Veřejné zakázky

Článek představuje pokud možno komplexní přehled obsáhlé problematiky veřejných zakázek. Přináší přehled jednotlivých druhů veřejných zakázek, popis podstaty výběrových řízení a jejich jednotlivých druhů. V článku nejsou opomenuty ani základní informace o elektronických nástrojích při zadávání veřejných zakázek.

Článek reflektuje právní úpravu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s akcentem na zásadní změny v právní úpravě zadávání veřejných zakázek od 1. 10. 2016, kdy nabyde účinnosti zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Základním právním předpisem upravujícím v současné době problematiku zadávání veřejných zakázek je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), který do českého právního řádu transpozicí zavedl evropské směrnice upravující zadávání veřejných zakázek a koncesí.

V roce 2016 došlo v oblasti právní úpravy veřejných zakázek k rozsáhlým změnám. V důsledku evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek a koncesí a jejich transpozicí do českého právního řádu byly zadavateli dány nové možnosti, kterých může využít při zadávání veřejných zakázek.

Novou právní úpravou byly sníženy administrativní nároky na dodavatele podávající nabídky na plnění veřejné zakázky do zadávacího řízení a došlo rovněž k zavedení zcela nových právní institutů, např. nového druhu zadávacího řízení s názvem inovační partnerství. Mimo obsahových změn přinesl ZZVZ nemálo změn terminologických, jako je například řízení se soutěžním dialogem oproti dříve užívanému soutěžnímu dialogu.

Přijetím ZZVZ došlo rovněž ke zrušení některých institutů, a to zejména těch, kterých byl zadavatel povinen dostát před samotným zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Byla tak zrušena povinnost uveřejňovat předběžná oznámení a dále povinnost zveřejňovat odůvodnění veřejné zakázky.

Zrušena byla rovněž povinnost zadavatele ustavovat hodnotící komisi, s výjimkou v ZZVZ specifikovaných případech. Zásadní změnou je také zrušení povinnosti zadavatele provádět vždy posouzení všech nabídek před jejich hodnocením.

Jednotlivými instituty upravenými ZZVZ se konkrétně zabýváme v dalších částech článku.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme