Veřejné zakázky

Zadavatel veřejné zakázky

ZZVZ vymezuje tři možné kategorie veřejných zadavatelů, a to zadavatele veřejného, dotovaného a sektorového. ZZVZ samostatně nevymezuje pojem dotovaného ani sektorového zadavatele, který býval v praxi též označován jako síťový, případně odvětvový zadavatel, ale v rámci vymezení pojmu zadavatel definuje tzv. „dobrovolného zadavatele“. Zadavatelé veřejné zakázky mohou i nadále tuto veřejnou zakázku zadávat společně, a to i s osobou, která nemá povinnost postupovat dle zákona.

Předpokladem společného zadání jedné veřejné zakázky více zadavateli je uzavření písemné smlouvy, kterou upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání sdružených zadavatelů vůči třetím osobám. ZZVZ rovněž stanovuje pravidla pro společné zadávání veřejné zakázky za účasti zadavatelů z různých členských států.

ZZVZ formuluje v rámci spolupráce zadavatelů rovněž pojem „centrálního zadavatele“, kterým je veřejný zadavatel nebo zadavatel zadávající sektorovou zakázku provádějící centrální zadávání. Toto centrální zadávání může dle zákona probíhat dvojí formou. Buď spočívá v tom, že zadavatel v zadávacím řízení pořizuje dodávky či služby, které následné přenechá jednomu nebo více zadavatelům za cenu nikoli vyšší, než za jakou je pořídil, anebo pro jiného zadavatele či jiné zadavatele pořizuje dodávky, služby nebo stavební práce.

Veřejný zadavatel

Za veřejného zadavatele ZZVZ výslovně považuje:

 • Českou republiku a organizační složku státu, kterou považuje za samostatného zadavatele,
 • Českou národní banku,
 • státní příspěvkovou organizaci,
 • územní samosprávný celek nebo jeho příspěvkovou organizaci
 • jiná právnická osoba, pokud současně splní tři základní zákonem požadované podmínky:
  • právnická osoba má právní osobnost (je způsobilá být nositelem práv a povinností)
  • právnická osoba byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají povahu průmyslovou ani obchodní (přičemž nevadí, pokud daná osoba vykonává vedle takto vymezené činnosti ještě činnost jinou, která nesměřuje k uspokojení potřeb veřejného zájmu)
  • tato právnická osoba je převážně financována veřejným zadavatel, nebo v ní veřejný zadavatel vykonává rozhodující vliv či jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

Dotovaný zadavatel

Znaky dotovaného zadavatele naplňuje osoba, právnická či fyzická, která zadává nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžitých prostředků poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, rozpočtu Evropské unie, veřejného rozpočtu cizího státu nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě jejich poskytování prostřednictvím jiné osoby.

Dotovaný zadavatel postupuje dále při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek platných pro veřejného zadavatele (např. v případě lhůt).

Sektorový zadavatel

Jak již bylo zmíněno výše, ZZVZ neužívá ani pojem „sektorový zadavatel“. Tento druh sektorových zadavatelů ZZVZ definuje jako veřejného zadavatele zadávajícího sektorové veřejné zakázky včetně sektorových koncesí, přičemž za tohoto „sektorového“ zadavatele je rovněž považována osoba při výkonu relevantní činnosti, která tuto činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo pokud nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv.

ZZVZ ve své sedmé části, která je nazvaná „Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek“ vymezuje v § 153 ZZVZ, co je relevantní činností (plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství apod.), a dále obsahuje zvláštní zákonná pravidla a odchylky v případě zadávání sektorových veřejných zakázek.

Dobrovolný zadavatel

Byť není pojem „dobrovolný zadavatel“ v ZZVZ výslovně užíván, je možné pod něj podřadit kategorii zadavatelů, které ZZVZ definuje jako zadavatele, který zahájí zadávací řízení, ač k tomu nebyl povinen, tento je však povinen ve vztahu k takto zadávané veřejné zakázce dodržet postup stanovený ZZVZ.

Dále do této kategorie spadá jakákoli jiná osoba, nikoli zadavatel, která zahájí zadávací řízení na veřejnou zakázku, byť není povinna takto postupovat. Takováto osoba se stává zadavatelem ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení, a to až do jeho ukončení.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme