Základy soudního řízení správního

Článek se snaží být přehledným a komplexním průvodcem soudním řízením ve věcech správních.

Možnost domáhat se přezkumu rozhodnutí vydaného v oblasti veřejné správy, bránit se proti nečinnosti správního orgánu, nebo dokonce před nezákonným zásahem správního orgánu je pro podnikatele podstatná zejména tehdy, pokud obecné možnosti správního řízení, včetně opravných prostředků, konaného před orgánem veřejné správy nevedou k nápravě závadného stavu. Podnikatel má v takovém případě možnost obrátit se na soud se žádostí o nápravu.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Obecně o správním soudnictví

Soudy rozhodují kromě věcí trestních a věcí soukromoprávního charakteru, jako např. o občanskoprávních či obchodněprávních sporech, také o sporech, kde je jednou ze stran správní orgán a druhou stranou žalobce, který je osobou soukromého práva (fyzická nebo právnická osoba).

Charakteristikou těchto sporů je vztah nadřízenosti a podřízenosti, kdy správní orgán disponuje pravomocí rozhodovat o právech a povinnostech třetích osob na základě zákonného zmocnění.

Takových vztahů je v běžném životě nepřeberné množství. Typickým příkladem může být daňové řízení, řízení o udělení živnostenského oprávnění, přestupkové či stavební řízení. S těmito typy správních řízení pak člověk či právnická osoba přijdou do styku většinou několikrát za život.

V právním státě je pak samozřejmostí, že se každý, kdo se cítí být zkrácen zásahem orgánu veřejné moci, může dovolat účinné ochrany před správním soudem. Platný a účinný soudní řád správní pak upravuje kompetenci správních soudů následovně.

Soudy ve správním soudnictví rozhodují o:

  • žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“),
  • ochraně proti nečinnosti správního orgánu,
  • ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu,
  • kompetenčních žalobách,
  • ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda,
  • ve věcech politických stran a politických hnutí,
  • o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

Z výše uvedeného vyplývá značný kompetenční rozsah správních soudů, kterým je svěřeno rozhodování nejen o žalobách proti rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo o ochraně před nezákonným zásahem, ale také ve věcech volebních nebo o kompetenčních žalobách správních orgánů.

S ohledem na zaměření tohoto článku se níže budeme zabývat pouze prostředky ochrany osob soukromého práva proti nezákonným rozhodnutím a zásahům správních orgánů.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme