Správný postup při získávání veřejných zakázek

Vše co by měli znát potenciální zájemci o veřejnou zakázku. Způsob uveřejňování veřejných zakázek, čtyři skupiny kvalifikačních předpokladů uchazečů a možnosti obrany uchazeče proti rozhodnutí zadavatele, lhůty a správní poplatky.

Článek reflektuje právní úpravu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Uveřejňování veřejných zakázek – kde je hledat

Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být uveřejněno takovým způsobem, aby všichni potenciální účastníci (dříve označováni jako uchazeči) řízení o veřejné zakázky měli rovné šance se o zahájení zadávacího řízení dozvědět a podat příslušnou nabídku na plnění veřejné zakázky do zadávacího řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení podle ZZVZ zadavatel uveřejňuje zejména na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek v části Informačního systému o veřejných zakázkách, která zajišťuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.

Ve Věstníku veřejných zakázek je zajišťováno uveřejňování těch informací, které zadavatel povinně zveřejňuje podle ZZVZ. Spolu se ZZVZ nabyla účinnosti i vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Tato vyhláška upravuje způsob zveřejňování informací o veřejných zakázkách zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek a dále ukládá zadavatelům povinnost uveřejňovat stanovené informace o veřejné zakázce na profilu zadavatele ve formě strukturovaných dat.

ZZVZ zrušil původní povinnost zadavatele uveřejňovat předběžné oznámení o veřejné zakázce. Takovéto předběžné oznámení, jehož účelem je informovat potenciální dodavatele o záměru zadavatele vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku, může však zadavatel uveřejnit dobrovolně dle § 34 ZZVZ. Pokud zadavatel této možnosti využije, může například následně stanovit kratší lhůtu pro podání nabídek nebo žádostí o účast. Zadavatel již rovněž není povinen uveřejňovat odůvodnění účelnosti veřejné zakázky včetně odůvodnění veřejné zakázky.

Věstník naleznete na webových stránkách Věstník veřejných zakázek.

Společnosti zabývající se ve větší míře získáváním veřejných zakázek využívají také komerční informační systémy, které mají za cíl shromažďovat údaje o vyhlášených veřejných zakázkách. Ve většině však vyžadují registraci uživatele, nebo placený přístup.

Naproti tomu řada státních institucí uveřejňuje informace o zadávaných veřejných zakázkách nebo alespoň oznámení o zahájení zadávacího řízení též na svých domovských webových stránkách.

Tip:

Z časového hlediska úspornější, než prohlížet webové stránky jednotlivých potenciálních zadavatelů, je pravidelně kontrolovat nově vypsané zakázky na některém z profilů zadavatele, sledovat informační systém o veřejných zakázkách nebo některý z centrálních informačních systémů uvedených shora.

Pokud si u jednotlivých zadavatelů vybudujete dobré kontakty a udržujete korektní vztahy, je možné se zadavatelem domluvit, aby vás v případě vyhlášení nové veřejné zakázky na zahájení zadávacího řízení neformálním způsobem upozornil.

Podmínky pro získání zadávací dokumentace – doplňující dotazy

Zadávací dokumentace jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je podrobnější než vlastní oznámení o zakázce a musí obsahovat již takové informace, jež umožní účastníkovi podat konkrétní nabídku na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel je povinen uveřejnit zadávací dokumentaci (s výjimkou formulářů a výzev dle přílohy č. 6) na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast), a to minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Výjimku tvoří pouze jednací řízení bez uveřejnění.

Zadávací dokumentace by tedy měla být volně přístupná na internetu, v některých případech je nutné se za účelem stažení zadávací dokumentace na příslušných webových stránkách zaregistrovat. Takováto registrace slouží zadavateli k případným statistickým účelům, aby měl přehled o tom, kolik potenciálních dodavatelů může mít o veřejnou zakázku zájem.

Některou část zadávací dokumentace může zadavatel např. z důvodu ochrany důvěrných informací nebo z technických důvodů spojených s elektronickými formáty poskytnout zájemcům o veřejnou zakázku jiným vhodným způsobem.

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, zadavatel předá či odešle dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. Obstarání zadávací dokumentace přímo od zadavatele však není podmínkou pro podání nabídky. Nabídku tak může podat i dodavatel, který zadavatele o poskytnutí zadávací dokumentace nepožádal nebo který si zadávací dokumentaci nevyzvedl.

Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím těch částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci, nákladů na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím předmětné části zadávací dokumentace. Zadavatel však nesmí požadovat úhradu takových nákladů, které by přesahovaly náklady obvyklé. Zadavatel může rovněž požadovat po dodavateli učinit nějaký úkon (např. uzavřít smlouvu o mlčenlivosti) za účelem ochrany informací důvěrné povahy.

U některých zakázek může být pro případnou účast dodavatele rozhodující místo plnění. Zadavatel může umožnit prohlídku místa plnění. V takovém případě určí dobu prohlídky, vždy však nejpozději tak, aby se konala minimálně 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Tip:

Doporučujeme zadávací dokumentaci získat a podrobně prostudovat co nejdříve to bude možné. Každý účastník má totiž možnost písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Pokud začne dodavatel zadávací dokumentaci studovat pozdě, hrozí (v mnoha případech se tak stává), že na případné nejasnosti přijde až poté, kdy už nemůže vznášet upřesňující dotazy na zadavatele. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být dle ZZVZ zadavateli dodavatelem doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty po podání nabídek u nadlimitních veřejných zakázek a 7 pracovních dnů v případě podlimitních veřejných zakázek.

Zadavatel je rovněž povinen uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Platí, že pokud zadavatel tuto svou uveřejňovací povinnost nesplní, bude muset prodloužit lhůtu k podání nabídek alespoň o dobu svého prodlení s podáním vysvětlení. Pokud však žádost žadatele o dodatečné informace není doručena ve lhůtě stanovené ZZVZ, zadavatel není povinen na žádost odpovědět.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme