Veřejné zakázky

Schéma dělení veřejných zakázek

Schéma dělení veřejných zakázek dle předmětu a dle předpokládané ceny

Pojem zadání veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka definuje ZZVZ tím způsobem, že nespecifikuje veřejnou zakázku jako takovou, ale stanoví, kdy se jedná o zadání veřejné zakázky. O zadání veřejné zakázky se jedná v případě uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, ze které vyplývá povinnost dodavatele poskytnout zadavateli dodávky, služby nebo stavební práce.

ZZVZ výslovně stanoví, že za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření pracovněprávní nebo jiné obdobné smlouvy a rovněž tak uzavření smlouvy upravující spolupráci zadavatelů. Základním definičním znakem zadání veřejné zakázky je tedy úplatná písemná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky, služby nebo stavební práce.

Zadavatel je povinen dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, kterými jsou zásada rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace, zásada transparentnosti a zásada přiměřenosti.

Hlavním účelem zadávání veřejných zakázek zajištění soutěže v rámci získaní plnění veřejné zakázky mezi různými dodavateli s cílem efektivního vynakládání veřejných finančních prostředků, kdy právě dodržování základních zásad při zadávání veřejných zakázek má k tomuto účelu přispět.

ZZVZ v rámci ust. § 6 upravujícího zásady zadávání veřejných zakázek výslovně stanoví, že zadavatel v rámci zadávání veřejných zakázek nesmí omezit účast v zadávacím řízení takovým dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, v Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci anebo se jedná o dodavatele, který má sídlo v jiném státě, jenž má s Evropskou unií nebo s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

ZZVZ definuje jak pojem zadavatele, tak pojem dodavatele.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme