Pojistné smlouvy

Základní práva a povinnosti účastníků

Práva a povinnosti pojistitele

Pojistitel je povinen:

 • sdělit pojistníkovi na jeho žádost zásady pro stanovení výše pojistného,
 • přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění vyplývající z pojistné smlouvy též od zástavního věřitele pojistníka nebo od oprávněné osoby či od pojištěného,
 • pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistníkovi a pojištěnému týkající se sjednávaného soukromého pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu soukromého pojištění,
 • po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit a poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, a to do 15 dnů po skončení šetření a sdělení jeho výsledků oprávněné osobě,
 • ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena; nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu; lhůtu lze dohodou prodloužit, lhůta však neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného),
 • povinnost vydat pojistníkovi pojistku (v případě její ztráty i druhopis pojistky),
 • povinnost v průběhu pojistné doby úměrně snížit pojistné, jestliže se riziko podstatně sníží, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

Pojistitel má právo:

 • na pojistné, které vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě,
 • na pojistné za pojistnou dobu, nestanoví-li zákon jinak nebo nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak (dle OZ za dobu trvání pojištění – tj. minimálně do doby zániku pojistného zájmu); nastala-li pojistná událost, v důsledku které soukromé pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno; to platí, není-li v zákoně stanoveno jinak nebo nebylo-li jinak dohodnuto,
 • upravit výši běžného pojistného na další pojistné období a současně povinnost toto sdělit pojistníkovi nejpozději 2 měsíce před splatností,
 • započíst dlužné částky pojistného proti pojistnému plnění, kromě plnění z povinného pojištění,
 • v průběhu trvání pojištění navrhnout změnu pojistné smlouvy, jestliže se riziko podstatně zvýší a právo smlouvu vypovědět, jestliže s navrženou změnou pojistník nesouhlasí, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka v délce 1 měsíce ode dne doručení návrhu na změnu (neplatí u pojištění osob v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání soukromého pojištění a kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného),
 • pojistnou smlouvu vypovědět, jestliže se v průběhu pojištění riziko zvýší tak, že by smlouvu za takových okolností neuzavřel, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika (neplatí u pojištění osob v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání soukromého pojištění a kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného).

Jestliže pojistitel ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu nevypověděl a ani nepředložil návrh na její změnu, nemůže se dodatečně dovolávat důsledků zvýšení pojistného rizika, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.

Práva a povinnosti pojistníka

Pojistník je povinen:

 • platit pojistné,
 • pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu soukromého pojištění,
 • povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit pojistnou událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě; není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba,
 • povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit změnu nebo zánik pojistného rizika; v případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný.

Pojistník má právo:

 • na pojistné plnění pouze pokud má k jeho přijetí souhlas od pojištěného.

Následky porušení povinností

Poruší-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání soukromého pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností výše uvedených nebo uvedených v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

Pokud mělo porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého pojištění; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme