výzva žalovanému k vyjádření, Kvalifikovaná výzva, Přípravné jednání, Ústní jednání, Skončení jednání, vyhlášení rozsudku, Doručování)
 • Koncentrace řízení
 • Závěr řízení – rozhodnutí ve věci
  (Rozsudek pro zmeškání, Rozhodnutí soudu bez nařízení ústního jednání, Platební rozkaz, Směnečný (šekový) platební rozkaz)
 • Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
 • Odvolání
 • Mimořádné opravné prostředky
  • Dovolání
  • Žaloba na obnovu řízení
  • Žaloba pro zmatečnost
 • Náklady řízení
 • Výkon rozhodnutí
 • Zásady nesporných řízení

Úvod

V prvé řadě je potřeba vysvětlit si rozdíl mezi právem hmotným a procesním. Hmotné právo spočívá v označení souhrnu právních norem a subjektivních práv, které směřují bezprostředně k naplnění účelu práva a jsou smyslem právní úpravy. Procesní právo slouží k naplnění účelu právní úpravy zprostředkovaně. Slouží k úpravě postupu orgánů veřejné moci k vytváření a ochraně hmotných práv.

Účastníkům jsou dána nová, procesní práva a povinnosti. Ve státech kontinentálního evropského typu právní kultury je procesní právo vesměs kodifikováno, pokud jde o občanské soudní řízení (občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních), trestní řízení soudní (trestní řád), správní řízení (správní řád) a organizaci justice (Ústava ČR, zákon o soudech a soudcích, zákon o Ústavním soudu).

Pro civilní proces (občanské soudní řízení) je charakteristické, že jde o soudní řízení, které se od jiných soudních řízení liší tím, že v něm soud vykonává civilní pravomoc.

Základním právním předpisem, kterým se upravuje postup při občanském soudním řízení, je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále též jen „OSŘ“). Nesporná řízení a další zvláštní druhy řízení jsou nově upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále též jen „ZŘS“). Výčet řízení, která se řídí tímto zákonem, jsou vymezena taxativně:

 • podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,
 • ve věcech nezvěstnosti a smrti,
 • o přivolení k zásahu do integrity,
 • ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,
 • o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,
 • o pozůstalosti,
 • o úschovách,
 • o umoření listin,
 • ve věcech kapitálového trhu,
 • o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
 • o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,
 • o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,
 • ve věcech voleb zaměstnanců,
 • o soudním prodeji zástavy,
 • o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,
 • ve věcech manželských a partnerských,
 • ve věci ochrany proti domácímu násilí,
 • o určení a popření rodičovství,
 • ve věcech osvojení,
 • ve věcech péče soudu o nezletilé,
 • v některých věcech výkonu rozhodnutí.

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží k upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva.

OSŘ upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika