Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Vznikne-li podnikateli škoda v důsledku nesprávného úředního postupu nebo rozhodnutí, např. v podobě povinnosti zaplatit smluvní pokutu třetí osobě či zmaření investice, má podnikatel právo domáhat se náhrady.

V tomto právním průvodci čtenáře seznámíme s procesními postupy směřujícími k náhradě škody a představíme související právní instituty.

Stát má odpovědnost za škodu způsobenou orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, které svým nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobí škodu třetím osobám, včetně podnikatelů.

Související právní přespisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V právním řádu České republiky je zakotvena možnost žádat po státu odškodnění za takové právní jednání zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti státu“), který odlišuje odpovědnost státu od odpovědnosti územních samosprávných celků v samostatné působnosti.

Možnost domáhat se náhrady škody je velmi důležitá pro podnikatele zejména tehdy, kdy jim v důsledku nesprávného úředního postupu nebo rozhodnutí vznikne škoda, např. v podobě povinnosti zaplatit smluvní pokutu třetí osobě, nebo dojde k zmaření jeho investice. Tento článek tak představuje komplexního průvodce jak procesních postupů směřujících k náhradě škody, tak k pochopení institutů škody a její náhrady a odpovědnosti za její způsobení jako takové.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme