Veřejné zakázky

Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady představují podmínky nebo vlastnosti, které musí splnit každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. Obecně se jedná o způsobilost dodavatele realizovat předmět zakázky, kdy prokázání kvalifikačních předpokladů potvrzuje zadavateli skutečnost, že vybraný dodavatel bude s to předmět věřené zakázky splnit.

Kvalifikačními předpoklady zároveň zadavatel stanoví podmínky, které musí splňovat každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. V případě nadlimitních veřejných zakázek ZZVZ zadavateli ukládá povinnost požadovat alespoň částečné prokázání splnění kvalifikace.

Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou  přinesl  ZZVZ, je možnost zadavatele provést posouzení kvalifikace pouze u nabídky, která bude zadavatelem vybrána na základě provedeného hodnocení nabídek. Posouzení kvalifikace je zadavatel povinen provést u vybraného uchazeče, který musí prokázat splnění kvalifikace, aby s ním zadavatel mohl uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.

ZZVZ terminologicky rozlišuje kvalifikační kritéria, a to na kritéria způsobilosti a kritéria kvalifikace.

Kritéria způsobilosti

Kritéria způsobilosti je v případě nadlimitních veřejných zakázek zadavatel povinen požadovat a splní je takový dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilosti dle ZZVZ.

Dodavatel je povinen zejména prokázat, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ, nemá splatné daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění a stejně tak na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a není v likvidaci.

ZZVZ již neobsahuje povinnost prokázat, že se dodavatel nebyl pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo uloženo kárné opatření, že není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. „black list“ byl zrušen) a ani že mu nebyla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Způsob prokázání základní způsobilosti ZZVZ stanoví v § 75.

Profesní způsobilost prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. V rámci profesní způsobilosti zadavatel může po dodavateli požadovat doložení oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a rovněž doložení členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci.

ZZVZ připouští možnost tzv. „obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení“. Účastník, který nesplňuje základní způsobilost, může v průběhu zadávacího řízení zadavateli doložit, že přijal taková nápravná opatření, jimiž obnovil svou způsobilost účastnit se zadávacího řízení, např. uhradil splatné nedoplatky.

To, zda u účastníka dojde k obnovení způsobilosti k účasti v zadávacím řízení, zcela závisí na posouzení zadavatele. Jedinou výjimkou, kdy toto tzv. očištění účastníka není možné, je jeho pravomocné odsouzení k zákazu plnění veřejných zakázek.

Kritéria kvalifikace

Mezi kritéria kvalifikace, která je zadavatel naopak v případě nadlimitních veřejných zakázek oprávněn po dodavateli požadovat, ZZVZ řadí kritérium ekonomické kvalifikace a kritéria technické kvalifikace.

Jako kritérium ekonomické kvalifikace může zadavatel požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem stanovené minimální úrovně, a to maximálně za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Pravidla pro stanovení tohoto kvalifikačního kritéria jsou stanovena § 78 ZZVZ.

Jedná se např. o požadavek zadavatele na předložení seznamu referenčních zakázek realizovaných dodavatelem za posledních 5 let v případě stavebních prací a 3 roky v případě dodávek a služeb, seznamu techniků nebo technických útvarů, popis technického vybavení, předložení vzorků nebo doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.

Úprava kritérií technické způsobilosti se pak nachází v ust. §79 ZZVZ. Jedná se např. o požadavek zadavatele na předložení seznamu referenčních zakázek realizovaných dodavatelem za posledních 5 let v případě stavebních prací a 3 roky v případě dodávek a služeb, seznamu techniků nebo technických útvarů, popis technického vybavení, předložení vzorků nebo doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dle ZZVZ splnění kvalifikace dodavatelem nemůže být předmětem hodnocení zadavatele. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je možnost zadavatele hodnotit v případě hodnocení nabídek dle kritéria kvality organizaci, kvalifikaci či zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud na plnění veřejné zakázky má významný dopad kvalita těchto osob.

Prokázání kvalifikace jinou osobou

Kvalifikační předpoklady musí splňovat sám dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. V případě, že není schopen dodavatel prokázat splnění ekonomických a technických kritérií kvalifikace, je možné, aby zadavatelem požadovaná kritéria kvalifikace splnil prostřednictvím jiné osoby.

S osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje určitou část kvalifikace, je dodavatel povinen sepsat a předložit zadavateli jednostranný závazek této jiné osoby nebo dvoustrannou smlouvu, kterou se vůči dodavateli poskytovatel zaváže k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, se kterými bude dodavatel oprávněn v rámci plnění veřejné zakázky disponovat.

Pokud část kvalifikace prokazuje dodavatel prostřednictvím třetí osoby, je kromě zmíněné smlouvy povinen zadavateli předložit doklady o splnění základní způsobilosti i doklady k prokázání profesní způsobilosti touto osobou a doklady k prokázání chybějící části kvalifikace dodavatelem.

Prostřednictvím jiné osoby dodavatel nemůže prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve vztahu k předložení výpisu z obchodního rejstříku.

Prokázání kvalifikace poddodavatele

ZZVZ zadavateli umožňuje požadovat po dodavateli prokázání splnění základní i profesní způsobilosti poddodavatelů, a to i v případě, kdy těmito poddodavateli dodavatel neprokazuje splnění žádné části kvalifikace. Zadavatel může po dodavateli požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadované kvalifikace.

Doklady k prokázání kvalifikace

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmějí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení. ZZVZ umožňuje prokázat kvalifikaci předložením dokladů z e-Certis, což je elektronický systém evidující nejčastěji požadované doklady v jednotlivých členských státech k prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikační doklady ZZVZ umožňuje též nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky nebo pokud zadavatel nestanoví jinak, rovněž čestným prohlášením. Více informací najdete na webu e-Certis.

U vybraného dodavatele ZZVZ ukládá zadavateli povinnost požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění zadavatelem požadované kvalifikace.

Objasnění a změny kvalifikace

ZZVZ zadavateli upravuje možnost, nikoli povinnost, požadovat po dodavateli doplnění či vysvětlení kvalifikace. Této možnosti zadavatel může využít kdykoli v průběhu zadávacího řízení. Skutečnosti rozhodné pro prokázání splnění kvalifikace mohou nastat i v průběhu zadávacího řízení.

Případné změny v kvalifikaci, které mají dopad do zadávacího řízení, je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy u dodavatele tyto změny nastanou, a do 10 pracovních dnů je dodavatel povinen zadavateli předložit nové doklady prokazující splnění kvalifikace.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme