Pojistné smlouvy

Soukromé pojištění sjednávané v rámci členských států

S ohledem na členství České republiky v Evropské unii je upravena i možnost splnit pojištění sjednáním příslušné smlouvy s pojistitelem, který působí v rámci Evropské unie. Zájemci, tedy osobě, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, musí být před uzavřením pojistné smlouvy poskytnuty jasně a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce tyto informace o pojistiteli:

 • obchodní firma a právní forma pojistitele,
 • název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to přichází v úvahu, adresa agentury nebo pobočky pojistitele, která uzavírá pojistnou smlouvu,
 • adresa sídla pojistitele, popřípadě agentury nebo pobočky, která uzavírá pojistnou smlouvu,
 • místo registrace pojistitele v obchodním nebo obdobném veřejném registru, jeho registrační číslo nebo odpovídající prostředek identifikace v takovém registru a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon dohledu nad jeho činností, jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku.

Dále musí být zájemci před uzavřením smlouvy poskytnuty tyto informace o závazku:

 • definice všech pojištění a všech opcí,
 • doba platnosti pojistné smlouvy,
 • způsoby zániku pojistné smlouvy,
 • způsoby a doba placení pojistného,
 • způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné smlouvy,
 • způsob určení výše odkupného,
 • informace o výši pojistného za každé sjednané soukromé pojištění včetně doplňkového soukromého pojištění, pokud bylo požadováno,
 • v případě soukromého pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění,
 • uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly,
 • podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, způsob určení možných odečítaných částek a informace o adrese, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat,
 • obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému soukromému pojištění,
 • způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku se stížností,
 • právo platné pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají volný výběr práva platného pro pojistnou smlouvu, nebo právo, které navrhuje pojistitel v případech, kdy strany mají možnost výběru platného práva.

Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob uzavírané na dálku musí být zájemci sděleny také informace o:

 • existenci daní nebo jiných poplatků, které nejsou hrazeny pojistitelem nebo jím nejsou ukládány,
 • zvláštních poplatcích za použití prostředku komunikace na dálku,
 • minimální délce trvání pojistné smlouvy,
 • jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se souhlasem zájemce bude pojistitel komunikovat s pojistníkem během trvání smlouvy uzavřené na dálku a ve kterých jsou poskytovány pojistné podmínky a další informace podle tohoto ustanovení.

Pojistitel je povinen informovat zájemce o uzavření pojistné smlouvy týkající se pojištění osob a uzavírané na dálku, že na vyžádání může obdržet další informace, a o povaze těchto informací.

Informace poskytované v souvislosti s uzavíráním pojištění osob na dálku musí být dány k dispozici zájemci na trvalém nosiči dat v dostatečné době před tím, než je zájemce pojistnou smlouvou vázán. Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojistné smlouvy uzavřené na dálku pojistné podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

Během trvání pojistné smlouvy musí být pojistníkovi oznámeny informace o:

 • jakékoliv změně obchodní firmy pojistitele, změně jeho právní formy nebo adresy jeho sídla a tam, kde to přichází v úvahu, i o změně adresy agentury nebo pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu,
 • informace o závazku, s výjimkou informací o podmínkách a lhůtách, o daňových předpisech, způsobu vyřizování stížností a platném právu pro pojistnou smlouvu, při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního předpisu, kterým se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy, a
 • o každoročním stavu bonusů.

Všechny výše uvedené informace mohou být poskytnuty i v jiném než v českém jazyce, pokud to výslovně zájemce nebo pojistník požaduje nebo pokud má možnost volby práva, které bude pro pojistnou smlouvu použito.

Soukromé pojištění v rámci volného poskytování služeb

Volným poskytováním služeb se rozumí:

 • provozování pojišťovací činnosti na území jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“) než je členský stát sídla pojistitele,
 • provozování pojišťovací činnosti na základě povolení uděleného orgánem dohledu členského státu sídla pojistitele, aniž by tato činnost měla charakter trvalé přítomnosti pojistitele na území členského státu, kde tyto služby poskytuje.

Závazky z pojistných smluv uzavřených v rámci volného poskytování služeb musí být v případě likvidace pojistitele uspokojovány stejným způsobem jako jiné závazky z pojistných smluv uzavřených pojistitelem.

Pojistné smlouvy se řídí právem státu, ve kterém má pojistník obvyklý pobyt. Smluvní strany si však můžou rozhodné právo zvolit (pokud se na ně vztahuje přímo předpis Evropské unie, tak v jeho rozsahu).

Povinné pojištění uložené členským státem

Stanoví-li právní předpis členského státu povinné pojištění, je tato povinnost splněna pouze tehdy, je-li pojistná smlouva uzavřena v souladu s právními předpisy členského státu, které se týkají tohoto soukromého pojištění. Nachází-li se pojistné riziko na území více členských států, platí pro pojistnou smlouvu právo členského státu, který povinné pojištění ukládá. Je-li v členském státě, který ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, uložena pojistiteli povinnost oznámit oprávněným orgánům jakýkoli zánik soukromého pojištění, pak tento zánik může být vůči poškozeným třetím osobám pojistiteli namítán pouze za podmínek stanovených právními předpisy tohoto státu.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme