Pojistné smlouvy

Zánik pojištění

Uplynutí pojistné doby

Kterýkoliv druh pojištění, soukromé či povinné, zaniká uplynutím pojistné doby.

U pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné smlouvě dohodnout, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Nezaplacení pojistného

Soukromé pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného.

Dohoda

Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být ujednán způsob vzájemného vyrovnání závazků. Pokud v dohodě není stanoven okamžik zániku pojištění, má se za to, že pojištění zaniká dnem nabytí účinnosti této dohody.

Výpověď

Pojistnou smlouvu mohou pojistník i pojistitel dle ust. občanského zákoníku obecně vypovědět v těchto případech:

 • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
  • dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní dobou, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká, nebo
 • do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
  • pojistitel takto nemůže vypovědět životní pojištění,
  • dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká,
 • ke konci pojistného období, je-li ujednáno pojištění s běžným pojistným
  • výpověď musí být doručena druhé straně nejpozději než 6 týdnů před dnem, kdy uplyne pojistné období,
  • k výpovědi se nepřihlíží, vypoví-li pojistitel životní pojištění.

Pojistník může soukromé pojištění dále vypovědět s osmidenní výpovědní dobou:

 • do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané dle ust. § 2769 OZ – tj. rasové, národnostní, etnické hledisko;
 • do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele podle zákona o pojišťovnictví, nebo
 • do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele;
 • dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Odstoupení

Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit:

 • jestliže pojistník nebo pojištěný zodpoví při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění a jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu pojistitele neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne.

Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit:

 • jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění. Toto právo může pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne.
 • Bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy, jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku.
 • Ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy, jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních pojištění podle zákona o pojišťovnictví (neplatí pro cestovní pojištění sjednané na dobu kratší než 1 měsíc).

Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Odmítnutí pojistitele plnit

Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:

 • příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo
 • oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

Jiné důvody zániku

Soukromé pojištění zaniká dnem, kdy:

 • zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota,
 • dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme