Pojistné smlouvy

Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak ustanovení § 2758 a násl. OZ.

Pojistné vztahy však mohou vznikat i na základě dalších speciálních zákonů, např. odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, živnostenský zákon. Následující pojednání pak podrobně rozebírá náležitosti pojistných smluv, základní práva a povinnosti účastníků pojistných vztahů a způsoby zániku a přerušení těchto vztahů. V neposlední řadě jsou vysvětleny také typy pojištění osob, věcí a majetku.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Legislativní rámec

Právní vztahy v soukromém pojištění, tedy v pojištění vzniklém na základě pojistné smlouvy, původně upravoval zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), současné době hlavní úpravu převzal občanský zákoník, a to právě v části pojednávající o pojištění, v ust. § 2758-2872 OZ.

Jak již bylo nastíněno, některé vztahy účastníků pojištění pak upravují rovněž zvláštní předpisy. Níže jsou příkladem uvedeny ty nejzásadnější:

 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění (dále jen „ZoPV“);
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „ZoCR“);
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ZoŽP“), v platném znění.

Nejsou-li vztahy účastníků pojištění upraveny speciálními zákony, řídí se práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění právě občanským zákoníkem.

Úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku přinesla větší smluvní volnost stran uzavírajících pojistnou smlouvu. Nadále ovšem platí, že pojistné smlouvy, jež byly uzavřeny  podle předpisů platných před účinností OZ (tj. přede dnem 1. 1. 2014) se řídí předchozí právní úpravou, pokud si strany nedohodly jinak.

Vymezení některých pojmů

V úvodu je nutné vyložit některé pojmy týkající se problematiky pojištění.

 • Účastník pojištění
  • pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany,
  • pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vznikne právo nebo povinnost.
 • Pojistitel
  • původně definován jako právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů),
  • OZ od legální definice upouští, tedy pojistitelem může být každý, kdo v této roli vystupuje, aniž by bylo rozhodující, zda je taková osoba držitelem veřejnoprávního oprávnění v pojišťovnictví podnikat a vykonávat pojišťovací činnost.
 • Pojistník
  • osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
 • Pojištěný
  • fyzická či právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
 • Oprávněná osoba
  • osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
 • Obmyšlený
  • osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
opu
 • Pojistka
  • potvrzení o uzavření smlouvy vydané pojistitelem pojistníkovi
 • Skupinové pojištění
  • soukromé pojištění, které se vztahuje na členy určité skupiny, blíže vymezené v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa, ale pojištěné lze bez pochybností určit alespoň v době pojistné události.
 • Pojistná událost
  • nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpise, na který se pojistná smlouva odvolává,
  • skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 • Pojistné
  • úplata z pojištění.
 • Pojistná doba
  • doba, na kterou je pojištění sjednáno.
 • Běžné pojistné
  • pojistné stanovené za pojistné období.
 • Jednorázové pojistné
  • pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
 • Pojistné období
  • časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.
 • Škodná událost
  • skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
 • Pojistné nebezpečí
  • možná příčina vzniku pojistné události.
 • Pojistné riziko
  • míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
 • Pojistný zájem
  • oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
 • Pojistná hodnota
  • nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
 • Nahodilá skutečnost
  • skutečnost, která je možná, a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
 • Odkupné
  • část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění.
 • Předsmluvní odpovědnost
  • informační povinnost sdělit potenciálnímu klientovi všechny potřebné skutečnosti k uzavření smlouvy.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme