Přestupky a správní delikty v podnikání

I právnické osoby a podnikající fyzické osoby se mohou v rámci podnikatelské činnosti dopouštět správních deliktů a přestupků. Dokument informuje také o jiných správních deliktech, ke kterým může docházet v podnikání a dále se věnuje popisu řízení o správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob a přestupkovému řízení.

Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. 1. 2015, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva. Nicméně připomínáme, že správní delikty jsou upraveny zejména normami veřejného práva. Nový občanský zákoník a související právní úprava tedy nebude mít pro samotné správní delikty v podnikání zásadní dopad.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Problematika správního trestání je velmi obsáhlá a složitá kapitola veřejného práva. Účelem správního trestání je potrestat pachatele za porušení normy veřejného práva. Obecným termínem pro porušení normy veřejného práva je označení správní delikt. Nesprávně je tato problematika veřejností někdy zužována pouze na otázku zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Přestupky jsou však jen jednou z podskupin správních deliktů. Ty nejsou (s výjimkou přestupků) komplexně upraveny pouze v jednom zákoně a hmotněprávní otázky jejich ukládání jsou roztříštěny v mnoha právních normách. Stěžejní úpravou procesu jejich projednání je pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. V souvislosti s problematikou správních deliktů na úseku podnikání je právě správní řád zcela rozhodnou právní normou. Naopak role zákona o přestupcích je výrazně nižší.

Trestání právnických osob za jednání, kterého se dopustily – mimo jiné i v průběhu svého podnikání upravuje, mimo jiné, zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob a řízení vedené proti nim je obsahem jiného článku.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby