Veřejné zakázky

Zákonné lhůty

Minimální délka lhůty pro podání nabídky či žádosti o účast je vždy stanovena u konkrétních zadávacích řízení. Zadavatel je povinen stanovit v zadávacím řízení lhůty s ohledem na složitost jednotlivých úkonů vyžadovaných zadavatelem po dodavatelích v zadávacím řízení.

Z daného vyplývá, že lhůty určuje zadavatel veřejné zakázky, který při jejím určování musí brát ohled na předmět veřejné zakázky, zejména by měl přihlédnout k době nezbytné pro zpracování a předložení nabídek účastníky. Všechny lhůty počínají běžet dnem následujícím po zahájení zadávacího řízení, přičemž zadávací řízení je obecně zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.

ZZVZ stanoví rozdílné lhůty dle toho, zda se jedná o nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku a v některých případech rovněž rozlišuje délku lhůt dle druhu veřejné zakázky. Základní přehled lhůt pro podání nabídek či žádostí o účast dle typu zadávacího řízení uvádíme v následující tabulce:

Typ zadávacího řízeníMinimální délka lhůty pro podání nabídky/žádosti o účast
Nadlimitní veřejné zakázky
Minimální délka lhůty pro podání nabídky/žádosti o účast
Podlimitní veřejné zakázky
Otevřené řízení30 pracovních dnů pro podání nabídky15 pracovních dnů pro podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky / služby
20 pracovních dnů pro podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce
Užší řízení30 pracovních dnů pro podání
žádosti o účast
25 pracovních dnů pro podání nabídky
15 pracovních dnů pro podání
žádosti o účast
15 pracovních dnů pro podání nabídky
Jednací řízení s uveřejněním30 pracovních dnů pro podání
žádosti o účast
25 pracovních dnů pro podání
předběžné nabídky
15 pracovních dnů pro podání
žádosti o účast
15 pracovních dnů pro podání
předběžné nabídky
Zjednodušené podlimitní řízení 11 pracovních dnů pro podání nabídky

ZZVZ dále stanoví podmínky, za kterých mohou být ze strany zadavatele stanovené minimální lhůty zkráceny.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je ZZVZ definována jako veškerá písemná dokumentace, která obsahuje podmínky zadávacího řízení zpřístupněné účastníkům při zahájení zadávacího řízení. Do zadávací dokumentace je rovněž zařazen i formulář užívaný k oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel je povinen nastavit zadávací podmínky tak, aby neznevýhodňoval žádného dodavatele, a tím mu tak nezajistil konkurenční výhodu před jinými dodavateli, nebo aby jakkoli jinak nevytvářel překážky hospodářské soutěže. Zadávací podmínky zadavatel uvede v zadávací dokumentaci, která musí být zadavatelem zpracována tak podrobně, aby dodavatel na jejím základě byl schopen podat nabídku na plnění veřejné zakázky.

Zadávací podmínky, které musí dodavatel splnit, aby se mohl účastnit zadávacího řízení, je zadavatel povinen nastavit tak, aby jednoznačně souvisely s předmětem veřejné zakázky. Zadavatel je oprávněn po uchazečích požadovat splnění zadavatelem požadované kvalifikace, technických podmínek, smluvních či obchodních podmínek a případně dalších podmínek. V žádném případě však zadavatel nesmí přenášet na dodavatele odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek.

ZZVZ ukládá zadavateli povinnost v zadávací dokumentaci označit část zadávací dokumentace, kterou vypracovala osoba odlišná od zadavatele. ZZVZ dále umožňuje zadavateli za účelem přípravy zadávacích podmínek provést tržní konzultace s odborníky či dodavateli a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud takovýmto postupem zadavatel nenaruší hospodářskou soutěž.

Pokud zadavatel provede takovouto předběžnou tržní konzultaci, je povinen v zadávací dokumentaci uvést veškeré informace, které byly obsahem této konzultace a označit osoby, které se na této konzultaci podílely.

V případě, že část zadávací dokumentace není zadavatelem uveřejněna na profilu zadavatele, a to z důvodu ochrany důvěrných informaci nebo z technických důvodů, poskytne takovouto část zadavatel dodavateli nejpozději do 3 dnů od doručené žádosti takového dodavatele.

Dodavatel může po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to v případě nadlimitních veřejných zakázek 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žádostí o účast nebo nabídek a u podlimitních 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žádostí o účast nebo nabídek. Zadavatel je povinen do 3 dnů předmětné vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnit na profilu zadavatele. ZZVZ nepoužívá termín „dodatečná informace“ užívaný pro žádost o objasnění zadávací dokumentace ZVZ.

Zadavatel je rovněž oprávněn sám provést vysvětlení zadávací dokumentace a též oprávněn změnit či doplnit zadávací dokumentaci, pokud ještě neuplynula lhůta pro podání žádostí o účast či nabídek. Pokud zadavatelem provedená změna zadávací dokumentace může mít dopad na potenciální okruh účastníků zadávacího řízení, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek či žádostí o účast o celou její původní délku, jinak je v případě změny zadávací dokumentace tuto lhůtu povinen prodloužit přiměřeně.

Prohlídka místa plnění

V případech, kdy zadavatel uzná, že je to vhodné pro budoucí plnění předmětu veřejné zakázky a na to navazující podání nabídky dodavatele do zadávacího řízení, umožní prohlídku místa plnění. Prohlídku místa plnění je zadavatel povinen umožnit nejpozději 10 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žádostí o účast nebo nabídek, u podlimitních veřejných zakázek je tato lhůta ZZVZ zkrácena na 5 pracovních dnů.

Pokud zadavatel umožní prohlídku místa plnění, ZZVZ mu ukládá povinnost stanovit delší lhůtu pro podání nabídek, než je minimální délka lhůty stanovená ZZVZ.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu není zadavatel povinen stanovit. Zadávací lhůta je ZZVZ definována jako lhůta, kdy účastníci nesmí odstoupit ze zadávacího řízení. Pokud se zadavatel rozhodne a zadávací lhůtu dobrovolně stanoví, má povinnost odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do konce zadávací lhůty, přičemž tato lhůta začne běžet od konce lhůty pro podání nabídek.

Jestliže oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel v zadávací lhůtě neodešle, zadávací řízení je ukončeno a zadavatel má povinnost dodavatelům kompenzovat účelně vynaložené náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Zadávací lhůta se přerušuje a neběží po dobu, kdy zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky, což je zejména v případech, kdy neuplynula lhůta pro podání námitek proti úkonu zadavatele, neuplynula lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud ten podané námitky odmítl.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme