Veřejné zakázky

Pojem zadávací řízení

Zadávací řízení zabezpečuje soutěž při výběru nejvhodnější nabídky. Je to tedy formalizovaný postup upravený zákonem, kterým je vybírán dodavatel jako realizátor příslušné veřejné zakázky. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržet zadávací podmínky.

V zadávacím řízení zadavatel vybírá dle zadávacích podmínek nejvhodnějšího dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti každého dodavatele v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Případně ještě zadavatel může využít možnosti, kterou mu ZZVZ dává a snížit počet účastníků zadávacího řízení nebo předběžných nabídek dle ZZVZ stanovených podmínek v případě, že si zadavatel takovouto možnost výslovně vyhradil v zadávacích podmínkách.

ZZVZ dává zadavateli explicitně možnost stanovit průběh a podmínky zadávacího řízení v případech, kdy tyto podmínky nejsou stanoveny zákonem. V takovém případě je zadavatel vázán pouze zásadami zadávání veřejných zakázek uvedenými v § 6 ZZVZ.

Zadávací řízení se zahajuje výhradně způsoby stanovenými v ZZVZ. Zadávací řízení zadavatel zahajuje odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, přičemž tímto oznámením zadavatel vyzývá dodavatele buď k podání nabídky, nebo žádosti o účast v závislosti na zvoleném druhu zadávacího řízení. Rovněž informaci o zahájeném zadávacím řízení by se dodavatel měl dozvědět z příslušného profilu zadavatele, kde zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

ZZVZ namísto pojmů zájemce a uchazeč používá jednotný pojem účastník zadávacího řízení. Účastenství vzniká dodavateli vyjádřením předběžného zájmu o veřejnou zakázku, podáním žádosti o účast anebo podáním nabídky do zadávacího řízení.

Oproti tomu účastníkova účast v zadávacím řízení může zaniknout třemi různými způsoby, a to vyloučením účastníka ze zadávacího řízení v případech stanovených ZZVZ, odstoupením účastníka ze zadávacího řízení, uplynutím lhůty k podáním nabídek, žádostí o účast apod.

Obecně je možné průběh zadávacího řízení zobecnit do následujících fází:

 • zahájení zadávacího řízení odesláním příslušného oznámení včetně zveřejnění zadávací dokumentace, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem, na profilu zadavatele,
 • podání nabídek nebo žádostí o účast v závislosti na zadavatelem zvoleném typu zadávacího řízení,
 • hodnocení podaných nabídek,
 • posouzení všech podaných nabídek nebo pouze nabídky vybraného uchazeče,
 • výběr nejvhodnější nabídky a zveřejnění výsledků zadávacího řízení.

Druhy zadávacích řízení

ZZVZ rozlišuje a upravuje následující typy zadávacích řízení:

 • otevřené řízení,
 • užší řízení,
 • jednací řízení s uveřejněním,
 • jednací řízení bez uveřejnění,
 • řízení se soutěžním dialogem,
 • zjednodušené podlimitní řízení,
 • řízení o inovačním partnerství,
 • řízení pro zadání zakázky ve zjednodušeném režimu.

Možnost použití jednotlivých zadávacích řízení závisí zejména na splnění zákonných podmínek jejich možného užití a případně též na volbě zadavatele.

Obecně stručná charakteristika jednotlivých druhů zadávacích řízení

Otevřené řízení

Základním a nejčastěji zadavateli užívaným typem zadávacího je otevřené řízení. V tomto typu zadávacího řízení zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů (uchazečů o veřejnou zakázku), aby podali svoje nabídky. Zadavatel v otevřeném řízení nesmí o podaných nabídkách s účastníky zadávacího řízení jednat.

Užší řízení

V užším řízení vyzývá zadavatel veřejné zakázky neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast v užším řízení. Tento typ řízení je na rozdíl od otevřeného řízení zadávacím řízením omezeným. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. Nabídky je oprávněn podat pouze účastník zadávacího řízení vyzvaný zadavatelem.

Jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění

Jednací řízení s uveřejněním je řízení, které zadavatel může použít v případě, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem. Toto zadávací řízení je zadavatel oprávněn použít například v situacích, kdy potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění, nebo pokud součástí nabídky má být inovativní řešení, nebo veřejná zakázka nemůže být zadavatelem zadána bez předchozího jednání s dodavateli z důvodů zvláštních okolností vyplývajících ze složitosti předmětu veřejné zakázky, apod.

Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast v tomto zadávacím řízení. Vyzvaní účastníci podají nabídku, na základě které s nimi zadavatel dále jedná o konkrétních podmínkách smlouvy na plnění veřejné zakázky. Jedná se o zadávací řízení, ve kterém je zadavatel oprávněn v jeho průběhu na základě jednání s uchazeči měnit či doplnit zadávací podmínky, a to zejména technické podmínky vztahující se k plnění předmětu veřejné zakázky.

Jednací řízení bez uveřejnění je zadávací řízení, které může být zadavatelem použito pouze ve výjimečných případech, kdy jsou naplněny definované zákonné předpoklady užití tohoto zadávacího řízení, a to jak obecné podmínky jeho užití, tak podmínky stanovené pro konkrétní druh veřejné zakázky.

Jedná se o nejméně formalizované zadávací řízení, nad jehož užitím je však ze strany orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek nejvyšší dohled. V jednacím řízení bez uveřejnění zadavatel veřejné zakázky přímo vyzývá jednoho či více dodavatelů k jednání o možnostech plnění veřejné zakázky. Zadavatel je i v tomto řízení z logiky věci oprávněn v jeho průběhu měnit zadávací podmínky.

Řízení se soutěžním dialogem

Zadavatel veřejné zakázky na základě oznámení o zahájení řízení se soutěžním dialogem vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast v tomto zadávacím řízení a k prokázání kvalifikace. Po posouzení kvalifikace účastníků zadavatel vyzve tyto účastníky k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení na plnění veřejné zakázky. Po nalezení tohoto řešení zadavatel vyzve všechny původně vyzvané účastníky k podání nabídek do zadávacího řízení s tím, že tyto nabídky mají respektovat zadavatelem vybrané řešení.

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadávací řízení zadavatel zahájí uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a případně též odesláním výzvy k podáním nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky nejméně pěti různým dodavatelům. Zadavatel má však povinnost přijmout a hodnotit i nabídku dodavatele, který nebyl vyzván k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.

ZZVZ pro toto zadávací řízení připouští zadavateli možnost stanovit i jiná hodnotící kritéria, než která jsou stanovena ZZVZ pro nadlimitní veřejné zakázky s tím limitem, že se musí jednat o takové objektivní skutečnosti, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel si může v rámci tohoto řízení vyhradit možnost uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení anebo rozhodnutí o výběru účastníka uveřejněním příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele.

Další méně formálním znakem tohoto zadávacího řízení je možnost zadavatele požadovat prokázaní splnění kvalifikace pouze čestným prohlášením, kdy je zachována možnost zadavatele vyžádat si předložení originálů nebo úředně ověřených kopií příslušných dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele kdykoli v průběhu zadávacího řízení.

Díky úpravě zjednodušeného podlimitního řízení se tak v případě podlimitních zakázek mohou o jejich získání ucházet i subjekty, které nebyly zadavatelem osloveny přímo k podání nabídky, a zadavatel je povinen nabídky těchto subjektů hodnotit. Takové opatření zvyšuje rovnost účastníků a odstraňuje diskriminaci těch, kteří dříve nebyli zadavatelem k podání nabídky vyzváni, a tedy ani se nemohli zadávacího řízení účastnit.

Inovační partnerství

Řízení o inovačním partnerství je ve smyslu ZZVZ druh zadávacího řízení, které je zadavatel oprávněn použít v případech, kdy je ze strany zadavatele dána potřeba vývoje inovativní dodávky, služby nebo stavebních prací a jejich následné koupě a pořízení. Jedná se o taková plnění, která nelze uspokojit prostřednictvím řešení, která v době poptávky zadavatele jsou na trhu dostupná.

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro účely tohoto řízení vymezí postupné cíle v procesu výzkumu a vývoje a pravidla pro poskytování odměn dodavatelům za dosažení stanovených cílů. Zadavatel je samozřejmě v průběhu tohoto řízení oprávněn s účastníky řízení jednat o jejich předběžných nabídkách a je oprávněn v průběhu jednání změnit či doplnit zejména technické zadávací podmínky.

Zjednodušený režim

Ve zjednodušeném režimu je zadavatel oprávněn zadávat veřejné zakázky na sociální služby a jiné služby vyjmenované v příloze č. 4 ZZVZ. Toto zadávací řízení zadavatel zahájí buď odesláním předběžného oznámení v případě, že vyzývá dodavatele k vyjádření předběžného zájmu o veřejnou zakázku, anebo odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel je oprávněn v tomto typu zadávacího řízení jednat s účastníky zadávacího řízení a je oprávněn měnit v návaznosti na tato jednání zadávací podmínky. Zadavatel je rovněž oprávněn nastavit jiná hodnotící kritéria, než jaká jsou ZZVZ stanovená pro nadlimitní veřejné zakázky.

V případě, že zadavatel zvolí pro hodnocení nabídek kritérium kvality, může stanovit jako hodnotící kritérium např. udržitelnost sociálních služeb, přínos pro uživatele služeb anebo zajištění kvality, návaznosti, dostupnosti a komplexnosti služeb.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme