Pojistné smlouvy

Soukromé pojištění věci a jiného majetku

Pojištění věci nebo souboru věcí

Pojištění se může vztahovat na jednotlivou věc nebo hromadnou věc (obdobně platí pro soubor věcí).

V případě pojištění věci hromadné se pak pojištění vztahuje na každou věc, která k ní v daném okamžiku náleží. V pojistné smlouvě by měla být určena pojistná částka nebo limit pojistného plnění, na které je věc nebo soubor věcí pojištěn. Je-li pojištěno několik souborů, určí se pojistná částka nebo limit pojistného plnění na každý soubor samostatně. Pokud není sjednána pojistná hodnota majetku, použije se obvyklá cena tohoto majetku v době, kdy se hodnota určuje.

Dle současné úpravy je možné sjednat rovněž pojištění lidských tkání nebo orgánů určených k transplantaci podle zvláštního zákona, anebo lidské krve nebo jejích složek odebraných za účelem výroby krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiného zákona, což platí i v případě, kdy je po smrti člověka pojištěno jeho tělo nebo jeho oddělená část. Pro dané případy občanský zákoník stanoví, že se obdobně použijí ustanovení o pojištění majetku.

OZ zavedl rovněž kategorii tzv. budoucího pojistného zájmu, kdy do vzniku pojistného zájmu nebude pojistník povinen platit pojistiteli pojistné. Jak již bylo uvedeno výše, v případě že pojistný zájem nevznikne, je smlouva neplatná.

Pojištění jiného majetku

Stejně tak pojištění jiného majetku než věci nebo souboru věcí může být sjednáno jako pojištění škodové i jako pojištění obnosové, tj. za účelem získání určité finanční částky, např. pojištění pro případ nepříznivého počasí. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, představuje pojistnou hodnotu majetku jeho obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota.

V pojistné smlouvě lze dohodnout různé způsoby pojištění z hlediska ceny, v jaké pojistitel poskytuje pojistné plnění. Pojištění tak může být např. sjednáno na časovou, obecnou, novou cenu nebo na jinou dohodnutou cenu, např. modifikovanou.

Pokud pojistník nebo oprávněná osoba zjistí po pojistné události nebo po výplatě plnění pojistitele, že se našel ztracený nebo odcizený majetek, kterého se pojistná událost týká, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli. Majetek se však za nalezený nepovažuje, pokud jej nelze znovu nabýt, nebo by takové nabytí bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo věc poškozením fakticky zanikla (nebo ji nelze opravit, případně s nepřiměřenými náklady).

Nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nepřechází na pojistitele vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, pokud v důsledku vzniku pojistné události na takovém majetku pojistitel poskytl pojistné plnění. Oprávněná osoba je povinna pojistné plnění pojistiteli vrátit po odečtení účelně vynaložených nákladů, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

Oprávněná osoba je povinna vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojistitele, nejdéle však po dobu stanovenou v pojistné smlouvě. Tato doba povinnosti zaniká nejpozději uplynutím stanovené doby, nebyla-li ujednána, tak v případě že se pojistitel nevyjádří přiměřeně k okolnostem případu. Výše uvedené však neplatí, pokud to není potřeba z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví, nebo životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu.

Přepojištění

V pojištění majetku, případně celého pojištěného souboru věcí, sjednávaného za účelem náhrady škody by pojistná částka měla odpovídat pojistné hodnotě pojištěného majetku. Je-li pojistná částka vyšší než pojistná hodnota majetku, vzniká tzv. přepojištění.

Dojde-li k tomu, má pojistník i pojistitel právo navrhnout snížení pojistné částky za současného snížení pojistného. Pokud některá ze smluvních stran s takovým návrhem nesouhlasí, zanikne pojištění uplynutím 1 měsíce od obdržení návrhu na změnu.

V případě, že pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku a bylo sjednáno jednorázové pojistné, má pojistitel domáhat se snížení pojistné částky a pojistník má právo domáhat se snížení pojistného, to vše za podmínky, že bude poměrně pojistitelem sníženo pojistné anebo poměrně snížena pojistná částka pojistníkovi.

Podpojištění

Je-li naopak pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany se pojistitel zavazuje v ujednaném rozsahu hradit na základě pojistné smlouvy náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tímto spojené. Pojištění právní ochrany lze sjednat pouze jako pojištění škodové.

K ujednáním omezujícím svobodu pojištěného ve výběru zástupce se nepřihlíží. Není-li pojištění právní ochrany předmětem samostatné pojistné smlouvy, musí být toto soukromé pojištění uvedeno ve zvláštní části pojistné smlouvy uzavřené pro více pojistných rizik (sdružená pojistná smlouva), ve které se vymezí obsah a rozsah pojištění právní ochrany a uvede výše pojistného za toto pojištění.

Pojistitel zajistí, aby:

  • žádný z jeho zaměstnanců pověřených vyřizováním nároků z pojištění právní ochrany nebo právním poradenstvím v tomto odvětví pojištění nevykonával současně obdobnou činnost v jiném pojistném odvětví provozovaném pojistitelem, který pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany uzavřel; to platí i v případě, provozuje-li tuto obdobnou činnost v jiném pojistném odvětví jiný pojistitel provozující neživotní pojištění, který je ve vztahu k pojistiteli, který uzavřel smlouvu o pojištění právní ochrany, osobou ovládanou nebo ovládající,
  • vyřizování práv z pojištění prováděla osoba nezávislá na pojistiteli, uvedená ve smlouvě, nebo
  • oprávněná osoba měla okamžikem vzniku práva na pojistné plnění, právo vybrat si zástupce k ochraně svých zájmů.

Pojistitel je povinen uzavřít s pojistníkem smlouvu o rozhodci pro řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany, pokud o to pojistník požádá. Na toto právo musí být pojistník upozorněn. Dojde-li při řešení sporu ke střetu zájmů nebo neshodě při urovnání takové záležitosti, je pojistitel povinen poučit pojistníka o jeho právu o možnosti řešit spor v rozhodčím řízení.

S ohledem na to, že ne ve všech případech je tato regulace možná, zákon stanoví případy, na které se ustanovení právní ochrany nevztahují:

  • pojištění právní ochrany, které se týká provozu námořních plavidel nebo pojistných nebezpečí vznikajících v souvislosti s tímto provozem,
  • zastupování pojištěného, je-li taková činnost současně vykonávána ve vlastním zájmu pojistitele v rámci pojištění odpovědnosti za škodu,
  • pojištění právní ochrany provozované pojistitelem jako doplněk k pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště.

Pojištění odpovědnosti

Z pojištění odpovědnosti (dříve odpovědnosti za škodu) má pojištěný právo, aby za něj pojistitel v souladu s obsahem pojistné smlouvy nahradil škodu, popřípadě jinou újmu, pokud taková povinnost vznikla na základě zákona nebo smlouvy. Poškozenému takové právo vznikne pouze, bylo-li ujednáno, nebo tak stanoví jiný zákon (např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a další). Pojištění odpovědnosti lze sjednat pouze jako pojištění škodové.

Pokud pojištěný uhradil poškozenému škodu přímo, vzniká mu proti pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, kterou by jinak v souladu s pojistnou smlouvou plnil pojistitel. Poskytnutí opakovaného plnění lze nahradit jednorázovým plněním použitím pojistně matematických metod se souhlasem pojištěného (může-li jej udělit).

Pojištěnému se stanoví povinnost sdělit pojistiteli, že proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu škody a vyjádřit se k tomu, sdělit další informace týkající se škodné události a postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Oznámením škodné události zmocňuje pojištěný pojistitele škodnou událost projednávat, přičemž pojistitel má právo zjišťovat údaje o zdravotním stavu nebo příčině smrti poškozeného, udělí-li k tomu poškozený, nebo jiná oprávněná osoba souhlas.

Pojištěný oznámí pojistiteli bez zbytečného odkladu i to, že proti němu bylo v souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před orgánem veřejné moci, nebo rozhodčí řízení. Zároveň mu sdělí, kdo je jeho právním zástupcem a vyrozumí pojistitele o průběhu i výsledcích řízení. Pojištěný pak postupuje v souladu s pokyny pojistitele, který rovněž hradí náklady řízení.

Pokud byla škoda způsobena pojištěným ve stavu, do kterého se přivedl vlastní vinou a v jeho důsledku byla snížena jeho schopnost rozpoznat následky svého jednání, pojištěný způsobí škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil (s výjimkou, kdy došlo k aplikaci léku na předpis lékaře, který na důsledky aplikace léku v souvislosti se škodnou událostí – zde má zákon na mysli pojištěného, v textu zákona je však chybně uvedeno poškozeného).

Pojištění úvěru a záruky

Cílem pojištění úvěru je ochrana před škodami na majetku pojištěného, které mu mohou vzniknout z důvodu nesplácení úvěru dlužníkem.

Pojištění záruky se sjednává pro případ plnění z ručitelského závazku pojištěného, propadnutí kauce, jistoty nebo plnění z kauce nebo z jistoty nebo z jiného obdobného ujednaného důvodu.

Pojištění úvěru a záruky lze sjednat pouze jako pojištění škodové. Pojištění úvěru se státní podporou je upraveno zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní zárukou, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na pojistné plnění soud nepřizná, jestliže pojistitel namítne neoznámení škodné události ve lhůtě stanovené v pojistné smlouvě. Zvláštní úpravu pojištění záruky obsahuje i zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, kterým se zavádí povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku.

Pojištění finančních ztrát

Předmětem pojištění finančních ztrát jsou vynaložené náklady, které vznikly v důsledku škodné události nebo ušlý zisk anebo jiné finanční ztráty dohodnuté v pojistné smlouvě. Pojištění finančních ztrát lze sjednat jako pojištění škodové nebo obnosové.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme