Pojistné smlouvy

Pojištění osob

Obsahem pojištění osob je pojištění fyzické osoby pro případ, který se týká jejího života, zdraví, popř. jejího osobního stavu.

V pojištění osob lze pojistit fyzickou osobu pro případ:

 • smrti,
 • dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění,
 • pro případ úrazu, nemoci nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou osobního postavení této osoby.

Z tohoto pojištění se v případě pojistné události oprávněné osobě vyplácí sjednaná částka nebo dohodnutý důchod anebo je jí poskytována určitá výše plnění.

Bylo-li ujednáno pojištění pro případ pracovní neschopnosti, přičemž nic bližšího smlouva neurčí, považuje se za ujednané pojištění neschopnost pojištěného vykonávat jeho obvyklé povolání.

Oprávněnou osobou je buď přímo pojištěný anebo, bylo-li sjednáno pojištění pro případ smrti pojištěného, pojistníkem v pojistné smlouvě určená osoba, tzv. obmyšlený, popř. jiná zákonem určená osoba. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem pojištěného. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného měnit, změna je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli.

V případě, kdy se vyžaduje souhlas pojištěného, případně zákonného zástupce, a neprokáže-li pojistník souhlas v ujednané době (není-li určena tak do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy), zaniká pojištění uplynutím této doby. V případě že v této době nastane pojistná událost, nabývá právo na pojistné plnění pojištěný.

V pojištění osob je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného, jsou-li pro to důvody související se stanovením výše pojistného rizika, výše pojistného a šetřením pojistné události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného. Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti se provádí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem pověřeným zdravotnickým zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením.

Právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, pak právo na pojistné plnění vzniká v následujícím pořadí (nebyl-li určen obmyšlený) – manžel, není-li ho tak potomci pojištěného, nemá-li potomky tak rodiče pojištěného, a není-li ani jich, pak dědicové. V případě více osob platí vyvratitelná domněnka, že jejich podíly jsou stejné. Neodvolatelné určení obmyšleného, bylo-li ujednáno, zaniká v případě manžela dnem rozvodu, nebo prohlášením manželství za neplatné, a v případě předků nebo potomků osvojením obmyšleného nebo pojistníka.

V případě, že se pojištěný o svém vstupu do pojištění nedozví, účinky prodlení nenastanou dříve než uplynutím patnáctidenní lhůty ode dne, kdy se pojištěný o této skutečnosti dozvěděl.

Souhlas pojištěného

V případě, že není pojistník současně pojištěným, pak může určit nebo změnit obmyšleného pouze se souhlasem pojištěné osoby. To platí i v případě postoupení práv z pojištění nebo jejich zastavení.

Pokud obmyšlený projevil souhlas s tím, aby byla pojistná smlouva uzavřena v jeho prospěch, pak tímto udělil i souhlas k postoupení, popř. zastavení práv a povinností z pojištění. Jedná-li se o pojištění ve prospěch obmyšleného nebo o pojištění cizího pojistného rizika, pak je k uzavření pojistné smlouvy nutný písemný souhlas této třetí osoby, resp. jejího zákonného zástupce. Souhlas je vyžadován i v případě určení nebo změny obmyšleného a k výplatě odkupného.

Skupinové pojištění

Pojistná smlouva o skupinovém pojištění nemusí obsahovat jména pojištěných, pokud jsou v době pojistné události určeni jiným způsobem, který vylučuje pochybnosti o identifikaci těchto osob. Pro uzavření takové pojistné smlouvy není třeba souhlasu pojištěných, a to ani s postoupením smlouvy.

Příkladem může být pojištění pro případ úrazu vztahující se na všechny účastníky provozu v prostředcích hromadné dopravy osob. V takových případech by nebylo možné uvedené povinnosti splnit.

Životní pojištění

Životní pojištění se týká pojištění fyzické osoby pro případ:

 • smrti,
 • dožití se určitého věku,
 • dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění,
 • anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka.

Toto pojištění lze sjednat jen jako pojištění obnosové.

V případě sebevraždy pojištěného je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění jen tehdy, trvalo-li soukromé pojištění nepřetržitě méně než dva roky předcházející sebevraždě.

Pojistitel má právo snížit své pojistné plnění, jestliže v důsledku nesprávného uvedení data narození pojištěné osoby nebo jejího pohlaví byly chybně stanoveny technické parametry pojištění, a to v poměru, v jakém je výše chybně stanoveného nižšího pojistného k jeho správné výši. Bylo-li z tohoto důvodu placeno vyšší pojistné, je pojistitel povinen jeho výši upravit s účinností ode dne, kdy se o tom dozvěděl. Pokud by však při správném uvedení data narození pojištěného pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, je oprávněn od pojistné smlouvy odstoupit.

V případě, že pojištěný a obmyšlený zemře ve stejnou dobu, nebo za okolností, které brání zjištění, kdo z nich zemřel jako první, považuje se pro účely pojištění za zjištěné, že pojištěný přežil obmyšleného. To neplatí v případě, kdy pojištěný zemřel později, pak platí že obmyšlený přežil pojištěného.

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby

Sjednané pojištění se mění na pojištění se sníženou pojistnou částkou (redukce pojistné částky) nebo se toto soukromé pojištění mění na snížený roční důchod v případě, že bylo za toto soukromé pojištění zaplaceno běžné pojistné za dobu stanovenou v pojistné smlouvě a pokud nebylo po uplynutí této doby zaplaceno další běžné pojistné ve stanovené lhůtě. Pojistníkovi tak zanikne povinnost platit další pojistné.

Jestliže však tato pojistná částka, resp. snížený roční důchod, jsou menší než limity stanovené pojistnou smlouvou, dojde ke zkrácení doby pojištění. Uplynutím této snížené doby pak pojištění zanikne, pokud do této doby nedojde k obnovení pojištění.

Obnovení podmínek soukromého pojištění po snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu nebo po zkrácení pojistné doby

Pojistník může požadovat zvýšení snížené pojistné částky nebo sníženého důchodu, jen pokud si to smluvní strany výslovně stanovili ve smlouvě. Totéž platí o prodloužení zkrácené pojistné doby na původní délku. Bylo-li pojištění pro případ smrti ujednáno na přesně určenou dobu za běžné pojistné, nevzniká při neplacení pojistného právo na snížení pojistné částky, snížení důchodu nebo zkrácení pojistné doby a pojištění pro neplacení pojistného zaniká.

Odkupné

Pokud bylo v životním pojištění sjednaném s běžným pojistným zaplaceno pojistné nejméně na dva roky nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší jednoho roku nebo jde-li o soukromé pojištění se sníženou pojistnou částkou, má v takovém případě pojistník právo, aby mu na jeho žádost pojistitel vyplatil odkupné, není-li stanoveno jinak.

Výplatou odkupného soukromé pojištění zaniká. Odkupné je splatné do 3 měsíců ode dne, kdy pojistiteli byla doručena žádost o výplatu odkupného. Pojistník má právo kdykoliv během trvání soukromého pojištění požadovat na pojistiteli sdělení o tom, kolik by činila výše odkupného. Pojistitel výši odkupného sdělí ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení žádosti pojistníka.

Nebylo-li dohodnuto jinak, právo na odkupné nevzniká u pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně určenou dobu, totéž platí u pojištění, z něhož se vyplácí důchod, pokud již došlo k výplatě důchodu.

Úrazové pojištění

Ze sjednaného úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši ujednané ve smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného.

Pojištění úrazu je často sjednáváno jako pojištění skupinové, tj. pojištění, kterým je pojištěna osoba, která sice není a ani nemůže být v pojistné smlouvě přesně určena, která však náleží ke skupině osob vymezené pojistnou smlouvou. Pojištěnou je tak např. každá osoba, která je návštěvníkem fotbalového utkání nebo účastníkem zájezdu.

Právo pojistitele na odmítnutí pojistného plnění nebo na jeho snížení

Pojistitel má právo:

 • odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví,
 • snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol, nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojistitel právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví, nebo smrt. To neplatí, obsahoval-li alkohol nebo návykovou látku lék, který pojištěný užil způsobem, který pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době působení léku nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k úrazu.

Pojištění pro případ nemoci

V pojištění pro případ nemoci hradí pojistitel za pojištěného oprávněné osobě v ujednaném rozsahu náklady nebo ujednanou částku na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu a úkonů souvisejících se zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, úrazem, těhotenstvím a preventivní nebo dispenzární péčí nebo jinými skutečnostmi souvisejícími se zdravotním stavem pojištěného.

Byla-li sjednána čekací doba, tedy doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi, nesmí tato doba přesáhnout tři měsíce ode dne počátku pojištění. Čekací doba nesmí přesáhnout 8 měsíců ode dne počátku soukromého pojištění v případě:

 • porodu,
 • psychoterapie,
 • zubních a ortopedických náhrad.

V pojištění pro případ ošetřovatelské péče nesmí tato čekací doba přesáhnout tři roky.

Pojistitel nemůže namítat v tomto pojištění zvýšení rizika a odůvodňovat tím právo na zvýšení pojistného, případně na vypovězení pojistné smlouvy, neboť zvyšování pojistného rizika v důsledku stárnutí je pro pojištění pro případ nemoci charakteristickým znakem a musí být zakalkulováno v pojistném.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme