Správní řád

Správní právo je souhrn právních norem vztahujících se na veřejnou správu, její organizaci a činnost. Upravuje vztahy vznikající při výkonu správy mezi nositeli veřejné správy a mezi fyzickými nebo právnickými osobami.

Správní právo je součástí práva veřejného, na rozdíl od práva soukromého jsou účastníci právního vztahu ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Veřejná moc je v zákonem vymezených případech nadřazená vůči ostatním subjektům práva.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Správní právo a správní řád

Ve vztahu fyzické či právnické osoby a správního orgánu platí tyto dvě zásady:

  1. Každý může činit, co není zákonem zakázáno (při dodržování zákonů a jiných právních předpisů).
  2. Správní orgán může působit pouze v případech a mezích stanovených zákonem.

Správní právo je možné rozdělit na část obecnou a zvláštní, dále jej lze dělit na správní právo hmotné a správní právo procesní.

Obecná část obsahuje úpravy, zásady, pojmy a právní instituty, které v zásadě platí pro veškerou veřejnou správu a tvoří základ pro jiné obory veřejného práva, které jsou v působnosti správních úřadů (zejména jde o finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí).

Zvláštní část obsahuje hmotněprávní úpravu v rámci jednotlivých správních odvětví, patří sem povahou průřezová úprava práva hospodářského, komunálního, popř. dalších oborů tohoto druhu.

Hmotné správní právo obsahuje zpravidla normy, které upravují oblasti a činnosti správních orgánů.

Procesní správní právo pak obsahuje normy, které upravují postupy, organizaci a působnost správních úřadů a orgánů a řízení před nimi, v užším smyslu jde jen o úpravu správního řízení ve věci externího rozhodování správních orgánů.

Jedním z hlavních předpisů správního práva procesního je správní řád, publikovaný pod č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“ nebo „SpŘ“). Správní řád s účinností od 1. ledna 2006 nahradil obecnou původní úpravu provedenou zákonem č. 71/1967 Sb. Ačkoli se jedná o obecný a poměrně nový předpis správního práva, prošel za dobu své účinnosti již více než desítkou novelizací.

Správní řád se aplikuje na řízení, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti veřejné správy rozhodují orgány státní správy.

Působností správních orgánů v oblasti veřejné správy chápeme okruh činností, které směřují k zabezpečení záležitostí veřejného (obecného, celospolečenského) zájmu – např.: zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, úprava podmínek podnikání, regulace výstavby, fungování systému zdravotní péče a sociálního zabezpečení, ochrana životního prostředí, kulturních památek atd.

Je ovšem nezbytné upřesnit, že správní řád se nevztahuje na všechny činnosti veřejné správy, ale jen na tu část, v níž správní orgány uplatňují v nadřazeném postavení své pravomoci vůči jiným subjektům a rozhodují o jejich právech a povinnostech. Výsledkem této činnosti je právně vynutitelné rozhodnutí.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme